Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Приложна хидробиология и аквакултури

   

Ръководител: доц. д-р Димитър Кожухаров
тел.: 02 8167 396
е-mail: kozuharov@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл. ас. д-р Десислава Роздина
тел.: 02 8167 396
е-mail: rozdina@uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение: 3 семестъра
Прием: зимен семестър

Завършилите специалността са подготвени за:

Научно-изследователска дейност в областта на хидробиологията, ихтиологията и приложните аспекти на тези направления (отглеждане в аквакултури, хидробиологичен мониторинг, оценка, контрол и прогнозиране качеството на водите; биологично водопречистване и пр.)

Професионална реализация магистрите намират във висши учебни заведения; научни институти на БАН и различни ведомства; научни музеи; в Министерство на околната среда и водите (РИОСВ, Басейнови дирекции) и Министерство на земеделието и горите (ИАРА, НУГ) като експерти и консултанти; в пречиствателни станции; в акваферми за растения, безгръбначни и гръбначни животни; в зоологически градини и др.

Общи изисквания към подготовката на студентите:

Общи изисквания

Студентите, завършили магистърска програма “Приложна хидробиология и аквакултури” придобиват теоритични знания и практически умения за работа с: хидробиологични уреди за пробовземане, микроскопска техника, статистически софтуерни програми; за прилагане на класическите и най-новите методи в научните хидробиологични, ихтиологични и токсикологични изследвания; в производството на аквакултури; в екологичните технологии с акцент върху ролята на биологичния фактор; контрол, управление и експлоатация на природните ресурси.

Специални изисквания

Студентите от тази специалност усвояват умения за работа в екип, за оформяне и изпълнение на научни и приложни проекти. Дипломираните магистри имат знания и умения за създаване на проекти за производство на аквакултури, на мониторингови програми за оценка, контрол и прогнозиране състоянието на водните тела, на идейни биологични проекти на водопречиствателни съоръжения; за въвеждане на специализиран контрол на водопречистването и биодеградацията на широк кръг замърсители; за управление на процеси на детоксикация на води, утайки и седименти чрез приложение на високо ефективни биотехнологични подходи; за екотоксикологични анализи и оценки на води и утайки; за определяне сапробност и качество на водите.

Професионални знания и умения, характерни за специалността

Дипломираните магистри от специалност “Приложна хидробиология и аквакултури” имат необходимите знания и умения за: провеждане на хидробиологичен мониторинг в съответствие на Рамковата директива за водите; популационно-биологични и екологични изследвания на водните организми, популации и съобщества; оценка на рибните запаси; токсикологични анализи; диагностика и лечение на заболявания при рибите; планиране на изграждане и управление на аква-ферми; оценка качеството на питейни и отпадни води; прилагане на европейското законодателство свързано с опазването на водите и биоразнообразието; въвеждане и осъществяване на фирмената политика за системите за опазване на околната среда, минимизация на отпадъците и енергийните загуби в съответствие с ISO -14000 стандартите; създаване, управление и реализация на фирмени, научни и приложни биоремедиационни и реставрационни проекти; вземане на ключови решения при управлението на рискови фактори.