Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Програми за изпити / Биология

   

Програма

за кандидат-студентски изпит по биология

 

8 клас

1. Тъкани. Видове, устройство и функции. Епителна тъкан, съединителна, мускулна и нервна тъкан.

2. Кожа. Структура - слоеве и образувания. Функции на кожата – защитна, терморегулаторна, отделителна и сетивна.

3. Опорно-двигателна система. Скелет, особености на човешкия скелет. Устройство на костите и ставите. Кости на скелета - череп, гръбначен стълб, гръден кош. Кости на крайниците.

4. Мускули. Устройство и видове мускули. Основни групи мускули. Физиология на мускулите. Здравни познания за опорно-двигателната система.

5. Вътрешна течна среда на организма. Състав на вътрешната течна среда. Взаимовръзки между кръвната плазма, тъканната течност и лимфата. Постоянство на вътрешната течна среда.

6. Кръв. Състав на кръвта. Кръвна плазма, кръвни клетки, кръвни групи. Кръвообращение и лимфообращение. Имунни функции на кръвта.

7. Сърце и кръвоносни съдове. Сърдечна дейност. Сърдечен цикъл. Ударен и минутен обем. Сърдечни тонове. Артериално налягане. Пулс. Регулация на сърдечната дейност. Здравни познания за сърдечно-съдовата система.

8. Дихателна система. Устройство и функции на дихателните органи. Дихателни движения. Обмяна на газовете. Здравни познания за дихателната система.

9. Храносмилателна система. Устройство и функции на храносмилателните органи. Храносмилане в устната кухина, стомаха, тънкото и в дебелото черво. Здравни познания за храносмилателната система.

10. Отделителна система. Устройство и функции на отделителната система Здравни познания за отделителната система.

11. Полова система. Устройство и функции на половите органи при мъжа. Устройство и функции на половите органи при жената. Здравни познания за половата система.

12. Нервна система. Гръбначен мозък. Главен мозък. Вегетативна нервна система. Здравни познания за нервната система.

13. Ендокринна система. Ендокринни жлези. Здравни познания за ендокринната система.

14. Сетивни системи. Система на общата сетивност. Вкусова и обонятелна сетивна система.

15. Зрителна и слухова сетивна система. Здравни познания за зрителната сетивна система.

 

9 и 10 клас

1. Липиди. Видове липиди. Структура на мазнини и фосфолипиди. Свойства и биологично значение. Въглехидрати. Монозахариди - структура, представители и значение. Дизахариди. Полизахариди - видове, представители и функция.

2. Белтъци. Градивни единици на белтъците. Пептидна връзка. Равнища на организация на белтъчната молекула - първична, вторична, третична и четвъртична структури. Свойства на белтъчната молекула. Биологични функции.

3. Нуклеинови киселини. Полинуклеотидни вериги - структура. Видове нуклеинови киселини. Структура на ДНК, локализация, функция. Структура на РНК. Видове РНК. Функции. Кодон, генетичен код, ген и геном.

4. Надмолекулни комплекси – вируси, рибозоми и хроматин .

5. Клетъчни мембрани. Устройство на мембраните. Функции. Видове транспорт на вещества през клетъчната мембрана.

6. Едномембранни клетъчни органели. Ендоплазмена мрежа. Комплекс на Голджи. Лизозоми. Други едномембранни органели.

7. Двумембранни клетъчни органели. Структура и функции на митохондриите и на хлоропластите. Ядро. Ядрени структури. Основни функции на ядрото.

8. Прокариотна и еукариотна клетка. Устройство, обща характеристика и специфика.

9. Метаболизъм. Видове и етапи на метаболизма. Автотрофен и хетеротрофен тип обмяна. Аеробен и анаеробен тип обмяна. Биоенергетично значение за метаболизма. АТФ - структура и функция.

10. Процеси на разграждане (катаболизъм). Обща характеристика. Аеробно и анаеробно разграждане на въглехидрати.

11. Ензими – структура и видове. Фактори, оказващи влияние върху ензимната активност. Регулация на ензимната активност.

12. Процеси на изграждане (анаболизъм). Характеристика на анаболитните процеси. Фотосинтеза. Светлинна фаза. Тъмнинна фаза.

13. Биосинтеза на ДНК (репликация). Механизъм на репликацията.

14. Реализиране на генетичната информация. Биосинтеза на РНК (транскрипция).

