Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Прием за учебната 2021-2022 г. / Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г.

   

Кандидатстване: 01.09.2021 г. - 31.10.2021 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 от 02.06.2021 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

 

От 01.09.2021 г. до 31.10.2021 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

2. Декларация по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

3. Автобиография (европейски формат)

4. Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета. В Уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

ВАЖНО! Кандидатите за докторанти в професионално направление 3.6. Право трябва да са с придобита ОКС „магистър“ по „Право“.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по чужд език) - плащането се извършва само по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Всички документи се прилагат в папка!

Документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

Подробна информация относно необходимите документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – Прием за учебната 2021/2022 г.

 

Приложение № 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2021-2022 г.

(брой)

 

 

шифър

 

професионално направление

 

докторска програма

образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
1 4.5. Математика Математическа логика и приложенията ѝ 2
2 4.5. Математика Геометрия 1
3 4.5. Математика Математически анализ 2
4 4.5. Математика Изчислителна математика 1
5 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Математическо моделиране) 1
6 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 1 1
7 4.5. Математика Теория на вероятностите и математическа статистика 2 1
8 4.5. Математика Изследване на операциите 2
9 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Разпределени системи) 1
10 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Операционни системи) 1
11 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Анализ и обработка на данни) 1
12 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Мрежово програмиране) 1 1
13 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Интернет на нещата) 1 2
14 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Машинно самообучение) 2 2
15 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Интернет на нещата) 1
16 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Образователен софтуер с VR/AR) 1
17 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Големи обеми от данни) 1
18 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 3 2
19 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2 1
20 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Управление на знания) 1
21 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Бази от данни) 2 1
22 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Системи, основани на знания) 2 1
23 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
24 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1 1
25 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и информатика 1
ОБЩО 35 14
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
26 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика 3 1
27 4.1. Физически науки Метеорология 1 1
28 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1
29 4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите 2 1
30 4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите (с обучение на английски език) 1 1
31 4.1. Физически науки Теоретична и математическа физика 2
32 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника 1
33 4.1. Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд 1
34 4.1. Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 3
35 4.1. Физически науки Физика на кондензираната материя 1
36 4.1. Физически науки Ядрена физика 2
37 4.1. Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 2
38 4.1. Физически науки Оптометрия 1
39 1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 1
ОБЩО 22 4
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
40 4.2. Химически науки Аналитична химия 1
41 4.2. Химически науки Физикохимия (Макрокинетика) 3
42 4.2. Химически науки Органична химия 3
43 4.2. Химически науки Полимери 1
44 4.2. Химически науки Теоретична химия 2
45 4.2. Химически науки Теоретична химия (Изчислителна химия) 1
46 4.2. Химически науки Физикохимия 1
47 4.2. Химически науки Неорганична химия 1
48 4.2. Химически науки Органична химия (Спектрaлни и хроматографски методи за анализ) 1 1
49 7.3. Фармация Технология на лекарствените форми и биофармация 5 1
50 7.3. Фармация Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 4
51 1.3. Педагогика на обучението по Методика на обучението по химия 1
ОБЩО 24 2
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
52 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на безгръбначните животни) 1
53 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на гръбначните животни) 1
54 4.3. Биологически науки Ентомология 1
55 4.3. Биологически науки Паразитология и хелминтология 1 1
56 4.3. Биологически науки Микробиология 2
57 4.3. Биологически науки Генетика (Генетика на човека) 1
58 4.3. Биологически науки Генетика (Бактериална генетика) 1
59 4.3. Биологически науки Генетика (Синтетична биология) 1
60 4.3. Биологически науки Биохимия 1
