Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури

   

Дата: 14.02.2020г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-28/ 11.02.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0005

Предмет: „Избор на Изпълнител за разработване на Система Histdict за обработка на старобългарски текстове по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 30.01.2020г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-17/ 28.01.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0003

Предмет: „Доставка на оборудване по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“, с четири обособени позиции

 

Дата: 24.01.2020г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-11/ 22.01.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0002

Предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор, изготвяне на технически паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики на обект: Строителство на нова сграда към СУ „Св. Климент Охридски“ за нуждите на Център за компетентност в направление «води» и «отпадъци»“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

 

Дата: 24.01.2020г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-10/ 22.01.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0001

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Център по архиометрия с лаборатория по консервация и реставрация в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Дата: 20.12.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 246/ 16.12.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0044

Предмет: Периодична доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ с 4 обособени позиции

 

Дата: 17.12.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 244/ 12.12.2019 г.

УИН номер на РОП: 00640-2019-0043

Предмет: „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни и монтажни работи, и авторски надзор на помещения (лаборатории), находящи се в ФХФ и ФзФ собственост на СУ „Св. Климент Охридски“, с цел подобряване условията за работа, разполагане на ново оборудване, адаптиране на Електро, ВиК и ОВК инсталациите, по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върхови постижения с финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

Дата: 11.12.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 236/ 06.12.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0042

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване в съществуващите лаборатории на СУ «Св. Климент Охридски» за нуждите на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, включваща 17 (седемнадесет) обособени позиции

 

Дата: 11.12.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 235/ 06.12.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0041

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано технологично оборудване за Факултета по химия и фармация и Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008, включваща 4 обособени позиции

 

Дата: 28.11.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-228/ 25.11.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0040

Предмет: Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на основно и специализирано лабораторно оборудване по проект BG05M2OP001-1.002-0012, включващ 13 обособени позиции.

 

Дата: 19.11.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-219 /14.11.2019 г.

УИН номер на РОП: 00640-2019-0039

Предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РЕМОНТ И ФУНКЦИОНАЛНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0012, ВКЛЮЧВАЩА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Дата: 15.11.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-214/12.11.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0038

Предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 10 обособени позиции"

 

Дата: 17.10.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-204/ 14.10.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0037

Предмет: Периодична доставка на печатарска хартия и картони, включваща 3 обособени позиции

 

Дата: 16.10.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-201/11.10.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0036

Предмет: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне/актуализиране на технически паспорт за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“ с включени две обособени позиции

 

Дата: 23.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-149/20.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0030

Предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на обект представителна сграда на Център за върхови постижения ул. „Ген. Гурко“ № 7, гр. София по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 22.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-144/19.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0028

Предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Национална образователна телевизия по проект „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 16.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-136/12.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0025

Предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на сървърно оборудване и компоненти за Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 16.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-135/12.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0026

Предмет: „Осигуряване на колокация за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 18.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-117/ 15.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0019

Предмет: Изграждане на уеб базирана платформа за електронно дистанционно обучение (ЕДО) за нуждите на Интеграционен портал по проект „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“

 

Дата: 18.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-116/ 15.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0018

Предмет: „Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на нова сграда за нуждите на Център за компетентност в направление “води“ и „отпадъци” по проект BG05M2OP001-1.002-0019 “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Дата: 08.07.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-112/ 03.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0017

Предмет: „Периодично изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 3 обособени позиции"

 

Дата: 01.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-107/ 26.06.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0015

Предмет: "Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на много-функционална апаратура за рентгеново разсейване във Факултета по Химия и Фармация на Софийски университет "Св. Климент Охридски", по проект BG05M2OP001-1.002-0012"

 

Дата: 13.05.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-70/ 13.05.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0009

Предмет: „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”