Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Физиология на растенията / КУРСОВЕ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ КАТЕДРАТА

   

КУРСОВЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ КАТЕДРАТА

„Физиология на растенията” /З/ – за специалност Молекулярна биология; за специалности Биология, ЕООС, БМУР; за специалност Биотехнологии; за специалност Агробиотехнологии; за специалности Биология и химия, География и биология, Биология и английски език; за задочно обучение на специалности Биология, Биотехнологии и ЕООС.

„Растителни клетъчни и тъканни култури” /З/ – за специалност Биотехнологии.

Избираеми курсове: „In vitro култивиране на лечебни растения“; „Молекулни основи на прдуктивността на растенията“; „Устойчивост и фитоимунитет“

 

Магистърски програми, в чието извеждане участват преподавателите от катедрата

1. Физиология на растенията:

/З/ Хормонална регулация на растенията, Минерално хранене при растенията, Основни типове in vitro култури, Биотехнологични аспекти на моделирането на фотосинтезата, Стрес и адаптация при растенията, Рекомбинантни ДНК технологии;

/И/ Трансгенни растения, Растителни метаболити с приложение в козметиката и парфюмерията, Биотехнология на микроводораслите, Фитоефектори.

2. Растителни биотехнологии:

/З/ Растителни биотехнологии, Растителни метаболити с приложение в козметиката и парфюмерията, Рекомбинантни ДНК технологии;

/И/ Хормонална регулация на растенията, Трансгенни растения, Биотехнология на микроводораслите, Фитоефектори.

3. Генно и клетъчно инженерство:

/З/ Трансгенните растения;

/И/ Фитоефектори.

4. Индустриални биотехнологии:

/З/ Растителни биотехнологии;

/И/ Биотехнология на микроводораслите.

5. Биоземеделие и биоконтрол:

/З/ Растителни биотехнологии;

/И/ Стрес и адаптация при растенията, Фитоефектори.

6. Качество и безопасност на храните:

/З/ Токсини и замърсители на храни – част Фитотоксини.