Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Обща антропология (за неспециалисти) летен прием

   

Ръководител: гл. ас. д-р Магдалена Пиринска-Апостолу
тел.: (02) 8167 228
е-mail: m.pirinska@uni-sofia.bg
Секретар: ас. д-р Надежда Параскова
е-mail: n.tosheva@uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно, обучение срещу заплащане
Срок на обучение: 4 семестъра (за завършили студенти от ОКС „Бакълавър“)
Прием: летен семестър (документи за кандидатстване се приемат през м. януари, начало на обучението от летен семестър)

За формиране на състезателния бал се взема оценката по Антропология или Анатомия на човека (или друга дисциплина от дипломата за бакалавър по преценка на ръководителя на магистърската програма).

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър – Добър.

Състезателният бал се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити, средния успех от държавните изпити и балообразуващата оценка (изисква се минимален успех от дипломата за ОКС „Бакълавър“ – добър).

Магистърска програма по Обща антропология има за цел да осигури задълбочени познания в областта на човешкото разнообразие, произхода на човека и неговото развитие. Тя е насочена към обучение на студентите в научни направления с интердисциплинарен характер. Изучават се класически, молекулярни, генетични и статистически методи в антропологичните изследвания. Основни дисциплини са: соматология, дерматоглифика, медицинска антропология, молекулни маркери и основи на популационната генетика, статистически методи в антропологията, човешка идентификация, еволюция на човека и етническа антропология. Предлага се и широк набор от специализирани курсове – одонтология, етология на човека, хранене и диететика, хромозоми и епигенетика, културна антропология, демография и геоурбанистика, археология. Студентите ще имат възможност да придобият и важни практически умения по време на практическите занятия и теренната практика.

Придобитите знания и умения от изучаваните научни направления дават необходимата основа за изграждане на специалисти с компетенции в областта както на теоретичната, така и на приложната антропология.

Студентите, завършили МП Обща антропология, ще могат да намерят професионална реализация във висши учебни заведения; научно изследователски институти; музеи; лабораторни центрове за клинични изследвания, ДНК - анализ и човешка идентификация; специализирани лаборатории по патоанатомия и съдебна медицина; лицензирани лаборатории по криминалистика и изследователски поделения на МВР.