Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Физиология на растенията / Преподаватели / доктор Мария Рогова

   

каб. 322
тел: (02) 8167 273
е-mail: mrogova@uni-sofia.bg

Photo-Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е-МЕЙЛ АДРЕС mrogova@uni-sofia.bg
АДРЕС ЗА КОНТАКТ Катедра Физиология на растенията, Биологически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, бул. „Драган Цанков” 8, София 1164

 

 

Период (години) Информация
ОБРАЗОВАНИЕ 2017 Доктор на науките; СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, Катедра Физиология на растенията, София, България (тема на дисертацията: Ин витро размножаване на българския ендемит Achillea thracica: възможност за ex situ опазване на рядък, застрашен и защитен вид от българската флора) Диплома от 13.12.2017г.

 

 

 

2013

 

Магистър, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, катедра Физиология на растенията, специалност Растителни биотехнологии.

 

2011 Бакалавър, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, катедра Физиология на растенията, специалност Биология.
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТ 2017-досега Биолог-специалист, Катедра Физиология на растенията, Биологически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

Януари-Ноември 2013 лаборант на фирма „Био трии” ООД– частна ин витро лаборатория за производство на посадъчен растителен материал

 

Юли-Август 2012 стажант на фирма „Био трии” ООД – частна ин витро лаборатория за производство на посадъчен растителен материал

 

2011-2013 студент-стажант в катедра Физиология на растенията, Биологически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

 

КЛЮЧОВИ ИНТЕРЕСИ

 

Висши лечебни растения – физиолого-биохимични особености, биотехнологично приложение; In vitro култивиране; Ex situ консервация, Растителни клетъчни, тъканни и органни култури; Растителни вторични метаболити.

Подбор и селекция на растителни линии за индустриално приложение.

 

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 

Stojanovic GS, Kapchina-Toteva V, Rogova MA, Jovanovic SC, Yordanova Z, Zlatkovic BK, Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Bulgarian Endemic Species Achillea thracica from its Natural Habitat, and in vitro Propagated and ex vitro Established Plants., Natural Product Communications, том:12, брой:2, 2017, стр.291-292

Yordanova ZP, Rogova MA, Zhiponova MK, Georgiev MI, Kapchina-Toteva VM, Comparative determination of the essential oil composition in Bulgarian endemic plant Achillea thracica Velen. during the process of ex situ conservation, Phytochem Lett, брой:20, 2017, стр.456-461,

Zh. P. Yordanova, M. A. Rogova, V. M. Kapchina-Toteva, In vitro Propagation of the Balkan Endemic Species Verbascum eriophorum Godr., BJAS, том:22, брой:5, 2016, стр.767-771

M. Rogova, Ts. Ganeva, M. Stefanova, D. Koleva, V. K.-Toteva, Morphoanatomical Study of in vitro Propagated and ex vitro Adapted Achillea thracica Velen. Plants, Bulgarian Journal of Agricultural Science, том:21 (No 5), 2015, стр.947-950,