Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Обучение по нова специалност / ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за придобиване на НОВА специалност от студенти на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 2022/2023 г. / Общи условия

   

1. По време на обучението по една образователно-квалификационна степен, студенти със среден успех от съответните курсове най-малко мн. добър (5,00), могат да кандидатстват за нова специалност по ред и общи условия, установени в настоящите Вътрешни правила.

1.1. С решение на Факултетните съвети могат да се предвиждат и допълнителни условия за обучение по нова специалност, включително по-висок успех.

2. Кандидатстване за обучение по две специалности в редовна или в задочна форма в зависимост от специалността се разрешава само при следните общи условия:

а/ за студенти, които се обучават в специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ само след втори курс, преди да са записани в трети;

б/ за студенти, които се обучават в специалности с образователно-квалификационна степен „магистър“ след средно образование само след трети курс, преди да са записани четвърти курс;

в/ кандидатстващите студенти трябва да имат успешно положени същите конкурсни изпити, валидни за новата специалност, независимо от годината на полагане, или оценка от държавен зрелостен изпит в съответствие с държавните изисквания за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в Правилника за прием на студенти за съответната учебна година;

г/ наличие на свободен капацитет в професионалното направление или регулираната специалност.

3. Не се разрешава обучение по две специалности на студенти, които:

а/ се обучават в по-горни от предвидените в т. 2, а/ и б/ курсове;

б/ са прекъсвали обучението си поради слаб успех;

в/ са допускали безпричинно незаверяване на семестъра или имат дисциплинарни нарушения;

г/ били са отстранени и са възстановявали студентски права.

4. Документи за кандидатстване за обучение по нова специалност се подават в срок от 24.08. до 31.08.2022 г.

а/ необходими документи:

- уверение със среден успех от обучението за успешно завършен първи и втори или първи, втори и трети курс в съответствие с образователно-квалификационната степен;

- служебна бележка за успешно положен кандидатстудентски изпит – издава се от сектор „Прием на студенти“.

Студенти, които не са се явявали на съответни кандидатстудентски изпити, необходими за кандидатстване в новата специалност, подават заявление за явяване в срокове, определени за кандидатстудентската кампания за съответната година. След успешно полагане на изпита/тите, студентът прилага към документите за обучение по нова специалност служебна бележка с резултата.

- копие от дипломата за средно образование, при условие че за новата специалност е допустимо кандидатстването с оценка от държавен зрелостен изпит.

- заявление по образец – изтегля се от сайта на Университета от секция „Студенти“, раздел „Административно обслужване“ – връзка „Бланки за изтегляне“ след въвеждане на потребителско име и парола за СУСИ. Попълнената електронно и разпечатана молба се подава лично или чрез упълномощено лице в сектор „Прием на студенти“ на отдел „Образователни дейности“.