Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Агробиотехнологии / Качество и безопасност на храните (задочно обучение)

   

Ръководител: проф. д-р Петя Христова
тел.: + 359 2 8167 271
е-mаil: pkabad@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас. д-р Илияна Рашева

Форма на обучение: задочно (обучение срещу заплащане)

Прием: зимен семестър

Срок на обучение: 3 семестъра (за завършили бакалаври от професионални направления: Биологически науки, Технически науки (Биотехнологии), Педагогика на обучението по биология, химия, физика, география и английски език, Хранителни технологии, Химически науки, Физически науки, Аграрни науки, Растиевъдство, завършили ОКС „Магистър“ от професионални направления Медицина, Фармация, Ветеринарна медицина и СДК „Микробиология“.

ИЗИСКВАНИЯ И ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Микробиология или Микробиология с вирусология, или Микробиология и микробиологични методи за пречистване, или Хранителна микробиология, или изпит по Химия (неорганична, органична или аналитична химия по избор) от бакалавърските програми.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър – Добър.

Балът за кандидатстващите в задочна и платена форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в задочна и платена форма на обучение се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Предлаганата магистърска програма предоставя насочено обучение по качество и безопасност на храните в три различни аспекта – контролен, управленски и регулаторен. Структурата на програмата включва три основни модула, свързани с изучаването на храните като динамични системи, в които микробиологичните и химичните фактори водят до промени в тяхното качество, със запознаване със стандартизираните методи за контрол на храни, както и със системите за управление на качеството и продуктовата сертификация.

Студентите магистри получават надграждащи знания за метаболизма и патогенния потенциал на биологично опасните бактерии, вируси и паразити, предизвикващи хранителни заболявания и за природата на токсичните вещества и замърсителите в храните. Всяка основна тема е разгледана в съответствие с референтните и алтернативни методи за микробиологичен, физикохимичен, биохимичен и токсикологичен анализ на храните. Обучението в управление на качеството и безопасността на храните се базира на изучаване на принципите на хигиената на производство, добрите лабораторни и производствени практики, съвременните системи за продуктова сертификация, европейското законодателство, оценката на риска в хранителните вериги и подхода НАССР. Практическата подготовка се осъществява в акредитирани контролни лаборатории и органи.

Придобитите знания, умения и компетентност позволяват широка професионална реализация като специалисти по контрол на храни в сертифицирани лаборатории; мениджъри по качество на храните в про- изводствени или търговски предприятия; експерти по безопасност на храните в системата на официалния контрол (РИОКОЗ, ДВСК, Минис- терство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването); експерти на HACCP екип, ръководители на екип по безопасността на храните (съгласно ISO 22000) в производствени или търговски пред- приятия; консултанти по разработването на системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните; одитори на системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните;

Теми за събеседване по Микробиология
  1. Структурни особености на прокариотната клетка. Клетъчна стена. Химичен състав, организация. Типове клетъчни стени.
  2. Структурни особености на прокариотната клетка. Ендоспори – основни свойства, функции и значение.
  3. Актиномицети – биология и значение.
  4. Филаментозни гъби и дрожди – биология и значение.
  5. Основни характеристики на домейн Arhaea.
  6. Особености в енергийния метаболизъм на прокариоти – окси- лително, субстратно и фотофосфорилиране.
  7. Хранене при прокариоти – механизъм и типове.
  8. Екологично и практическо значение на микроорганизмите.