Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Агробиотехнологии / Качество и безопасност на храните (задочно обучение)

   

Ръководител: проф. д-р Петя Христова
тел.: + 359 2 8167 271
е-mаil: pkabad@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас. д-р Илияна Рашева

Форма на обучение: задочно (обучение срещу заплащане)

Прием: зимен семестър

Срок на обучение: 3 семестъра (за завършили бакалаври от професионални направления: Биологически науки, Технически науки (Биотехнологии), Педагогика на обучението по биология, химия, география и английски език, Хранителни технологии, Химически науки, Аграрни науки, Растиевъдство, завършили ОКС „Магистър“ от професионални направления Медицина, Фармация, Ветеринарна медицина и СДК „Микробиология“.

ИЗИСКВАНИЯ И ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Микробиология или Микробиология с вирусология, или Микробиология и микробиологични методи за пречистване, или изпит по Химия (неорганична, органична или аналитична химия по избор) от бакалавърските програми.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър – Добър.

 

Балът за кандидатстващите в задочна и платена форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовна по държавна поръчка и платена форма на обучение. Провежда се на територията на Биологически Факултет при СУ “Св. Климент Охридски“. Обучението започва през м. Октомври със зимен семестър.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителността на обучението е три семестъра, като първите два включват аудиторни и лабораторни занятия, както и практикум в реално функциониращи контролни органи и лаборатории за анализ на риска и контрол на качеството, а третият е посветен на изготвянето на дипломна работа. Всяка магистърска програма носи 90 кредита, базирани на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). Магистърските програми се реализират на модулен принцип и осигуряват възможност за висока адаптивност на завършващите ги.

ОБУЧЕНИЕ

Учебният план включва задължителни и избираеми дисциплини. Осъществява се съвместно от преподаватели на катедрата и водещи гост-лектори.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Дипломираните специалисти съc степен “МАГИСТЪР” по “Качество и безопасност на храните” могат да се реализират като:

Специалисти по контрол на храни в сертифицирани лаборатории за анализ и контрол на храни;

  • Мениджъри (отговорници) по качеството на храните в производствени или търговски предприятия;
  • Експерти по безопасността на храните в системата на официалния контрол (БАБХ, Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването);
  • Експерти на HACCP екип (съгласно CA), ръководители на екипи по безопасността на храните (съгласно ISO 22000) или представители на ръководството по безопасността на храните (съгласно IFS) в производствени или търговски предприятия;
  • Консултанти по разработването на системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните;
  • Одитори на системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните.