Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Прием за учебната 2019-2020 г. / Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г.

   

Кандидатстване: 01.09. - 31.10.2019 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019-2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

От 01.09.2019 г. до 31.10.2019 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец

2. Декларация по образец

3. Автобиография

4. Оригинал и копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят оригинали и копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по западен език) - плащането се извършва в касата на СУ "Св. Климент Охридски" (Ректорат – Северно крило) или по банков път: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!

Всички документи се представят приложени в папка!

Документи се приемат в 214 кабинет, Ректорат – Северно крило,

тел: 8462185, 9308445.

 

Приложение 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани

и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,

през учебната 2019/2020 година

 

(брой)

 

 

шифър

 

професионално направление

 

докторска програма

образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
1 4.5. Математика Математическа логика и приложенията й 2
2 4.5. Математика Алгебра, топология и приложения (Алгебра и приложения) 1
3 4.5. Математика Алгебра, топология и приложения (Топология) 1
4 4.5. Математика Математически анализ 2
5 4.5. Математика Изчислителна математика 1
6 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Математическо моделиране) 1
7 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 1 1
8 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката 1
9 4.5. Математика Теория на вероятностите и математическа статистика 1 1
10 4.5. Математика Изследване на операциите 1 1
11 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Мрежово програмиране) 1 1
12 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Софтуерни архитектури) 1 1
13 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Интернет на нещата) 2 2
14 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии 3
15 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 3 2
16 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2 1
17 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Управление на знанията) 1
18 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерни екосистеми) 1 1
19 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Бази от данни) 2 1
20 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Системи, основани на знания) 1 1
21 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
22 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1 1
23 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и информатика (Методика на обучението по математика) 1
24 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и информатика (Методика на обучението по информатика и ИТ) 1
ОБЩО 33 15
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
25 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика 3 1
26 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика (с обучение на английски език) 1
27 4.1. Физически науки Метеорология 1
28 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1
29 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство (с обучение на английски език) 1
30 4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите 4
31 4.1. Физически науки Теоретична и математична физика 2
32 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника 2
33 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника (с обучение на английски език) 1
34 4.1. Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2
35 4.1. Физически науки Физика на кондензираната материя 3 2
36 4.1. Физически науки Ядрена физика 2
37 4.1. Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 2
38 4.1. Физически науки Биофизика 2
39 5.2. Електротехника, електроника и автоматика Теория на електронните вериги и електронна схемотехника 1
40 1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 2
ОБЩО 30 3
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
41 4.2. Химически науки Аналитична химия 1 1
42 4.2. Химически науки Теоретична химия (Физикохимия) 3
43 4.2. Химически науки Теоретична химия 1
44 4.2. Химически науки Теоретична химия (Изчислителна химия) 2
45 4.2. Химически науки Органична химия 5
46 4.2. Химически науки Химия на твърдото тяло 1
47 4.2. Химически науки Неорганична химия 1
48 4.2. Химически науки Радиохимия 1
49 4.2. Химически науки Физикохимия 3
50 4.2. Химически науки Физикохимия (Макрокинетика) 4
51 4.2. Химически науки Полимери 1
52 7.3. Фармация Технология на лекарствените форми с биофармация 3
53 7.3. Фармация Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията 2
54 7.3. Фармация Фармакогнозия и фитохимия 3
55 1.3. Педагогика на обучението по…. Методика на обучението по химия 1
ОБЩО 30 3
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
56 4.3. Биологически науки (Зоология - Зоология на безгръбначните животни) 1
57 4.3. Биологически науки (Зоология - Зоология на гръбначните животни) 3
58 4.3. Биологически науки Ентомология 1
59 4.3. Биологически науки Паразитология и хелминтология 1
60 4.3. Биологически науки Микробиология 2
61 4.3. Биологически науки Генетика (Генетика на човека) 1
62 4.3. Биологически науки Генетика (Генетика на рака) 1
63 4.3. Биологически науки Генетика (Биоинформатика) 1
64 4.3. Биологически науки Биохимия 1
65 4.3. Биологически науки Молекулярна биология 2
66 4.3. Биологически науки Молекулярна биология (Молекулярна имунология) 1
67 4.3. Биологически науки Хидробиология (Биологично водопречистване) 1
68 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Хидроекология) 1
69 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Поведенческа екология) 1
