Начало / Образование / Магистърски програми / Междуфакултетски програми / Църковно социално дело

   

 

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

 

 

Ръководители: проф. дпн Албена Чавдарова

доц. д-р Костадин Нушев

тел.: 02/9308 249; 02/989 01 15, вътр. 16

e-mail: chavdarova@fp.uni-sofia.bg

kostadin.nushev@theo.uni-sofia.bg

 

Документи за кандидатстване в програмата се подават в сектор „Студенти“ на Богословския факултет – София 1000, пл. Света Неделя 19, тел. 02/989 01 15, вътр. 15, iinachev@uni-sofia.bg

Иновативната междуфакултетска магистърска програма отразява актуалната необходимост от засилено участие на Българската православна църква в социалната дейност и от подготовка на специалисти в тази област, съответстваща на историческите традиции и европейските тенденции за развитие на социалната дейност на Църквата и нейната представителност в специфичните грижи на обществото за нуждаещи се групи от населението.

Приемът на студенти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с успех от дипломата, не по-нисък от добър. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и оценката от събеседването.

Интегративният характер на магистърската програма осигурява широк спектър на теоретичната и практическата подготовка за работа с различни лица, групи и общности, които имат нужда от църковно-социална подкрепа, и дава възможност за реализация в различни сфери на църковно-социалното дело.

Успешното съчетание на дисциплини от направленията Теология и Социални дейности оформя необходимия комплекс от базисни и специализиращи знания и умения за:

  • фундаментите, историята и развитието на богословското знание, свързано с необходимостта от преоткриване, актуализиране и интегриране на духовната традиция на Православната църква в областта на милосърдното служение и пастирската грижа за нуждаещите се; целта е да се развият подходи за професионална дейност в съответствие с християнската вяра и възпитание в контекста на социалното дело днес;
  • основите, историята, методите, организацията и управлението на социалната работа, професионалните ценности и норми, комуникативните и поведенческите стратегии, социалната закрила, проектната дейност, работата с различни групи, нуждаещи се от духовна и социална подкрепа, лица и общности: с увреждания, хронични заболявания, зависимости, поведенчески отклонения, жертви на насилие, в неравностойно положение и в риск, на различна възраст.

 

В магистърската програма са включени и практикуми. Те дават допълнителна възможност на студентите да се запознаят директно с процеса на реализация на църковната социална дейност на терен – напр. в енорийски център, специализирани социални институции.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием: по документи и събеседване.