15. Реализиране на генетичната информация. Биосинтеза на белтъци (транслация). Механизъм на изграждане на полипептидната верига.

16. Делене на клетката. Значение. Видове делене. Митотично делене. Фази. Митотичен цикъл.

17. Мейоза. Същност. Фази - характеристика. Хромозомен набор - диплоидни и хаплоидни клетки. Значение на мейотичното делене.

18. Жизнен цикъл. Същност. Значение. Клетъчно диференциране. Стареене и смърт на клетките.

19. Закономерности в унаследяването на признаците. Същност на моно- ди- и полихибридното кръстосване. Опити на Мендел. Анализиращо кръстосване.

20. Взаимодействие между гените. Видове и същност. Алелни взаимодействия - пълно доминиране, непълно доминиране, кодоминиране, летално взаимодействие. Неалелни взаимодействия - комплементарно, епистатично, полимерно.

21. Изменчивостта като свойство на организмите. Видове изменчивост. Модификационна изменчивост - същност и характерни особености на модификациите. Генотипна изменчивост – същност и видове: комбинативна и мутационна. Видове мутации - генни, хромозомни, геномни.

22. Генетика на човека. Детерминиране на пола при човека. Унаследяване на белези, скачени с пола. Методи, прилагани в генетиката на човека (родословен, метод на близнаците, цитогенетичен анализ). Наследствени болести при човека: болести причинени от генни мутации; болести, свързани със структурни изменения на хромозомите; болести, свързани с промени в броя на хромозомите.

23. Размножаване при животните и човека. Същност на размножаването. Основни типове размножаване. Гаметогенеза. Оплождане - същност и видове. Размножаване при човека.

24. Индивидуално развитие при животните и човека. Зародишно /ембрионално/ развитие - етапи. Следзародишно /постембрионално/ развитие. Характерни особености на пряко и непряко развитие. Биологично значение на метаморфозата. Продължителност на живота. Стареене и смърт.

25. Доказателства за еволюцията на организмите: сравнително-анатомични, сравнително-физиологични, сравнително-ембриологични, палеонтологични и други доказателства за еволюцията.

26. Микроеволюция - същност. Елементарни еволюционни фактори: мутационен процес; популационни вълни; миграции; изолация.

27. Макроеволюция - същност. Причини за формиране на надвидови систематични групи: дивергенция; паралелизъм; конвергенция.

28. Основни насоки и пътища на еволюционния процес. Биологичен прогрес - същност. Пътища на реализирането му: ароморфоза; идиоадаптация; ценогенеза; обща дегенерация. Биологичен регрес - същност. Характерни черти на еволюционния процес.

29. Еволюция на човека. Палеонтологична история на човека - основни етапи на антропогенезата.

30. Среди на живот. Видове основни среди за живот на организмите. Екологични фактори и закономерности във взаимодействията на организмите с тях. Видове екологични фактори - абиотични, биотични и антропогенни. Влияние на екологичните фактори върху живите организми. Адаптация.

31. Популации. Състав и структура на популациите.

32. Биоценози. Видове и състав. Екологичен доминант. Морфологична и функционална структура на биоценозата. Хранителни взаимоотношения в биоценозата. Хранителна верига. Екологични пирамиди. Екологична ниша.

33. Взаимодействия между популациите в биоценозата. Положителни и отрицателни взаимодействия.

34. Екосистеми. Същност, структура и продуктивност на екосистемите. Видове екосистеми. Кръговрат на веществата и поток на енергията в екосистемите.

35. Изменчивост и развитие на екосистемите. Периодични и непериодични изменения. Развитие на екосистемите. Видове сукцесия - първична и вторична екологична сукцесия. Екологично равновесие. Климакс. Особености на екологичната сукцесия в агроекосистемите.

Делене на прокариотна и еукариотна клетка

(Критерии за оценка на писмена работа)

 

Увод 0.05 точки

І. Значение на клетъчното делене за:

- размножаване на организмите

- нарастване на многоклетъчните организми

- възстановяване на остарели и увредени клетки (регенерация)

0.1 точки
­ІІ. Делене на прокариотна клетка - механизъм 0.2 точки
ІІІ. Делене на еукариотна клетка 3.6 точки

А) Амитоза (0.2 т.)

1. Същност и механизъм на разделяне

2. Особености на деленето:

 • ядрото е в интерфазно състояние
 • неравномерно разделяне на генетичния материал
 

Б) Митоза ( 1.6 т.)

