Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Изпълнителна Агенция по Околна Среда търси да назначи старши експерт

   

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „ЛАБОРАТОРИЯ за БИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ и ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ"

 

1. Минимални изисквания:

  • образование – висше, образователна степен –бакалавър
  • Минимален стаж – 2 г. професионален опит
  • Ранг – ІV младши

 

2. Допълнителни изисквания:

  • предпочитано образование –биология, биология и химия, екология и опазване на околната среда; приложна хидробиология и аквакултури; биология на развитието
  • компютърна грамотност: ползване на програмни продукти включително офис пакет (текстообработка, работа с база данни, статистическа обработка на данни и др.);
  • ползване на западен език
  • професионален опит в областта на хидробиологичните и микробиологични методи, прилагани за охарактеризиране на води, утайки от пречиствателни станции, биоотпадъци.

 

Кратко описание на длъжността – Извършва пробонабиране на извадки за хидробиологичен мониторинг на БЕК - макрозообентос, макрофити и фитобентос; Извършва хидробиологични анализи на течащи и стоящи повърхностни води;

Извършва микробиологични анализи на биологично третирани отпадъци и утайки от пречиствателни станции с цел оползотворяването им в земеделието.

Лице за контакт:
Весела Милкова-нач. отдел ЛБМГМО
02/ 940 6446; 0887975664