70 4.3. Биологически науки Физиология на растенията 1
71 4.3. Биологически науки Клетъчна биология 1
72 5.11. Биотехнологии Технология на биологичноактивните вещества 1
73 5.11. Биотехнологии Биотехнология на пречиствателните процеси 1
74 1.3. Педагогика на обучението по…. Методика на обучението по биология 1
ОБЩО 23
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
75 4.4. Науки за Земята Картография (Тематично географско картографиране) - Географски информационни системи 2
76 4.4. Науки за Земята Картография (Тематично географско картографиране) - Дистанционни изследвания 1
77 4.4. Науки за Земята География на страните (Регионална и политическа география) 1
78 4.4. Науки за Земята География на страните (Регионална и политическа география) - Електорална география 1
79 4.4. Науки за Земята Икономическа и социална география (Регионално развитие на индустриализацията) 1
80 4.4. Науки за Земята Икономическа и социална география (Транспортът като фактор за развитието на селските райони) 1
81 4.4. Науки за Земята Икономическа и социална география (Териториална идентичност и регионално развитие) 1
82 4.4. Науки за Земята Икономическа и социална география (Социално-икономически профили на селските райони в България) 1
83 4.4. Науки за Земята География на рекреацията и туризма 3
84 4.4. Науки за Земята Регионална геология 1
85 4.4. Науки за Земята Геология и проучване на полезните изкопаеми - Нефтена геология 1
86 4.4. Науки за Земята Климатология 1 1
87 4.4. Науки за Земята Хидрология на сушата и водните ресурси 2
88 4.4. Науки за земята Физическа география и ландшафтознание 2 1
89 4.4. Науки за Земята Биогеография и география на почвите 2 1
90 4.4. Науки за Земята Геоморфология и палеогеография 1
91 3.7. Админстрация и управление Регионално развитие 5
ОБЩО 26 4
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
92 3.7. Администрация и управление Стопанско управление 6 2
93 3.8. Икономика Политическа икономия 4 2
94 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 3 3
95 3.8. Икономика Статистика и демография 2 2
96 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката 3 3
97 3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 4 2
ОБЩО 22 14
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
98 2.4. Религия и теология Теология (Свeщено Писание на Новия Завет) 1 1
99 2.4. Религия и теология Теология (Свещено Писание на Стария Завет) 1 1
100 2.4. Религия и теология Теология (Химнология) 1
101 2.4. Религия и теология Теология (Християнска апологетика) 1 1
102 2.4. Религия и теология Теология (Християнска философия) 2
103 2.4. Религия и теология Теология (История на християнството) 1
104 2.4. Религия и теология Теология (Християнско поклонничество) 1
105 2.4. Религия и теология Теология (История на православното богословие през ХХ в.) 1
106 2.4. Религия и теология Теология (Патрология) 1 1
107 2.4. Религия и теология Теология (Църковно право) 1
108 2.4. Религия и теология Теология (Нравствено богословие) 1 1
109 2.4. Религия и теология Теология (Устройство и управление на Българската Православна Църква) 1
110 2.4. Религия и теология Теология (Религиозна педагогика) 1 1
111 2.4. Религия и теология Теология (Литургика) 1
112 2.4. Религия и теология Теология (Омилетика) 1 1
113 2.4. Религия и теология Теология (Пастирско богословие) 1 1
ОБЩО 17 8
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
114 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Въведение във философията) 1
115 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология 2
116 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
117 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика) 1
118 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Феноменология) 1
119 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
120 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите) 1
121 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1 2
122 2.3. Философия Философия на историята 1
123 2.3. Философия Теория на познанието 1
124 2.3. Философия Онтология 2
125 2.3. Философия История на философията (Антична философия) 1
126 2.3. Философия История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса) 1
127 2.3. Философия История на философията (Философия на Новото време) 1
128 2.3. Философия История на философията (Немска класическа философия) 1
129 2.3. Философия История на философията (Съвременна философия) 1
130 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 7 1
131 2.3. Философия Етика 1
132 2.3. Философия Етика (Биоетика) 1
133 2.3. Философия Логика 1
134 2.3. Философия Логика (Логика в континенталната традиция) 1
135 2.3. Философия Логика (Философска логика) 1
136 2.3. Философия Логика (Приложна логика) 1
137 2.3. Философия Естетика 2
138 2.3. Философия Реторика (История на реториката) 1
139 2.3. Философия Реторика (Съвременна реторика) 1
140 2.3. Философия Реторика (Невербална комуникация в реториката) 1
141 2.3. Философия Реторика (Политическа реторика) 2
142 2.3. Философия Реторика (Реторика във виртуалната среда) 2
143 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Обща социология) 2 1
144 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Трансформации в труда) 1
145 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Социология на социалните неравенства) 1
146 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Икономическа социология) 1
147 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Актуализации на миналото в настоящето: културна памет, културно наследство) 1
148 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Визуална антропология) 1
149 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Нематериалното културно наследство и съвременните му употреби) 1
150 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Средновековна култура: Европа и Византия) 1
