Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Биологически факултет / Агробиотехнологии

   

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8 (осем)

 

Насоченост, образователни цели

  • Обучението в специалност Агробиотехнологии, ОКС Бакалавър в СУ „Св. Климент Охридски” е насочено към създаване на широк спектър от знания, насочени към селското стопанство на базата на прогреса в познанието, технологиите и иновациите, където ролята на биотехнологиите, геномиката, нанотехнологиите и информационните технологии са от първостепенна важност.
  • Това дава възможност на завършилите да се оформят като специалисти със съвременна подготовка, които активно да участват в прилагането на модерните земеделски практики, основани на научния прогрес и иновациите. Предлаганото обучение е синхронизирано с визията на Европейската технологична платформа „Растения за бъдещето” 2025 и Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието България 2014-2020;

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Агробиотехнологиите включват комплекс от знания и умения в областите на агротехнологиите и биотехнологии с основно значение за развитие на аграрния сектор. Обучението е базирано на итердисциплинарен подход, който интегрира природните науки и технологиите и дава възможност на студентите да получават задълбочени познания по фундаментални и специализирани биологични и химически дисциплини с отношение към растениевъдните технологии и биотехнологиите. Придобиват се знания за същността на биологичните процеси при живите организми и механизмите на регулиране, свързани с тяхното практическо приложение като инструмент в технологичните процеси.

Учебното съдържание включва изучаването на класически дисциплини като агроботаника, екология, генетика, микробиология, биохимия, молекулярна биология, физиология на растенията и други, и приложни науки като почвознание, растениевъдство, селекция на растения, растителна защита и биотехнологични методи и продукти. Теоретичните познания са съчетани с придобиване на практически умения, които са добра основа за професионалната реализация на студентите.

Професионални компетенции

Специалистите завършили ОКС „Бакалавър” Специалност Агробиотехнологии в СУ „Св. Климент Охридски” придобиват знания, умения и компетенции за:

- техники в растителната селекция и репродукция на растенията;

- методите на генното и клетъчно инженерство и прилагането им при работа с микроорганизми и растителни обекти;

- идентификация и диагностика на фитопатогени с различен произход;

- работа с биопродуценти и растителен материал, познаване и прилагане на процесите за култивирането им в лабораторни и промишлени условия;

- познаване на физиологичните характеристики, биохимична активност и генетични особености на биопродуцентите и получаване на метаболити със стопанско значение;

- получаване и прилагане на активни вещества с различен произход и биопродукти в различни сфери на човешката дейност;

- информационна обработка на данни и биостатистика;

Професионална реализация

Завършилите ОКС „Бакалавър”, специалност Агробиотехнологии в СУ „Св. Климент Охридски” получават професионална квалификацията бакалавър по Агробиотехнологии.

Те могат да се реализират като:

- Специалисти и експерти в частни и държавни фирми, институции и лаборатории в областта на аграрния сектор, дейности, свързани с околната среда, технологии с пряко или косвено отношение към земеделието, производство, приложение и сертифициране на биопродукти, оценка на природните ресурси;

- Специалисти в научни институти и звена, където се извършват изследвания и развитие на нови технологии;

- Експерти в държавната администрация и изпълнителни агенции с контролни функции;

Завършилите бакалавърска степен могат да продължат образованието си в предлаганите магистърски програми към професионалните направления в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” или други Български или Европейски университети.

Прием. Кандидатстудентски изпит по Биология или ДЗИ по Биология и здравно образование или кандидатстудентски изпит по химия или ДЗИ по химия.