Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология

   

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8 (осем)

1. Насоченост, образователни цели
Завършилите специалността “Молекулярна биология” получават квалификация Бакалавър по молекулярна биология.
Те са подготвени да изучават биологичните процеси и явления на клетъчно и молекулярно равнище, използвайки съвременни физикохимични, биохимични, биофизични, генетични, микробиологични и физиологични методи, чрез което се формира интердисциплинарно съвременно молекулярно-биологично образование.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
Специалистите от специалност “Молекулярна биология” получават много широки познания по химия, физика, математика, компютърна грамотност, които предпоставят придобиване на задълбочени знания по клетъчна биология, биохимия, молекулярна генетика, микробиология, молекулярна вирусология, молекулярна имунология, биофизика, физиология на растенията, физиология на животните и човека. Същевременно, наличието на курсове по ботаника и зоология осигурява подготовка и по биологично разнообразие, и по желание от страна на студентите им дава възможност за получаване на педагогическа правоспособност.

3. Професионални компетенции

Специалистите от специалност “Молекулярна биология” придобиват способността да съчетават и интегрират теоретичните познания и практическите умения по молекулярна биология, което им позволява да дискутират, анализират, оценяват и осъществяват успешно научно-изследователска работа. Придобитите компетенции на специалисти по молекулярна биология им осигуряват възможност да демонстрират иновативно мислене в различни направления, които използват съвременни биохимични и молекулярно-биологични подходи (протеомика, геномика, биоинформатика, генно инженерство) като медицина (молекулярна диагностика), фармакология (лекарствен дизайн) и биотехнологиите.

4. Професионална реализация
Специалистите от специалност “Молекулярна биология” могат да работят като специалисти с висше образование във всички научни институти и звена, където се извършват изследвания с биологични обекти като БАН, медицински и селскостопански институти и др., както и в производствени звена, където се осъществява производство с участие на биологични обекти.

Разпис на семестъра