61 4.3. Биологически науки Молекулярна биология 1
62 4.3. Биологически науки Молекулярна биология (Молекулярна имунология) 1
63 4.3. Биологически науки Ботаника (Систематика на водорасли и гъби) 1
64 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Фитоекология) 1
65 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Поведенческа екология) 1
66 4.3. Биологически науки Клетъчна биология 1
67 4.3. Биологически науки Хидробиология (Ихтиология и аквакултури) 1
68 4.3. Биологически науки Хидробиология (Биологично водопречистване) 1
69 4.3. Биологически науки Биофизика 1
70 5.11. Биотехнологии Биотехнология на пречиствателните процеси 2
71 5.11. Биотехнологии Технология на биологичноактивните вещества 1
72 1.3. Педагогика на обучението по…. Методика на обучението по биология 1 1
ОБЩО 23 2
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
73 4.4. Науки за земята Картография (Тематично географско картографиране) - Географски информационни системи 2 1
74 4.4. Науки за земята Картография (Тематично географско картографиране) - Дистанционни изследвания 1
75 4.4. Науки за земята География на страните (Регионална и политическа география) 2
76 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Регионално развитие на индустриализацията) 1
77 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Териториална идентичност и регионално развитие) 1
78 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география 1
79 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Социално-икономическо райониране и административно-териториално деление) 1
80 4.4. Науки за земята География на населението и селищата 1
81 4.4. Науки за земята Регионална геология 1
82 4.4. Науки за земята Геология и проучване на полезните изкопаеми 1
83 4.4. Науки за земята Минералогия и кристалография 1
84 4.4. Науки за Земята Климатология 1
85 4.4. Науки за Земята Хидрология на сушата и водните ресурси 1 1
86 4.4. Науки за Земята Геоморфология и палеогеография 1
87 4.4. Науки на земята География на рекреацията и туризма 2
88 4.4. Науки за земята Физическа география и ландшафтознание 1 1
89 4.4. Науки за земята Биогеография и география на почвите 1 1
90 3.7. Администрация и управление Регионално развитие 5 2
91 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по география 1 1
ОБЩО 26 7
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
92 2.4. Религия и теология Теология (Свeщено Писание на Новия Завет) 2
93 2.4. Религия и теология Теология (Свещено Писание на Стария Завет) 1
94 2.4. Религия и теология Теология (Библейска археология) 1
95 2.4. Религия и теология Теология (Химнология) 1
96 2.4. Религия и теология Теология (Християнска философия) 1
97 2.4. Религия и теология Теология (Обща история на цървата) 1
98 2.4. Религия и теология Теология (История на християнството) 1
99 2.4. Религия и теология Теология (Патрология) 1
100 2.4. Религия и теология Теология (Християнска апологетика) 2
101 2.4. Религия и теология Теология (Нехристиянски религиозни учения) 1
102 2.4. Религия и теология Теология (Въведение в История на Църквата) 1
103 2.4. Религия и теология Теология (История на Българската Православна Църква) 1
104 2.4. Религия и теология Теология (Литургика) 1 1
105 2.4. Религия и теология Теология (Нравствено богословие) 1 1
106 2.4. Религия и теология Теология (Църковно право) 1 1
107 2.4. Религия и теология Теология (Устройство и управление на Българската Православна Църква) 1
108 2.4. Религия и теология Теология (Религиозна педагогика) 1
109 2.4. Религия и теология Теология (Християнско изкуство) 1
110 2.4. Религия и теология Теология (Омилетика) 1
111 2.4. Религия и теология Теология (Пастирска психология) 1
ОБЩО 22 3
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
112 3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 3 2
113 3.8. Икономика Икономика и икономическа политика 4 2
114 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (data science) 2 2
115 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката 2 2
116 3.8. Икономика Приложна иконометрия и икономическо моделиране 2 2
117 3.8. Икономика Финанси, Финансов анализ и финансов мениджмънт 3 2
118 3.8. Икономика Счетоводство, одит и анализ на дейността на предприятието 3 2
119 3.7. Администрация и управление Стопанско управление 4 2
ОБЩО 23 16
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
120 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието) 2
121 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Въведение във философията) 1
122 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на съзнанието) 1
123 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Социална философия) 1
124 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Феноменология) 1
125 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) 1
126 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
127 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика) 1
128 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
129 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите) 1
130 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1 2
131 2.3. Философия Философия на науката 1
132 2.3. Философия Онтология 1
133 2.3. Философия Етика 1
134 2.3. Философия Етика (Постмодерна етика) 1
135 2.3. Философия Етика (Биоетика) 1
136 2.3. Философия Логика 1
137 2.3. Философия Логика (Приложна логика) 1
