Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Програма “Еразъм+” / Признаване на дисциплини след успешно положени изпити в чуждестранни университети с финансовата подкрепа на програма ЕРАЗЪМ+

   

Уважаеми колеги,
Във връзка с промяна на чл. 26 – създаване на нова алинея - ал. 2 от Правилника за образователните дейности в СУ, касаеща признаването на положени успешно изпити от студенти на СУ, които провеждат обучение в чуждестранни Университети с финансовата подкрепа на програма ЕРАЗЪМ+, на обучаващите се студенти се предоставя възможност за признаване на дисциплините, включени в мобилността при определени условия (Протокол № 8 от заседание на Академичния съвет, проведено на 28.04.2021 г.).

Дисциплините ще бъдат признавани след успешно положен изпит и придобити кредити в приемащия университет като:

1. Задължителна дисциплина - ако дисциплината по съдържание отговаря на такава, включена като задължителна дисциплина по Учебен план на съответната специалност с хорариум и кредити по Учебния план, след одобрение от страна на преподавателя от БФ. За целта студентите предоставят на преподавателите информация за съдържанието (ако преподавателят от БФ желае), хорариума и кредитите на дисциплината, която ще изучават в чуждестранния университет, а преподавателите се ангажират с признаването на посочената дисциплина чрез подписването на документа „PROPOSED STUDY PLAN“ .

2. Избираема дисциплина - в зависимост от дисциплината - свързана със специалността, надграждаща и профилираща знанията на студента, с хорариум и кредити по Учебния план на специалността. Признаването на дисциплината става автоматично, без предварително одобрение от преподавател от БФ.

3. Факултативна дисциплина - всички останали дисциплини, по които са положени успешно изпити и са придобити кредити. Признаването на дисциплините става автоматично, без предварително одобрение от преподавател от БФ.

Доц. д-р Вяра Маматаркова – зам. Декан Учебна дейност в ОКС „Бакалавър“
Доц. д-р Траяна Недева – ЕРАЗЪМ+ Факултетен координатор

Условия за признаване на дисциплини