Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Философски факултет / Философия (на английски език)

   

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити   Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

По избор:
І. Изпит с коефициент 1:
1. Философия и социални науки
2. Български език и литература
3. История на България
4. Английски език
5. Немски език
6. Френски език
7. Испански език
8. Италиански език
9. Руски език
10. Математика I
11. Математика II

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 1:
12. Философски цикъл
13. Чужд език

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Чужд език

 

 

 

 

+

 

 

 

Философия
Обществознание
Логика и психология
Етика и право
Свят и личност
История на България
Български език и литература

 

* Забележки:

1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

2. За допускане до участие в класирането за специалност Философия на английски език във Философски факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

- Успешно издържан държавен зрелостен изпит по английски език;

Или

- Успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език;

Или

- Сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:

за английски език:

  - Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;
- TOEFL IBT с точки над 80;
- TOEFL CBT с точки над 200.

3. Когато в образуването на състезателния бал участва оценка по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето не е вписана такава, за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво на теста не може да е по-ниско от В2.

4. Оценката по т. 3 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен“ (6,00) като не може да замества оценката от държавен зрелостен изпит, ако тя участва в образуването на състезателния бал.