Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2021 / ВАЖНО!!! ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА НА БФ - ОТНОСНО: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 год.

   

З А П О В Е Д

Относно: Приключване на учебната 2019/2020 година.

Съгласно заповед № РД -179/21.05.2020 г. на Ректора на СУ, решения на Факултетния съвет и Деканския съвет на Биологически факултет

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. УДЪЛЖАВАНЕ НА СЕМЕСТЪРА
Семестърът се удължава с три седмици от 06.06.2020 до 26.06.2020 г.

 

2. ЗАВЪРШВАНЕ НА СЕМЕСТЪРА
Всички занятия (лекции и упражнения – семинарни и практически) да бъдат довършени на неприсъствен принцип чрез различни форми – демонстрации, видео филми, изготвяне на практически задания и др. Да се използват възможностите на Moodle, Skype и други платформи и електронна поща.

 

3. ИЗПИТНА СЕСИЯ
Всички практически изпити да бъдат проведени неприсъствено - дистанционно чрез платформата Moodle, Skype, други платформи и/или електронна поща.
Всички семестриални изпити да бъдат проведени неприсъствено - дистанционно чрез платформата Moodle, Skype, други платформи и/или електронна поща.

График на изпитната сесия:

  • За студенти от 1 до 3-ти курс редовно обучение: от 29.06.2020 до 26.07.2020 г.
  • За студенти 4-ти курс редовно обучение: от 29.06.2020 до 19.07.2020 г.
  • За студенти задочно обучение: от 22.06.2020 до 26.06.2020 г.
  • Ликвидационна сесия: само за студенти 4 курс редовно обучение и 5 курс задочно обучение както следва:
    • в рамките на сесията на студенти задочно обучение от 22.06 до 26.06.2020 г.
    • в рамките на сесията за редовно обучение от 29.06 до 19.07.2020 г.

График за всички изпити да се изготви от Сектор „Учебен“ по заявки от катедрите. Заявките за всяка сесия (за редовно, задочно обучение и ликвидационна сесия) да бъдат изпратени до инс. Дениза Юзирова в срок до 01.06 до 10.06.2020.

Графикът за изпитната сесия да бъде публикуван до 15.06.2020 на сайта на БФ.

Изпитните протоколи от проведените изпити да се попълват от преподавателите в срок в СУСИ4 и да подписват чрез сертификатите за отдалечен достъп на преподавателите.

Всички преподаватели без сертификат за отдалечен достъп, провели изпити през м. април 2020 г. със студенти задочно обучение, да предадат по електронната поща на съответния инспектор резултатите от изпитите (специалност, курс, дисциплина, имена на студента, фак. номер, оценка с думи и цифри), за да бъдат нанесени в СУСИ 4.

Всички семестриално завършили студенти, които ще полагат изпити в рамките на ликвидационната сесия да направят „Заявка за явяване на изпит“ до съответните инспектори от отдел „Студенти“ до 15.06.2020 с актуален е-мейл за създаване на достъп до Мудъл и ясно посочване на дисциплините за изпит.

Заявките да бъдат събрани и след обработка семестриално завършилите студенти да получат достъп до платформата Мудъл за участие в дистанционно провежданите изпити.

Заплащането на индивидуалните протоколи да се извършва само по банков път или чрез Easy pay. За изготвяне на индивидуален протокол за явяване на изпит студентите трябва да изпратят сканиран документ за платена такса до съответните инспектори.

 

4. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
Държавните изпити за ОКС “Бакалавър“ да бъдат проведени присъствено на 28.07.2020 г., 29 07.2020 и 30.07.2020 г. по допълнително изготвен график по специалности.

Изпитните протоколи от проведените държавни изпити да се нанесат в Главните книги от Председателя на изпитната комисия в двуседмичен срок след провеждането им.

Координаторите на работните групи да започнат подготовка на тестовете.

 

5. ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
Всички защити на дипломни работи в ОКС „Магистър“ и ОКС “Бакалавър“ да бъдат проведени онлайн през периода 27.07.2020 - 31.07.2020 год.

В срок до 15.06.2020 год. катедрите да предоставят информация на инс. Дениза Юзирова за студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС“Магистър“, които ще се явяват на защита на дипломна работа.

График на дейностите по защитите ще бъде качен на страницата на Биологически факултет.

Изпитните протоколи от проведените защити на дипломни работи да се нанесат в Главните книги от Председателя на изпитната комисия в двуседмичен срок след провеждането им.

 

6. ЛЕТНИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ В ОКС “БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“
Летните практики да бъдат проведени неприсъствено или отложени за учебна 2020/2021 год. съобразно решението на Факултетния съвет.

Неотложените практики могат да бъдат проведени неприсъствено по време на удължения семестър.

 

7. ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
Поправителната сесия да се проведе от 17.08.2020 до 13.09.2020 год. при същите условия като редовната по предварително изготвен график.

 

8. ВТОРА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ
Държавните изпити и защити на дипломни работи да бъдат проведени в периода 01.09.20 - 03.09.2020 по предварително изготвен график.

 

в.и.д. Декан на БФ
проф. д-р Стоян Шишков