Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Биология на развитието

   

Ръководител: проф. дбн Росица Конакчиева
e-mail: r.konakchieva@biofac.uni-sofia.bg
тел. 02 8167 291
Секретар: гл. ас. д-р Петър Ефтимов
е-mail: peftimov@uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение: 3 семестъра
Прием: зимен семестър

Завършилите специалността са подготвени за:

Професионална реализация в Институтите от сферата на здравеопазването, диагностични и изследователски лаборатории, болнични заведения, както и редица научни институти. Завършилите тази степен могат да намерят своето място в обслужващи лаборатории към биотехнологични предприятия, а така също и в медико-биологични области.

Завършилите успешно магистърската програма по “Биология на развитието” надграждат получените в бакалавърската степен знания и умения със съвременни методи, приложими както във фундаментални изследвания, така и директно в практиката.

Общи изисквания към подготовката на студентите:

Общи изисквания

- да надграждат получените знания от широката теоретична подготовка по задължителните и избираеми дисциплини,

- да прилагат новополучените теоретични знания от съответните дисциплини в магистърската програма на практика,

- самостоятелно да ползват различни литературни източници, научната периодика по въпросите, които представляват интерес за тях,

- да използват новите методи и научни подходи при разработване на самостоятелни експериментални задачи

Специални изисквания

- свободно да боравят с широк спектър от съвременни методи, използвани в биологията на развитието;

- самостоятелно да решават възникналите в хода на експерименталната работа въпроси,

- самостоятелно да боравят и прилагат най-новите подходи при разработването на дипломните работи,

- да се интегрират успешно с екипи от различни научно-изследователски организации,

- да участват в разработването и реализирането на разгърнати научно-изследователски програми

Професионални знания и умения, характерни за специалността

- да подхождат професионално при разработване на планираните експериментални задачи, с усвоените по време на курса методи като: клетъчно култивиране, РСR, имунологични, хистохимични и цитохимични методи, биохимични методи за анализ на макромолекули, методи за сепариране на клетъчни структури, методи, доказващи развитието на патологични процеси в клетката,

- да прилагат изучените методи в пренаталната диагностика,

- да участват в разработването и реализирането на разгърнати научно - изследователски програми,

- да използват придобитите знания и умения за разрешаването на проблеми от практическо естество.

- да работят в медицинските центрове за асистирана репродукция.

- дипломираните магистри ще бъдат с подходяща подготовка за професионална реализация в Институтите от сферата на здравеопазването, диагностични и изследователски лаборатории, болнични заведения, както и редица научни институти. Завършилите тази степен могат да намерят своето място в обслужващи лаборатории към биотехнологични предприятия и медицински заведения.