Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО!!! Организация на летните учебни практики за учебната 2016/2017 година

   

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: Организация на летните учебни практики за учебната 2016/2017 година

СПЕЦИАЛНОСТ, КУРС, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРАКТИКА
Агробиотехнологии, І курс, редовно обучение Агроботаника
Екология І курс, редовно обучение Зоология на безгръбначните животни;
Анатомия и морфология на растенията
Екология ІІ курс редовно обучение Зоология на гръбначните животни
Биология І курс редовно обучение Зоология на безгръбначните животни;
Анатомия и морфология на растенията
Биология ІІ курс редовно обучение Зоология на гръбначните животни
Биология ІІІ курс, редовно обучение Хидробиология
Биология ІІІ курс, задочно обучение Хидробиология
Биотехнология ІІ и ІІІ курс, редовно обучение Биотехнология
Биотехнологии ІІ и ІV курс, задочно обучение Биотехнология
Биомениджмънт и устойчиво развитие
ІІІ курс, редовно обучение
Хидробиология

Уважаеми колеги,

За организиране на летните учебни практики, извън територията на София и околностите, които са част от учебния ви план се налага да бъдат подадени в ректората документи за командировка.

За издаване на заповед на ректора за командировка е необходимо да попълните лично Декларация за съгласие. Попълването на тази декларация се налага поради факта, че като студенти Ректорът на СУ няма право да ви командирова без ваше съгласие. Декларацията е лична или обща, но трябва да съдържа всички данни по образец 1.3, който ще ви бъде приложен.

За тази цел, копия от декларацията ще бъдат предоставени на съответните по специалности инспектори от отдел „Студенти“.

Най-настоятелно ви молим да посетите инспекторите до 30.06.2017 год. и да попълните декларациите по едно копие за всяка теренна практика, която е предвидена по учебен план.

Декларациите ще се съхраняват във вашите лични досиета и ще бъдат включени в документите за командировка и предоставени на Предварителен финансов контрол само от служители имащи права да работят и съхраняват лични данни.

Студентите, които не попълнят такава декларация, ще могат да участват в учебните теренни практити и да ги заверят, но няма да бъдат командировани и ще трябва сами да заплатят разходите за пътни, дневни и нощувки.

Всички студенти, участващи в летните учебни практики, независимо къде се провеждат занятията, трябва да се запознаят с инструкциите за безопасност и да ги подпишат при отговорниците за учебните практики от съответната катедра. Студентите неподписали инструктажа няма да се допускат в групата.

 

Зам.декан ОКС“Бакалавър“
доц. д-р Петя Христова