Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Физиология на растенията / Преподаватели / Гл. ас. д-р Мариета Христозкова

   

каб. 312
тел: 02 8167 249
е-mail: hristozkova_m@uni-sofia.bg

Photo-Marieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е-МЕЙЛ АДРЕС hristozkova_m@uni-sofia.bg
АДРЕС ЗА КОНТАКТ Катедра Физиология на растенията, Биологически факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, бул. „Драган Цанков” 8, София 1164
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН (02) 8167 249
Период (години) Информация
ОБРАЗОВАНИЕ 2008 Доктор, ИФРГ (БАН)
  2002 Магистър по “Молекулярна биология” със специализация по Физиология на растенията, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет
АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 2018-досега Главен асистент; Катедра Физиология на растенията, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
2011-2013 Главен асистент (хоноруван преподавател), Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, катедра Физиология на растенията
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТ 2018- досега Катедра Физиология на растенията, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
2008-2018 лаборатория „Растително-почвени взаимодействия“, БАН- ИФРГ
2014 Visiting researcher , Department of Soil Microbiology and Symbiotic Systems (group Mycorrhizas)- Estación Experimental del Zaidín (CSIC, Granada, Spain)

 

 

2008 Research Grant Exchange (DAAD), Department of Plant Nutrition and Crop Physiology, Georg-August University (Göttingen, Germany). Грант за научно-изследователска разработка по проект: "The importance of CO2 fixation by pea nodules for their N2 fixation efficiency’’in collaboration with Prof. Joachim Schulze
2005 ESR Fellowship in the frame of Marie Curie Training Site: PLANT CELL SIGNALLING AND BIOTECHNOLOGY (SIGNAL), Laboratoire des Interactions Plantes Microorganismes UMR INRA /CNRS (Castanet, France). Грант за научно-изследователска разработка: “General stress response in Sinorhizobium meliloti: Changes in gene expression under conditions of C or N starvation and role of the TspO and NitR proteins” in collaboration with Prof. Frans de Bruijn and Prof. Claude Bruand
УЧАСТИЕ В РЕДКОЛЕГИИ: 2012-2015

Технически редактор в списание

„Genetics and Plant Physiology“

КЛЮЧОВИ ИНТЕРЕСИ

 

Формиране и функциониране на полезни симбиотични взаимодействия между растенията и различни почвени микроорганизми (азотфиксиращи бактерии, микоризни гъби);

Оценка ефективността на микоризната симбиоза и физиологичния отговор на растенията към факторите на средата: абиотични (дефицит и токсичност на минерални елементи; ниски и високи температури; различни нива на осветеност) и биотични (функционално взаимодействие между микоризните гъби и почвените микроводорасли). Характеристика на антиоксидантния потенциал на изследваните растения.

Адаптиране и изследване на медицински и екзотични растения.

Биоремедиация

НАУЧНИ ПРИНОСИ

Author ID (SCOPUS):16233373400

ORCID ID:0000-0001-9069-6168

https://www.researchgate.net/profile/Hristozkova_M

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=afc497bf-ba5d-434f-be27-02e5f99dc8e4

 

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 

Stancheva I., Geneva M., Hristozkova M., Zayova E. (2019) Comparison of Bioactive Compounds in Hyssopus officinalis Plants Collected from Natural Habitats with Those Propagated from Seed and In Vitro, Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, 25:2, 104-113

Hristozkova M., Gigova L., Geneva M., Stancheva I., Velikova V., Marinova G. (2018) Influence of Mycorrhizal Fungi and Microalgae Dual Inoculation on Basil Plants Performance. Gesunde Pflanzen Iss. 2

Zayova, E., Stancheva, I., Geneva, M., Hristozkova, M., Dimitrova, L., Petrova, M., Sichanova, M., Salamon I., Mudroncekova, S. (2018). Arbuscular mycorrhizal fungi enhance antioxidant capacity of in vitro propagated garden thyme (Thymus vulgaris L.). Symbiosis, 74(3), 11-187.

Zayova, E., Geneva, M., Stancheva, I., Dimitrova, L., Petrova, M., Hristozkova, M., Salamon, I. (2018). Evaluation of the antioxidant potential of in vitro propagated hyssop (Hyssopus officinalis L.) with different plant growth regulators. Medicinal Plants, 10(4), 295-304.

Hristozkova М., Geneva M., Stancheva I., Velikova V. (2017) LED spectral composition effects on mycorrhizal symbiosis formation with tomato plants. Applied Soil Ecology 120: 189–196

Hristozkova M., Gigova L., Geneva M., Stancheva I., Vasileva I., Sichanova M., Mincheva J. (2017). Mycorrhizal Fungi and Microalgae Modulate Antioxidant Capacity of Basil Plants. Journal of Plant Protection Research 57(4): 417–426

Hristozkova M., Geneva M., Stancheva I., Iliev I. (2017) Symbiotic Association between golden berry (Physalis peruviana L.) and arbuscular mycorrhizal fungi in heavy metal-contaminated soil. Journal of Plant Protection Research 57(2): 173–184

Hristozkova M., Geneva M., Stancheva I., Boychinova M., Djonova E. (2016) Contribution of arbuscular mycorrhizal fungi in attenuation of heavy metal impact on Calendula officinalis development. Applied Soil Ecology 101: 57-63

Hristozkova M., Geneva M., Stancheva I., Boychinova M., Djonova E. (2015) Aspects of mycorrhizal colonization in adaptation of sweet marjoram (Origanum majorana L.) grown on industrially polluted soil. Turkish Journal of Biology 39: 461-468

Stephanie A.F., Hristozkova M., Mainassara Z-A., Schulze J. (2010) Elevated CO2 concentration around alfalfa nodules increases N2 fixation. Journal of Experimental Botany 61(1):121-130

Hristozkova M., Geneva M., Stancheva I. (2010) Regulation of Nitrogen Assimilation in Foliar Fed Legume Plants at Insufficient Molybdenum Supply D.K. Maheshwari (ed.), Plant Growth and Health Promoting Bacteria, Microbiology Monographs 18, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg

Hristozkova M., Geneva M., Boychinova M., Stancheva I. (2009) Effect of foliar feeding on growth and nitrogen assimilatory enzymes in alfalfa plants at insufficient molybdenum supply. Acta Biologica Hungarica 60 (2): 211-219

Hristozkova M., Stancheva I., Geneva M. (2009) Growth and nitrogen fixation of different Medicago sativa - Sinorhizobium meliloti associations under conditions of mineral elements shortage. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 23: 225-229

Hristozkova M., Geneva M., Stancheva I., Georgiev G. (2007) Nitrogen assimilatory enzymes and amino acid content in inoculated foliar fertilized pea plants grown at reduced molybdenum concentration. Journal of Plant Nutrition 30 (9): 1409-1419

Hristozkova M., Geneva M., Stancheva I., Georgiev G. (2007) Response of inoculated foliar fed pea plants (Pisum sativum L.) to reduced Mo supply. Acta Biologica Hungarica 58(1): 87-92