1. Същност (0.1 т.)

2. Описание на събитията през отделните фази: (1.4 т.)

 • профаза
 • метафаза
 • анафаза
 • телофаза

цитокинеза – при растителни и животински клетки

3. Биологичен смисъл на митозата (0.1 т.)

 

В) Мейоза (мейотично делене) (1.8 т.)

1. Принципно различие между митоза и мейоза (0.1 т.)

2. Описание на събитията през отделните етапи и фази: (1.5 т.)

 • първо делене на мейозата (М1)

- профаза І (конюгация и кросинговър),

- метафаза І,

- анафаза І,

- телофаза І

 • интерфаза (интеркинез) без S период
 • второ делене на мейозата (М2) – сходно с митозата

- профаза ІI,

- метафаза ІI,

- анафаза ІI,

- телофаза ІI

3. Биологично значение на мейозата (0.1 т.)

 • редукция на броя на хромозомите наполовина
 • рекомбинация на наследствения материал

- при кросинговъра

- при случайното разпределение на хромозомите през метафаза

4. Място на мейозата през гаметогенезата при животните (0.1 т.)

 

 

Заключение

Забележка: Ако кандидат-студентът логически е обвързал темата с жизнения цикъл на клетката и събитията на подготовка за деленето (митотичен цикъл), то писмената работа може да получи бонус до 0.25 т., като по този начин се компенсират някои несъществени пропуски.

Забележка: Оценка от темата: брой точки + 2

 

0.05 точки

 

 

ПРИМЕРЕН ТЕСТ

 

MЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

 

Кандидатстудентският изпит по Биология се основава на държавните образователни изисквания на учебната програма по Биология, одобрена от МОН за VIII, IX и X клас на СОУ. При подготовката за изпитната програма да се използват учебниците, одобрени от МОН, които са препоръчани в Програмата от Справочника за кандидат-студенти 2018/2019 и са посочени като литература.

Изпитът е писмен, анонимен, в две части с обща продължителност от четири астрономически часа.

Първата част е от 30 тестови задачи, включващи материал от VIII, IX и X клас. Задачите са със структуриран отговор - множествен избор с четири дистрактора (неправилни, но правдоподобни отговори) и един единствен верен отговор. Задачите показват фактически знания по биология и основни логически и аналитични умения.

Втората част е развиване на тема от учебния материал от IX и X клас.Тематичната част трябва да бъде разработена в рамките на училищния курс по биология. При оценяване на писмените работи ще се имат предвид следните критерии:

а) вярно, точно, логично и изчерпателно представяне на биологичния материал;

б) начин на интерпретиране на учебното съдържание и възможности за анализиране и съпоставяне на съществени факти; изчерпателно излагане и аргументиране на знанията;

в) владеене и правилна употреба на биологичните термини;

г) обща биологична и езикова култура на кандидата.

Писмените работи се оценяват от двама проверители, независимо един от друг. Всеки проверител оценява поотделно всяко писменна работа с точност до 0.25 и оформя крайната си оценка по следните формули:

Оценка на теста = брой верни отговори x коефицент 0.2

Крайна оценка=0.6 x Оценка на тема + 0.4 x Оценка на тест

 

КРИТЕРИИ ЗА ФОРМИРАНЕ ОЦЕНКАТА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ:

 1. Оценка Отличен се поставя на писмена работа, в която кандидат-студентът последователно, вярно и изчерпателно е развил всички компоненти на темата и е отговорил вярно на всички тестови задачи.
 2. Оценка Мн.добър се поставя на писмена работа, в която кандидат-студентът последователно, вярно и изчерпателно е развил всички компоненти на темата, но е допуснал несъществени пропуски, неточности, както и грешки при решаване на тестовите задачи.
 3. Оценка Добър се поставя на писмена работа, в която кандидат-студентът е развил компонентите на темата, но липсва изчерпателност в изложението. Темата е представена схематично, с пропуски и несъществени грешки и тестът не е решен правилно в по-голямата си част.
 4. Оценка Среден се поставя на писмена работа, в която темата е развита повърхностно със съществени грешки и пропуски, но има повече от 70% от тестовите задачи вярно решени.
 5. Оценка Слаб се поставя на писмена работа, в която компонентите на темата не са развити или са представени с груби грешки и пропуски, без биологична и езикова култура, на теста са посочени повече от 30% грешни отговора.