138 2.3. Философия Логика (Логика в континенталната традиция) 1
139 2.3. Философия Логика (Философска логика) 1
140 2.3. Философия Естетика 2
141 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 7 1
142 2.3. Философия История на философията (Антична философия) 1
143 2.3. Философия История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса) 1
144 2.3. Философия История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век) 1
145 2.3. Философия История на философията (Съвременна философия) 1
146 2.3. Философия Реторика (История на реториката ) 1
147 2.3. Философия Реторика (Съвременна реторика) 1
148 2.3. Философия Реторика (Невербална комуникация в реториката) 1
149 2.3. Философия Реторика (Политическа реторика) 2
150 2.3. Философия Реторика (Реторика във виртуалната среда) 2
151 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология 5 1
152 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Теория на религиите) 1
153 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Медии и популярна култура) 1
154 3.2. Психология Клинична психология 1
155 3.2. Психология Педагогическа психология 1 1
156 3.2. Психология Трудова, организационна и икономическа психология (Трудова психология) 1
157 3.2. Психология Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология) 1 1
158 3.2. Психология Социална психология 2
159 3.2. Психология Културна и диференциална психология (обучение на български език) 1
160 3.2. Психология Културна и диференциална психология - Психология на виртуалния свят (обучение на български език) 1
161 3.2. Психология Културна и диференциална психология (обучение на английски език) 1
162 3.2. Психология Психология на здравето 2
163 3.2. Психология Психология на развитието в детска и юношеска възраст 2
164 3.2. Психология Обща психология (Психология на личността) 2
165 3.2. Психология Обща психология (Експериментална психология) 1
166 3.2. Психология Обща психология (Психодиагностика) 1
167 3.3 Политически науки Публична администрация 2 2
168 3.3. Политически науки Политология (Международни отношения) 2
169 3.3. Политически науки Политология (Български политически процес) 2
170 3.3. Политически науки Политология (Сравнителна политология) 2
171 3.3. Политически науки Европеистика (Политика на разширяване на ЕС) 1
172 3.3. Политически науки Европеистика (Исторически изследвания на ЕС) 1
173 3.3. Политически науки Европеистика (Икономически изследвания на ЕС) 1 1
174 3.3. Политически науки Европеистика (Медийна политика и право на ЕС) 1
175 3.3. Политически науки Европеистика (Правни изследвания на ЕС) 1
176 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС) 1 1
177 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност) 1 1
178 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Информационни ресурси) 1
179 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно обслужване) 1
180 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките) 1
181 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето - Читатели и четене през българския 19 век) 1
ОБЩО 84 11
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
182 2.2. История и археология История на България (История на средновековна България) 1 1
183 2.2. История и археология История на България (История на българските земи XV-XVII век) 1 1
184 2.2. История и археология История на България (История на българското възраждане) 1 1
185 2.2. История и археология История на България (Нова българска история 1878-1944) 2
186 2.2. История и археология История на България (Съвременна българска история) 2 1
187 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова балканска история) 2
188 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Социална история на Балканите) 1
189 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Международни отношения) 1
190 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Югославска Македония през XX век) 1
191 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна история) 2
192 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (История на Евразия и Русия) 2
193 2.2. История и археология Археология (Праистория: Неолит и Енеолит) 1
194 2.2. История и археология Археология (Тракийска археология) 1
195 2.2. История и археология Археология (Средновековна българска археология) 1
196 2.2. История и археология Стара история (Тракология) 1
197 2.2. История и археология Стара история (Стара история) 1
198 2.2. История и археология Средновековна обща история (Средновековни предмодерни идентичности в Западна и Централна Европа) 1
199 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика)
1 1
200 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историческо образование) 1 1
201 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историография)
1
202 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнология на града) 1
ОБЩО 26 6
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
203 2.1. Филология Български език (Фонетика) 1 1
204 2.1. Филология Български език (Морфология) 1 1
205 2.1. Филология Български език (Синтаксис) 1 1
206 2.1. Филология Български език (Лексикология) 1 1
207 2.1. Филология Български език (Социолингвистика) 1 1
208 2.1. Филология Български език (Стилистика) 1 1
209 2.1. Филология Български език (Старобългарски език) 1 1
210 2.1. Филология Български език (История на българския език) 1