151 3.2. Психология Трудова,организационна и икономическа психология (Трудова психология) 1
152 3.2. Психология Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология) 1
153 3.2. Психология Педагогическа психология 2 1
154 3.2. Психология Консултативна психология 1
155 3.2. Психология Социална психология 1 1
156 3.2. Психология Културна и диференциална психология (Психология на виртуалния свят) 1
157 3.2. Психология Културна и диференциална психология (на български език) 1
158 3.2. Психология Културна и диференциална психология (на английски език) 1
159 3.2. Психология Психология на здравето 2
160 3.2. Психология Обща психология (Психологическо измерване и оценяване - Психодиагностика) 1 1
161 3.3. Политически науки Политология (Международни отношения) 2
162 3,3 Политически науки Политология (Български политически процес) 2
163 3.3. Политически науки Политология (Сравнителна политология) 2
164 3.3 Политически науки Публична администрация 2 2
165 3.3. Политически науки Европеистика (Икономически изследвания на ЕС) 1 1
166 3.3. Политически науки Европеистика (Медийна политика и право на ЕС) 1
167 3.3. Политически науки Европеистика (История на европейската интеграция - източно разширяване на ЕС) 1
168 3.3 Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС) 1 1
169 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС - Европейска идентичност) 1 1
170 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Информационно-търсещи системи 1
171 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно осигуряване) 1
172 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Политики в библиотечно-информационния сектор) 1
173 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Популярна култура) 1
174 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките) 1
175 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето - Читатели и четене през българския 19 век) 1
176 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Библиотеките през ХІХ и ХХ век) 1 3
ОБЩО 81 15
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
177 2.2. История и археология История на България (История на средновековна България) 1 1
178 2.2. История и археология История на България (История на българските земи ХV-ХVІІ в.) 1 1
179 2.2. История и археология История на България (История на Българското Възраждане) 2
180 2.2. История и археология История на България (Нова българска история (1878-1944)) 2
181 2.2. История и археология История на България (Съвременна българска история) 2
182 2.2. История и археология История на България (История на българското образование) 1 1
183 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историография) 1
184 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика) 1 1
185 2.2. История и археология Средновековна обща история (Средновековна балканска история - Балкански взаимоотношения в периода на османското нашествие) 1
186 2.2. История и археология Средновековна обща история (Западна Европа и Византия) 1
187 2.2. История и археология Стара история (Стара история) 1
188 2.2. История и археология Стара история (Тракология) 1
189 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова балканска история) 2
190 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Социална история на Балканите) 1
191 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Международни отношения) 2
192 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова и съвременна балканска история - Нова и съвременна история на Хърватия) 1
193 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна история) 2
194 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова история) 2
195 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (История на Русия) 2
196 2.2. История и археология Археология (Праистория: Неолит) 1
197 2.2. История и археология Археология (Праистория: Неолит и Енеолит) 1
198 2.2. История и археология Археология (Праистория: Бронзова епоха) 1
199 2.2. История и археология Археология (Тракийска археология) 1
200 2.2. История и археология Археология (Класическа археология: Древна Гърция) 1
201 2.2. История и археология Археология (Музеология) 1
202 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Стопански модели в българската култура) 1
203 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнология на прехода) 1
204 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнология на града) 1 1
205 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Всекидневен живот в постсоциалистическа България) 1
206 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Жестово поведение в българската култура) 1
ОБЩО 38 5
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
207 2.1. Филология Славянски езици (Чешки език) 1
208 2.1. Филология Славянски езици (Полски език) 1
209 2.1. Филология Славянски езици (Сръбски и хърватски език) 1
210 2.1. Филология Славянски езици (Украински език) 1
211 2.1. Филология Славянски езици (Словенски език) 1
212 2.1. Филология Теория и практика на превода (Теория на превода на славянските езици) 1
213 2.1. Филология Български език (Приложна лингвистика) 1 1
214 2.1. Филология Български език (История на българския език) 1
215 2.1. Филология Български език (Старобългарски език) 1
216 2.1. Филология Български език (Фонетика) 1 1
217 2.1. Филология Български език (История на българския книжовен език) 1 1
218 2.1. Филология Български език (Социолингвистика) 1
219 2.1. Филология Български език (Морфология) 1 1
220 2.1. Филология Български език (Стилистика) 1 1
221 2.1. Филология Български език (Семиотика) 1 1
222 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) 1 1
223 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) 1 1
224 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) 1 1
225 2.1. Филология Българска литература (Старобългарска литература) 1
