Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2022 / Гл. ас. д-р Ивайло Йотинов от Катедра "Обща и приложна хидробиология" е лауреат за 2021 година на Наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ „Св. Климент Охридски“

   
1

По традиция в рамките на академичното тържество за патронния празник на Софийския университет се обявява носителят на Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Лауреатът за 2021 г. е гл. ас. д-р Ивайло Йотинов от Биологическия факултет, Катедра "Обща и приложна хидробиология".

Ивайло Йотинов завършва с отличие висше образование (ОКС „бакалавър“) по биология в Биологическия факултет на Софийския университет през 2010 година. През следващите две години се обучава в магистърската програма „Екологична биотехнология“, която завършва успешно през 2012 г. През 2013 г. е зачислен като редовен докторант към Катедра „Обща и приложна хидробиология“ с научен ръководител проф. дбн. Яна Топалова. През 2017 г. след спечелен конкурс е назначен за главен асистент към Катедра „Обща и приложна хидробиология“. Ръководител е на магистърска програма „Биобизнес и биопредприемачество“.

Научните интереси на гл. ас. д-р Ивайло Йотинов са в областта на биологичното водопречистване и екологичната биотехнология и по-специално микроскопския анализ на активни утайки, както и микробиологичен контрол на води, утайки и седименти. По-тясната му специализация е по отношение на количествен състав и биоразнообразие на микро- и метафауната в активни утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води. Основно място в неговите изследвания заемат контролът и управлението на самопречиствателните процеси в технологизирани водни екосистеми.

Друго направление на изследванията му е обвързано с биоремедиацията на седименти, както и изследване ефективността на различни въглеродни наночастици (нанодиаманти и нанотръбички) върху биодеградационния потенциал на микробни съобщества в седименти. Не на последно място трябва да се посочат и негови изследвания върху филаментните микроорганизми в активни утайки на пречиствателни станции - тематика разработвана от едва няколко човека в България.

Научните публикации на гл. ас. д-р Ивайло Йотинов включват 26 статии, от които 11 в списания с импакт фактор или SJR. Общият импакт фактор на статиите му е над 9,135, а индексът на Хирш (h-index) е 3. Участията на гл. ас. д-р Ивайло Йотинов в национални и международни форуми са 71. Документираните цитати на статиите му са 40. Гл. ас. д-р Йотинов участва в редица международни и национални научни и научно-образователни проекти. От 2011 година досега е участвал в 30 проекта, от които 9 национални и 10 с бизнеса.

Като преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски” гл. ас. Йотинов участва активно в обучението на специалисти по биология и биотехнологии. Изнася лекции по управление на водите, води практически занятия по биотехнологични методи за опазване на околната среда, управление на водите, екологични биотехнологии, хидробиология, ключови направления в биобизнеса, биологичен контрол и управление на водопречистването. Ръководил е 12 дипломни работи на студенти от Биологическия факултет.