211 2.1. Филология Славянски езици (Чешки език) 1
212 2.1. Филология Славянски езици (Полски език) 1 1
213 2.1. Филология Славянски езици (Сръбски и хърватски език) 1
214 2.1. Филология Славянски езици (Словенски език) 1
215 2.1. Филология Славянски езици (Украински език) 1
216 2.1. Филология Славянски езици (Историческа граматика на руския език) 1
217 2.1. Филология Славянски езици (Съвременен руски език - Морфология) 1
218 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) 1 1
219 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) 1 1
220 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) 1 1
221 2.1. Филология Теория и практика на превода (Теория и практика на превода на славянските езици) 1 1
222 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на славянските литератури) 1
223 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на чешката литература) 1
224 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на словашката литература) 1
225 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на полската литература) 1
226 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на сръбската литература) 1
227 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на хърватската литература) 1
228 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на украинската литература) 1
229 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително балканско литературознание) 1 1
230 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Румънска литература) 1 1
231 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Албанска литература) 1 1
232 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Новогръцка литература) 1 1
233 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература) 2
234 2.1 Филология Руска литература (Руски фолклор и етнология) 1
235 2.1 Филология Руска литература (Стара руска литература) 1
236 2.1 Филология Руска литература (Руска литература на XVIII век) 1
237 2.1 Филология Руска литература (Руска литература на XIX век) 1
238 2.1 Филология Руска литература (Руска литература на XX век) 1
239 2.1 Филология Руска литература (Съвременна руска литература - XXI век) 1
240 2.1. Филология Теория и история на литературата (Теория на литературата) 2
241 2.1. Филология Българска литература (Старобългарска литература) 1
242 2.1. Филология Българска литература (Литература на Българското възраждане) 1
243 2.1. Филология Българска литература (Българска литература на ХХ в.) 2
244 2.1. Филология Българска литература (Детска литература) 1
245 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по литература 1 1
ОБЩО 45 18
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
246 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Новогръцко езикознание) 1
247 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Английски език) 1
248 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Унгарски и български език) 1
249 2.1. Филология Теория и практика на превода (Новогръцки език) 1
250 2.1. Филология Теория и практика на превода (арабски-български) 1 1
251 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература -Средновековие, Ренесанс, Класицизъм) 1
252 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска литература (на английски език) 1
253 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска култура (на английски език) 1
254 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература на XIX век (на английски език) 1
255 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Викторианска литература (на английски език) 1
256 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: от Средновековие към Ренесанс (на английски език) 1
257 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: от Ренесанс към Барок (на английски език) 1
258 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна португалска литература, XX-XXI в.) 1
259 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература, XX-XXI в.) 1
260 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Испаноамериканска литература, XVI-XIX в.) 1
261 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Испаноамериканска литература, XX в.) 1
262 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Съвременна испанска литература, XX в.) 1
263 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна турска литература) 1
264 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) 1 1
265 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание -Близкоизточни изследвания и ислямознание) 1 1
266 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японско обществознание) 1
267 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) 1
268 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Китайска литература и обществознание) 1
269 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна корейска литература) 1
270 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура) 2
271 2.2. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) 1
272 2.1. Филология Германски езици (Семантика на английския език (на английски език) 1
273 2.1. Филология Германски езици (Синтаксис на английския език и компютърна лингвистика (на английски език) 1
274 2.1. Филология Германски езици (Синтаксис на немския език) 1
275 2.1. Филология Германски езици (Фонетика и фонология на скандинавските езици) 1
276 2.1. Филология Романски езици (Синтаксис и прагматика на испанския език) 1
