Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Алгология и микология

   

Ръководител: проф. дбн Майя Стойнева
тел: 02 8167 350
e-mail: mstoyneva@uni-sofia.bg

Секретар: Благовеста Богоева
е-mail: bbogoeva@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение 3 семестъра
Прием: зимен семестър

Магистърската програма по “ Алгология и Микология” е предназначена за завършили студенти с ОКС “Бакалавър” от професионални направления Биологически науки, Биология, Екология и Опазване на Околната среда, Педагогика на обучението по биология и химия и география и биология.

Подготовка на високо квалифицирани специалисти по “Алгология и Микология”, способни да се интегрират професионално в различни страни по света. Успешно завършили обучението си ще получат нови теоретични и практически знания и методи, приложими както във фундаменталните научни изследвания, така и в научни разработки с практико-приложен характер. С получените фундаментални знания и приложни умения завършилите тази магистърска степен ще могат да анализират качествения и количествения състав на алгофлората; да правят оценки на състоянието на разнообразни типове природни екосистеми, свободно да боравят с широк спектър съвременни методи, използвани в таксономията и екологията на водорасли и гъби, да култивират водорасли и гъби за таксономични, медицински и разнообразни биотехнологични продукти; да правят реконструкции на палеоекологични условия на древни басейни; да окачествяват диатомити за нуждите на промишлеността; да правят биостратиграфски анализ за определяне на възрастта на седиментни скали от креда насам.

Студентите завършили образователно-квалификационна степен магистър по “Алгология и Микология” могат да работят в научни институти и лаборатории у нас и в чужбина, в съответните висши учебни зведения, в научно-приложни и производствени звена, в контролни и в експериментални лаборатории в системата на Министерството на околната среда и водите (вкл. Районните инспекторати), на Министерството на земеделието, горите и аграрната промишленост, и неговите подразделения, Министерството на народното здраве и във фармацевтичната промишленост, както и в организиране и поддържане на гъбопроизводството. Тези кадри могат да се реализират и като експерти и консултанти при изготвяне на проекти, свързани с контрол и управление на биоразнообразието, изготвяне планове на управление на защитените територии, при контрол на води, окачестяване на диатомити и др. Тази магистратура дава право да се кандидатства за доктурантура (III-та степен на висшето образование) по алгология и микология.