226 2.1. Филология Българска литература (Българска литература след 1989 г.) 1
227 2.1. Филология Българска литература (Българска възрожденска литература) 1
228 2.1. Филология Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война) 1
229 2.1. Филология Българска литература (Българска белетристика на 20. век) 1
230 2.1. Филология Българска литература (Българска литература след Втората световна война) 1
231 2.1. Филология Руска литература (Руски фолклор и етнология) 1
232 2.1. Филология Руска литература (Стара руска литература) 1
233 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XVIII век) 1
234 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XIX век) 1
235 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XX век) 1
236 2.1. Филология Руска литература (Съвременна руска литература - XXI век) 1
237 2.1. Филология Теория и история на литературата (Теория на литературата ) 2
238 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Балкански литератури) 1 1
239 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка (Западноевропейска литература) 2
240 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия,Африка и Австралия (История на славянските литератури) 1
241 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия ,Африка и Австралия (История на чешката литература) 1
242 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия ,Африка и Австралия (История на полската литература) 1
243 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия ,Африка и Австралия(История на сръбската литература) 1
244 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия ,Африка и Австралия (История на украинската литература) 1
245 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия ,Африка и Австралия (История на хърватската литература) 1
246 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по литература 3 2
247 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по руски език 1
ОБЩО 45 12
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
248 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Унгарски и български език) 1
249 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Прагматика на текста) - с обучение на английски език 1
250 2.1. Филология Теория и практика на превода (Новогръцки език) 1
251 2.1. Филология Теория и практика на превода (Класически езици) 1
252 2.1. Филология Теория и практика на превода (Френски език) 1
253 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература) 1
254 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Нова румънска литература) 1
255 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия (Електронна литература на английски език) 1
256 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка и Австралия (Научна фантастика на английски език) 1
257 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка и Авспралия (Американска литература 19 век) 1
258 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка и Австралия (Английска литература: От Средновековие към Ренесанс ) 1
259 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка и Австралия (Английска литература: От Средновековие към Барок ) 1
260 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна португалска литература (XX-XXI век) 1
261 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература (XX-XXI век) 1
262 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) 1
263 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японско обществознание) 1
264 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание) 1 1
265 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) 1 1
266 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна турска литература) 1
267 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура) 1
268 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) 1
269 2.1. Филология Германски езици (Синтаксис на английски език) 2
270 2.1. Филология Романски езици (Съвременно румънско езикознание) 1
271 2.1. Филология Романски езици (Фонетика и фонология на съвременния португалски език) 1
272 2.1. Филология Романски езици (Лексикология и фразеология на съвременния португалски език) 1
273 2.1. Филология Романски езици (Морфология на съвременния португалски език) 1
274 2.1. Филология Романски езици (Испански език - стилистика) 1
275 2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Японски език) 1
276 2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Корейски език и общество) 2
277 2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Китайски език) 1
278 2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култура) 1
279 2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) 1
280 2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) 1 1
281 1.3. Педагогика на обучението по .. Методика на обучението по чужд език (Немски език) 1
282 1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по чужд език (Испански език) 1
ОБЩО 36 4
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
283 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Аудиовизуална продукция) 1
284 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Балканите в медиите) 1
285 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Бизнес комуникация) 1
286 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Визуална комуникация) 2
287 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Връзки с обществеността) 1
288 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Вътрешнополитическа журналистика) 1
289 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Електронни медии) 1
290 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Ефективни комуникации в онлайн средата) 1
291 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Имидж в стратегическите комуникации) 1
292 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Интернет култура) 1