 

8 клас - Биология - учебници, одобрени от МОН:
изд. Сиела: Шишиньова, М., Дончев, В., Йотовски, П. и И. Враджалиева.
изд. Булвест 2000: Овчаров, В., Димитров, О., Димитрова, Т. и М. Христова
изд. Гея Либрис: Пирьова Б., Евтимова, С., Цанова, Н., Мулешкова, Н. И Л. Банчева.
изд. Анубис: Куртев, А., Стоименова, Б., Гърчев, Р., Витанова, Л. Костова, З. и Т. Йорданова.
изд. Просвета: Ишев, В., Николова, М., Петров, И. И М. Панайотова-Стоянова.

 

9 клас - Биология и здравно образование - задължителна подготовка, одобрени от МОН:
изд. Анубис: Шишиньова, М., Димков, Р., Оджакова, М., Враджалиева, И., Банчева, Л. и П. Борисова.
изд. Анубис: Николов, Т., Буланов, И., Костова, З. и Ц. Вълкова.
изд. Булвест: Димитров, О., Кожухарова, М., Аргирова, Т., Богоев, В., Минков, И., Кименов, Г. и М. Славова.
изд. Геа Либрис: Овчаров, В., Евтимова, С., Симеоновска, М., Симеоновска, Д. и М. Христова
изд. Просвета: Ангелов, П., Ишев, В. и П. Попов.

 

10 клас - Биология и здравно образование - задължителна подготовка, одобрени от МОН:
изд. Анубис: Шишиньова, М., Димков, Р., Оджакова, М., Враджалиева, И., Банчева, Л. и П. Борисова.
изд. Анубис: Ботев, Б., Наков, Л., Костова, З. и М. Топашка.
изд. Булвест: Димитров, О., Пешева, М., Минков, И., Кожухарова, М., Аргирова, Т., Кименов, Г. и М. Славова.
изд. Гея Либрис: Евтимова, С., Часовникарова, Ц. и М. Атева
изд. Просвета: Попов, П., Ишев, В. и П. Ангелов.
изд. Труд & Прозорец & Просвета: Николова, М. и Ст. Китанова.

 

Допълнителна литература

Одобрените от МОН учебници по Биология и здравно образование за VІІІ, ІХ и Х клас за профилирана подготовка.
Примерни тестови задачи могат да бъдат използвани от учебни помагала, които са разработени въз основа на действащите учебни програми по Биология за VІІІ клас.

УЧЕБНИЦИ ЗА 8 КЛАС:

Биология и здравно образование, ЗП М. Шишиньова и колектив 2014 – 2015 ИК „Анубис” ООД
Биология и здравно образование, ЗП П. Ангелов и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София” АД
Биология и здравно образование, ЗП Огн. Димитров и колектив 2014 – 201 5 „Булвест 2000”.

УЧЕБНИЦИ ЗА 9 КЛАС

Биология и здравно образование, ЗП М. Шишиньова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис” ООД
Биология и здравно образование, ЗП и ПП Здр. Костова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис” ООД
Биология и здравно образование, ЗП Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000” ООД
Биология и здравно образование, ЗП Вл. Овчаров и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис” ООД
Биология и здравно образование, ЗП П. Ангелов и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София” АД
Биология и здравно образование, ПП М. Шишиньова и колектив 2002 – 2015 ИК „Анубис” ООД
Биология и здравно образование, ПП Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000” ООД
Биология и здравно образование, ПП Вл. Овчаров и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис” ООД
Биология и здравно образование, ПП П. Ангелов и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София”.

УЧЕБНИЦИ ЗА 10 КЛАС

Биология и здравно образование, ЗП М. Шишиньова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис” ООД
Биология и здравно М. Шишиньова и 2002 – 2015 ИК „Анубис”
Биология и здравно образование, ЗП Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000” ООД
Биология и здравно образование, ЗП Св. Евтимова и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис” ООД
Биология и здравно образование, ЗП П. Попов и колектив 2001 – 2015 „Просвета–София” АД
Биология и здравно образование, ЗП М. Николова и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София” АД ИК „Прозорец” ЕООД КК „Труд” ООД
Биология и здравно образование, ПП М. Шишиньова и колектив 2002 – 2015 ИК „Анубис” ООД
Биология и здравно образование, ПП Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000” ООД.