Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО: За всички студенти, неположили изпити в предходни учебни години

   

Съгласно чл. 164 (1) от Правилника за устройството и дейността на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и чл. 42 (1) и чл. 57 (1) от Правилника за образователните дейности в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, всички студенти, които имат невзети изпити, могат да се явят на изпит по дисциплините, включени в утвърдения график за провеждане на лятна изпитна сесия - учебна 2018/2019 г. (БАКАЛАВРИ, Задочно Обучение) и посочените от катедрите допълнителни дати , в периода от 03 юни 2019 г до 11 юни 2019 г.

 

Студентите трябва да подадат молба за допускане до съответния изпит при инспекторите от Отдел „Студенти”, които да им издадат индивидуален изпитен протокол. Молбите за допускане до изпит ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъдат предварително съгласувани с преподавателя, който да посочи в молбата, че е съгласен да изпита студента в съответния ден. Ако в молбата фигурират повече от един изпит, тя се съгласува с всички преподаватели.

 

При подаване на молбите за явяване на изпит, студентите трябва да се съобразят с Графика за провеждане на лятна изпитна сесия - учебна 2018/2019 г. (БАКАЛАВРИ, Задочно Обучение) и посочените от катедрите дапълнителни дати.

 

Молба за явяване на изпит - условен

 

Зам.-декан по Учебна дейност ОКС „Бакалавър”

Доц. д-р Петя Христова