Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Ентомология

   

Ръководител: доц. д-р Албена Гьонова
тел.: (02) 8167 374
е-mail: gjonova@uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас д-р Ганина Начева
тел.: 8167 374
е-mail: ganinanacheva@uni-sofia.bg

Магистратура "Ентомология" - website

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение: 3 семестъра
Прием: зимен семестър

Завършилите магистърската степен по ентомология ще придобият фундаментални знания и умения в областта на ентомологията и приложните направления. Това ще им позволи да работят и да се развиват в научната сфера и практическите направления – медицинска и ветеринарна ентомология, селскостопанска и горска ентомология, биологичен контрол на вредните насекоми. Професионалната си реализация магистрите ще намерят във висши учебни заведения, научни институти, природонаучни музеи, зоологически градини, станции по ОПС, като специалисти в селското и горското стопанство и експерти в съответните министерства. Успешно завършилите тази магистърска програма могат да работят в звена за дезинсекция, дератизация и дезакаризация на помещения и открити площи.

Завършилите специалността са подготвени за:

Работа в образователни, научни и експериментални институции, изискващи квалификация в областта на биологичните науки.

Професионалната си реализация магистрите ще намерят във висши учебни заведения, научни институти на БАН, научни музеи, зоологически градини, станции по ОПС, като специалисти в селското и горското стопанство и експерти в съответните министерства. Успешно завършилите тази магистърска програма могат да работят в звена за дезинсекция, дератизация и дезакаризация на помещения и открити площи.

Изисквания към подготовката на студентите:

Общи изисквания
Да са завършили ОКС „Бакалавър” в професионални направления Биологически науки, Технически науки (Биотехнологии), Педагогика на обучението по: биология и химия и география и биология, биология и английски език, Медицина, Аграрни науки и Ветеринарна медицина.

Специални изисквания
Теоретични знания в областта на Зоологията на безгръбначните животни и Ентомологията и практически умения за провеждане на експериментална работа.

Професионални знания и умения, характерни за специалността

Фундаментални знания и умения в областта на ентомологията и приложните й направления. Това ще им позволи да работят и да се развиват в научната сфера и практическите й аспекти – медицинска и ветеринарна ентомология, селскостопанска и горска ентомология, биологичен контрол на вредните насекоми.