293 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (История на българската журналистика) 1
294 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (История на рекламата) 1
295 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Книгознание) 1
296 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Комуникации - Маркетинг на медийното съдържание) 1
297 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Комуникационни техники и умения) 1
298 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Култура и медии) 1
299 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Манипулации в комуникацията) 1
300 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Масова култура) 1
301 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Медиен дизайн и комуникация) 2
302 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Медиен дискурс - Медиен анализ и медиакритика) 1
303 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Медиен език и стил) 1
304 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Медиен и мрежови анализ) 1
305 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Медиен маркетинг) 1
306 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Медиен мениджмънт) 1
307 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Медии и социална промяна) 2
308 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Медии и социални конфликти) 1
309 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Медийна музика) 1
310 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Медиите в Европа) 1
311 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Международна журналистика) 1
312 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Методи за изследване на комуникацията) 1
313 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Народопсихология) 1
314 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Научни медии и комуникации) 1
315 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Невербална комуникация) 1
316 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Онлайн журналистика) 1
317 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Пресжурналистика) 1
318 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Психология на комуникацията) 1
319 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Радио и телевизия) 1
320 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Радиоформати) 1
321 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Редактиране) 1
322 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Рефлексивна журналистика - жанрови модели) 1
323 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Спортна журналистика) 1
324 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Стратегии и тактики на връзките с обществеността) 1
325 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Съвременна българска журналистика) 2
326 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Типология и комуникация на книгата) 2
327 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Телевизионна журналистика) 2
328 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Теория на журналистиката и медиите) 1
329 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Убеждаваща комуникация) 1
330 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникация (Управление на репутационни кризи) 1
ОБЩО 54
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
331 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) 1 1
332 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Защита правата на човека) 1 1
333 3.6. Право Информационно право 1 1
334 3.6. Право Правна информатика 1 1
335 3.6. Право Римско частно право 1 1
336 3.6. Право Граждански процес 1 1
337 3.6. Право Гражданско и семейно право (Търговско право) 1 1
338 3.6. Право Гражданско и семейно право (Вещно право) 1
339 3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 1 1
340 3.6. Право Финансово право 2 1
341 3.6. Право Административно право и административен процес 1 1
342 3.6. Право Конституционно право 1 1
343 3.6. Право Наказателен процес 1 1
344 3.6. Право Международно публично право 1 1
345 3.6. Право Международно частно право 1 1
346 3.6. Право Право на Европейския съюз 2 2
347 3.3. Политически науки Международни отношения 1 1
ОБЩО 19 17
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
348 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Андрагогия) 1
349 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1 1
350 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Педагогическо общуване) 1
351 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Професионално образование) 1
352 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Кариерно консултиране) 1
353 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Електронно обучение) 1
354 3.4. Социални дейности Социални дейности (Социална работа с бежанци) 1
355 3.4. Социални дейности Социални дейности (Организация и управление на социaлната работа) 1 1
356 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието 2
ОБЩО 5 7
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
357 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
358 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1
359 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика) 1
360 1.2. Педагогика Сравнително образование 1
361 1.2. Педагогика Гражданско образование 1
362 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 3
363 1.2. Педагогика Медийна педагогика 3
364 1.2. Педагогика Специална педагогика 2 1
365 1.2. Педагогика Логопедия 2 1
366 1.3. 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1 1
367 1.3. 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1 1
368 1.3. 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по музика 2 2
369 1.3. 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по изобразително изкуство 2 2
ОБЩО 21 8
           
ОБЩО 480 115