Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Конкурси по Национална програма "Млади учени и постдокторанти"-2021

   
1

 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛ.ОХРИДСКИ"
ОБЯВЯВА
К О Н К У Р С

 

за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2021 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“в следните две категории:

 

Категория Млади учени (МУ-4) Постдокторанти (ПД-4)
Изисквания за образование Придобита първа магистърска степен
не по-рано от 01.10.2011 г.
Придобита първа докторска степен
не по-рано от 01.10.2016 г.
Трудови правоотношения със Софийски университет към момента на кандидатстване Актуален трудов договор или допълнително споразумение към такъв със СУ Актуален трудов договор или допълнително споразумение към такъв със СУ
Възможност за сключване на трудов договор със СУ 4 ч. на ден 4 ч. на ден
Период на договора от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г.
Предвиден брой кандидати за финансиране 7 4
Брутно месечно възнаграждение, лв. 414,53 лв. 1500 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

Срок за подаване на документите: от 00:00 часа на 23 февруари до 23:59 часа на 4 март 2021 г.

Всички документи се подават по електронен път на г-жа Мариана Модрева на адрес: susi_4@biofac.uni-sofia.bg, като е необходимо документите да се изпратят като архив, който съдържа електронно подписани или сканирани pdf-файлове, както и оригинално попълнените MS Office документи (неподписани). Архивът трябва да е озаглавен с името на кандидата на латиница. Дипломите и всички останали документи, удостоверяващи заявените активности в проектното предложение и анкетната карта, се подават под формата на сканирано копие, което се включва в архива.

 

Етапи на конкурса:

  1. Преглед на документите на кандидатите и допускане до етапа на оценка на тези, които отговарят на условията за допустимост;
  2. Оценка на кандидатите съгласно картата за оценка ;
  3. Класиране на кандидатите;
  4. Уведомяване на одобрените кандидати -до 20.03. 2021 г.;
  5. Назначаване на одобрените изследователи за извършване на дейностите по програмата за 01.04.2021 г. - 30.09.2021 г.

Вътрешни правила за работа в БФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ по НП „Млади учени и постдокторанти“

Сведения за програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти" могат да се намерят на http://www.mon.bg/bg/100542