Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ 2019

   

 

В изпълнение на Националната програма за „Млади учени и постдокторанти“, Биологическият факултет обявява конкурс за постдокторанти с продължителност 6 или 8 месеца

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление за участие в конкурса (по образец)
 2. Декларация (по образец)
 3. Автобиография (по образец)
 4. Изследователски проект до 5 стандартни (9 000 знака) (по образец)
 5. Копие от диплома за получена образователна и научна степен „доктор“
 6. Списък с научни публикации
 7. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
 8. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
 9. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)
 10. Потвърждение от научен консултант (хабилитирано лице) в Биологическия факултет

 

 

Критерии за подбор на кандидатите:

 

 1. защитена докторска дисертация в последните 5 години (след 1.01.2015 г.): в рамките на 4 години от първоначалното зачисляване, кандидатът получава максимално 10 точки, а останалите кандидати – съответно 5 точки
 2. публикации по темата на дисертацията: по 2 точки на публикация – максимално 10 точки
 3. публикации по теми, различни от темата на дисертацията (може и под печат, но с доказателство /служебна бележка/): по 5 точки на публикация – максимално 10 точки
 4. участие в проекти, финансирани от ФНИ към МОН, оперативните програми или други национални и международни програми през последните 5 години: 10 точки (изисква се доказателствен материал)
 5. краткосрочни специализации (от 7 до 30 дни) в чужбина: 10 точки (изисква се доказателствен материал)
 6. дългосрочни специализации (над 30 дни) в чужбина: 10 точки (изисква се доказателствен материал)
 7. участие в национални и международни конференции през последните 5 години: по 2 точки за национални и 3 т. международни конференции – максимално 10 точки
 8. Изследователски проект, различен от темата на дисертацията

Проектното предложение трябва да съдържа: цели, задачи, методология, основна библиография, очаквани резултати – максимално 30 точки.

(ОБЩО 100 точки)

Забележка: Класираните постдокторанти сключват допълнително трудово споразумение за срок от 6 до 8 месеца с дневна почасова ангажираност 2 (за кандидати на постоянен трудов договор към БФ) или 4 часа (за кандидати, които не са на постоянен трудов договор към БФ) според набрания брой точки от изпълнението на критериите.

 

Срок за подаване на документи: 12 февруари 2019 г. в Деканата на БФ (каб. 238) и/или на електронен адрес: susi_4@biofac.uni-sofia.bg

Допълнителна информация: доц. д-р Св. Димов: svetoslav@biofac.uni-sofia.bg