Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Приложна хидробиология и аквакултури (за неспециалисти) летен прием

   

Ръководител: доц. д-р Димитър Кожухаров
тел.: 02 8167 396
е-mail: kozuharov@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл. ас. д-р Десислава Роздина
тел.: 02 8167 396
е-mail: rozdina@uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовна, платено обучение

Срок на обучение: 4 семестъра (за завършили ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” от професионални направления в области на висше образование: Природни науки, математика и информатика (без направление Биологически науки); Аграрни науки и ветеринарна медицина (без направления: Животновъдство, Ветеринарна медицина и Горско стопанство); Технически науки (без направление Биотехнологии); Здравеопазване и спорт; Социални, стопански и правни науки, и други, близки до тях, по преценка на ръководителя на магистърската програма). В МП могат да кандидатстват и да се обучават студенти, завършили ОКС "бакалавър" с придобити кредити 180 в областта на Биологически науки, Биотехнологии и др. професионални направления (области). Програмата е подходяща за кандидати, работещи в организации, фирми, държавна администрация, международни организации, европейски структури и други сфери на дейности, пряко свързани с приложната хидробиология, рибарството, аквакултурите, устойчивото използване и управление на хидробиоресурсите.

Прием: летен семестър (документи за кандидатстване се приемат през м. януари, начало на обучението от летен семестър)

Приемът в магистърската програма за неспециалисти изисква минимален успех от дипломата Добър.

За формиране на състезателния бал се взема по избор оценката по дисциплини от области на висше образование: Природни науки, математика и информатика; Аграрни науки и ветеринарна медицина; Здравеопазване и спорт; Социални, стопански и правни науки; Технически науки от дипломата за бакалавър или магистър по преценка на ръководителя на магистърската програма. Не се провежда интервю или друга форма на изпит. Балът се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Магистратурата подготвя специалисти с интегрални знания, умения и компетентности, които да решават реални критични и рискови проблеми в областта на оценката, контрола и управлението на хидробиоресурсите. С интегралните си знания завършилите магистри ще могат да работят и по икономически, мениджърски и хидробиотехнологични проекти в хидробиологията, биоикономиката и най-вече в областта на приоритетните сини технологии. Същите, след допълнителна специализирана подготовка по избираеми и факултативни дисциплини, препоръчани от преподавателите, ще могат да работят и по теоретични, теоретико-приложни и приложни проблеми на хидробиологията, ихтиологията и биологичното водопречистване.

Трите модула на магистратурата (Приложна хидробиология, Ихтиология и аквакултури и Биологично водопречистване) разполагат със специализирани лаборатории, оборудвани съобразно съвременните изисквания (апаратура за контрол и управление на качеството на водите по ISO 14001, лаборатории по водна токсикология и аквакултури и др.). На разположение на обучаващите се са учебни колекции от водни безгръбначни и гръбначни организми, включително стопански ценни видове, както и специализирана литература.

Дипломираните магистри от специалност “Приложна хидробиология и аквакултури за неспециалисти” имат необходимите знания, умения и компетентности за: провеждане на хидробиологичен мониторинг в съответствие на Рамковата директива за водите; екологични изследвания на водните организми, популации и съобщества; оценка на рибните запаси и прогнозиране на устойчивата им експлоатация; токсикологични анализи; диагностика и профилактика на заболявания при риби и други хидробионти в природни условия и в аквакултури; планиране, изграждане и управление на ферми за аквакултури; оценка качеството на питейни и отпадъчни води; прилагане на европейското законодателство, свързано с опазването на водите и биоразнообразието; въвеждане и осъществяване на фирмената политика за системите за опазване на околната среда, минимизация на отпадъците и енергийните загуби в съответствие с ISO-14001 стандартите; създаване, управление и реализация на фирмени, научни и приложни биоремедиационни и реставрационни проекти; вземане на ключови решения при управлението на рискови и/или критични фактори, и пр. Дипломираните магистри могат да работят и да заемат: академични позиции във висши учебни заведения; научни институти на БАН, научни музеи; зоологически градини; експертни длъжности и ръководни постове в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и неговите структури (РИОСВ, Басейнови дирекции); в Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и неговите агенции (ИАРА, ИАГ и териториалните им звена); като експерти и консултанти в държавни и частни национални и международни предприятия, в неправителствени организации; в различни ведомства; в пречиствателни станции; във ферми за аквакултури (промишлено култивиране на водорасли, миди, раци, риби и др. ценни биопродукти) и др.