Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ 2020

   

 

В изпълнение на Националната програма за „Млади учени и постдокторанти“, Биологическият факултет обявява места за постдокторанти и млади учени с продължителност 6 месеца

 

Необходими документи:

 

 • Заявление за участие в конкурса (по образец)
 • Декларация (по образец)
 • Автобиография (по образец)
 • Изследователски проект до 5 стандартни (9 000 знака) (по образец)
 • Копие от дипломата за придобита научно-образователна степен „доктор“ (след 1.01.2016 г.) и/или образователната степен „магистър“ (след 1.01.2010 г.)
 • Списък с научни публикации
 • Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
 • Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
 • Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)
 • Потвърждение от научен консултант (хабилитирано лице) в Биологическия факултет
 • Списък на публикациите от 01.01.2016 г. до деня на подаване на документите подредени в реда: Публикации в (а) Научни издания с импакт фактор; (б) Научни издания, реферирани и индексирани в Web of Science или Scopus; (в) в книги или сборници от конференции. Към всяка публикация се указва web-адрес, от който тя е достъпна (ако е приложимо).
 • Списък с цитатите, вкл. в Web of Science или Scopus за периода след 01.01.2016 г. (ако е приложимо).
 • Списък на проектите, в които е участвал кандидатът, в реда: (а) Международни; (б) Национални; (в) Университетски след 01.01.2016 г.
 • Списък на участия в международни и национални конференции след 01.01.2016 г. и web-адреса, от който е видно, че кандидатът е участвал лично на конференцията (ако е приложимо).
 • Списък на други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка, получени след 01.01.2016 г.: награди, грамоти, дългосрочни специализации в чужбина.
 • Материали с доказателствен характер:

 

а) Хартиено копие на публикациите, за които не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни.

(б) Копия на заглавните страници на проектите и страницата със списъка на научния колектив, в които кандидатът е участвал.

(в) Копия от сертификати за участие в международни и национални конференции, ако не може да бъде посочен web-aдрес, от който може да се види, че кандидатът лично е представял материал на конференцията.

(г) Копия от наградите, грамотите и документите, доказващи дългосрочни специализации в чужбина на кандидата)

 

 • 17. Списък с доказателствен материал на публикациите и отчетената научно-изследователска дейност за предходния програмен период (за вече одобрени през 2019 г. кандидати)

Проектното предложение трябва да съдържа: цели, задачи, методология, основна библиография, очаквани резултати – максимално 30 точки

Карти за оценка на кандидатите:

 

 • За вече одобрени през първата година
 • Постдокторанти
 • Млади учени

 

Забележка: Класираните кандидати сключват допълнително трудово споразумение за срок от 6 месеца с дневна почасова ангажираност 4 часа.

 

Срок за подаване на документи: 11 декември 2019 г. в Деканата на БФ, г-жа Мариана Модрева на електронен адрес susi_4@biofac.uni-sofia.bg

Допълнителна информация: доц. д-р Св. Димов: svetoslav@biofac.uni-sofia.bg