Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Ботаника - Висши растения

   

Ръководител: доц. д-р Анита Тошева
тел.: (02) 8167 352
е-mail: atosheva@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл. ас. д-р Габриела Петрова
тел.: (02) 8167 304
е-mail: gabrielapetrova@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение: 3 семестъра
Прием: зимен семестър

Завършилите специалността са подготвени за:

А. самостоятелна работа по научно-изследователски и приложни проекти в областта на ботаниката у нас и в чужбина, а така също да участват и в преподаването на различни дисциплини в областта на ботаниката.

Б. Квалификацията на завършилите магистратура по “БОТАНИКА (Висши растения)” им позволява да се реализират и в: научно-изследователски, контролни органи към различни ведомства занимаващи се с проблемите на опазване на флористичното разнообразие, растителното богатство и фитомониторинг; природозащитни организации, паркове резервати, ботанически градини, природонаучни музеи, хербариуми, алергологични лаборатории. Освен това могат да се реализират и в лаборатории за анализ на мед и пчелни продукти, билкозаготвителни складове, билкопроизводства, култивиране на лечебни и декоративни растения и др.

Общи изисквания към подготовката на студентите:

А (общи изисквания – знания и умения)

Завършили студенти с ОКС “Бакалавър” от професионални направления Биологически науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по: – биология и химия и география и биология.

Б (специални изисквания – знания и умения)

Необходими познания придобити от избираемите курсове в Бакалавърска степен, свързани с биоразнообразие на растенията, фитогеогрфия, тасономия и еволюция на растенията, декоративни растения, медицински растения и др.

В (професионални знания и умения, характерни за специалността)

Магистърското обучение обогатява и разширява придобитите базисни познания по таксономично и флористично богатство на висшите растения; механизми на изменчивост, филогения, еволюция и видообразуване; фитогеографско разпределение; състав, структура и произход на българската флора и растителност, формообразувателни огнища; съхраняване и опазване на редки и застрашени от изчезване видове.