Начало / Новини / Новини и събития / Заповед № РД-19-465/23.10.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Заповед № РД-19-465/23.10.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 2, т. 7 и 10 от ПУДСУ, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

ИЗМЕНЯМ:

Т. 3.1. от Заповед № РД-19-343/16.09.2020 г. по следния начин:

Възстановява се присъствената работа на администрацията на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По решение на ръководителите на звена и на началниците на отдели и сектори с цел избягването на струпването на много служители в едно помещение част от служителите могат да изпълняват задълженията си дистанционно. В края на всяка седмица ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори да подават по електронната поща до главния мениджър график за присъствената и дистанционната работа на служителите за следващата седмица, като осигурят необходимия минимум служители за поддържане на дейността на звеното, поддържането на работата на компютърните и информационни системи и дейностите, чиито срокове не могат да бъдат променяни.

Добавя се нова точка 3.3 Електронно деловодство:

3.3.1. Считано от 23 октомври 2020 г. деловодството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да завежда и извежда документи само електронно чрез изпращане по имейл на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg при спазване на изискванията на заповед № РД-19-142/23.03.2020. Изключение се допуска само за документи, които са заведени и се придвижват на хартиен носител към момента на издаване на настоящата заповед, както и за документи, за които външен кореспондент изисква да са на хартиен носител, трудови договори, документация по обявени обществени поръчки, кореспонденция от/до съдилища, прокуратура, следствени органи и органи на досъдебно производство и съдебни изпълнители, заявления на физически и юридически лица, съдържащи оригинални документи на заявителя. Спорни случаи по обхвата на електронно завежданите и извеждани документи се решават по указание на главния секретар.

3.3.2. Документи, подадени на хартиен носител от граждани, студенти, външни кореспонденти, които не подадат в изключенията, по предходната точка, се сканират, завеждат и придвижват електронно.

3.3.3. Заведените електронно преписки се обработват и придвижват изцяло електронно чрез деловодната система.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на главния мениджър, функционалния ректор административна дейност, заместник-ректора по информационни системи и академичен състав, заместник-ректорите по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ

РЕКТОР