277 2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) 1 1
278 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Японски език) 1
279 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език и култура) 1
280 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език) 1
281 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Съвременен китайски език) 1
282 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език и езикознание) 1
283 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Съвременен корейски език и съвременно корейско общество) 1
284 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култура) 1
285 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) 1
286 1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по чужд език (Немски език) 1
ОБЩО 42 4
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
287 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Антропология на медиите) 2
288 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Визуална комуникация) 3
289 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Връзки с обществеността и комуникационно въздействие) 3
290 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Електронни медии) 3
291 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Интегрирани маркетингови комуникации) 2
292 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Интеркултурна комуникация) 2
293 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (История на българската журналистика) 1
294 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Комуникационен мениджмънт и маркетинг на съдържание) 3
295 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Култура и медии) 2
296 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медиен език и стил) 2
297 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медиен мениджмънт и комуникация) 2
298 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Международна журналистика) 2
299 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Онлайн журналистика и комуникация) 2
300 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Пресжурналистика) 2
301 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Публикационни изследвания) 2
302 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Спортна журналистика) 1
303 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Теория на журналистиката и медиите) 2
ОБЩО 36
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
304 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) 2 2
305 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Защита правата на човека) 1 1
306 3.6. Право Римско частно право 1
307 3.6. Право Гражданско и семейно право (Търговско право) 1 1
308 3.6. Право Гражданско и семейно право (Вещно право) 1 1
309 3.6. Право Гражданско и семейно право (Семейно и наследствено право) 1
310 3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 2 1
311 3.6. Право Финансово право 1 1
312 3.6. Право Административно право и административен процес 2
313 3.6. Право Конституционно право 2 2
314 3.6. Право Криминалистика 1 1
315 3.6. Право Наказателно право 1 1
316 3.6. Право Международно частно право 2 1
317 3.6. Право Право на Европейския съюз 3 2
318 3.3. Политически науки Международни отношения 1 1
ОБЩО 22 15
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
319 1.2. Педагогика Логопедия 3
320 1.2. Педагогика Специална педагогика 2
321 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 3
322 1.2. Педагогика Медийна педагогика 3
323 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1
324 1.2. Педагогика Сравнително образование 1
325 1.2. Педагогика Социална педагогика 2
326 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1 1
327 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии 1
328 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1 1
329 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика 4
330 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по изобразително изкуство 4
ОБЩО 26 2
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
331 1.1. Теория и управление на образованието Образователен мениджмънт 1
332 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1
333 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Педагогическо общуване) 1
334 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Електронно обучение) 2
335 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Работа по европейски образователни проекти и програми) 1
336 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Оценяване в обучението) 1
337 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Философия на образованието) 2
338 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образование 1
339 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по философски дисциплини 1 1
ОБЩО 6 6
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
340 7.1. Медицина Педиатрия 1
341 7.1. Медицина Имунология 1
342 7.1. Медицина Акушерство и гинекология 1
343 7.1. Медицина Медицинска генетика 1
344 7.1. Медицина Хирургия 1
345 7.1. Медицина Физикална и рехабилитационна медицина 1
346 7.1. Медицина Очни болести 1
347 7.1. Медицина Вътрешни болести 1
348 7.1. Медицина Кардиология 1
349 7.1. Медицина Кардиохирургия 1
350 7.1. Медицина Анестезиология и интензивно лечение 1
351 7.1. Медицина Ортопедия и травматология 1
352 7.1. Медицина Урология 1
ОБЩО 13
ОБЩО 475 110
79_21-176