Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Физиология на растенията / Преподаватели / Ас. Десислава Мантовска

   

каб. 314
тел: 02 8167 388
е-mail: d_mantovska@biofac.uni-sofia.bg

Photo-Desi

 

 

Е-МЕЙЛ АДРЕС d_mantovska@biofac.uni-sofia.bg
АДРЕС ЗА КОНТАКТ Катедра Физиология на растенията, Биологически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, бул. „Драган Цанков” 8, София 1164
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН +359 2 8167 388
Период (години) Информация
ОБРАЗОВАНИЕ 2015 Магистър; СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, Катедра Физиология на растенията, София, България (тема на дипломната работа: Ex situ съхранение и изследване на антиоксидантния потенциал на балканския ендемитен вид Stachys thracica Davidov.)
2014 Бакалавър; СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, София, България
АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 2017-по настоящем

Асистент; Катедра Физиология на растенията, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Основни дейности: практически занятия в бакалавърска на обучение по курсовете Физиология на растенията и Растителни клетъчни и тъканни култури

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТ 2017-по настоящем Kатедра Физиология на растенията, Биологически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

 

16.04-20.04.2018 University of Malta - „Plant management: botanic garden”, практически курс по програма ERASMUS Plus – KA2 “Strategic partnership”, “Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market – HEI-PLADI”

 

 

07.05-11.05. 2018 University of Cagliari – “In situ and ex situ plant conservation”, практически курс по програма ERASMUS Plus – KA2 “Strategic partnership”, “Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market – HEI-PLADI”

 

КЛЮЧОВИ ИНТЕРЕСИ

 

Растителни биотехнологии; Ex situ съхранение на редки и уязвими растителни видове с медицинско значение; Растителни клетъчни, тъканни и органни култури; Растителни вторични метаболити, етерични масла. Биологична активност на растителни вторични метаболити.
НАУЧНИ ПРИНОСИ https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=b38970d7-2710-4ae3-80b1-419e3481bf10

 

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 

Mantovska D., Yordanova Zh., Kapchina V (2019)“In vitro propagation of the Balkan endemic species Stachys leucoglossa Griseb” (2019) - Bulgarian Journal of Agricultural Sciences in press

Desislava Mantovska, Zhenia Yordanova, Mariya Rogova, Antoniya Paskaleva, Daniela Marcheva, Veneta Kapchina-Toteva (2016) “Initiation of in vitro culture of the Balkan endemic species Stachys thracica Davidov.” - Journal of Science & Technology, VI, (2) 5-7.

Rogova M., Dragolova D., Dimitrova M., Yordanova Zh., Zhiponova M., Mantovska D., Kapchina-Toteva V., (2015) “Micropropagation and Ex Situ conservation of Achillea thracica VELEN”– Science & Technologies V1, Medicine: 38-41.

Dragolova D., Rogova M., Petrova N., Mantovska D., Ninov M., Yordanova Zh. Dimitrova M., Zhiponova M., Kapchina-Toteva V. (2014) “Influence of Indole-3-butyric acid on Nepeta nuda SPP. Nuda plants regenerated after cryopreservation” Science & Technologies - Natural and Mathematical Sciences