Начало / Новини / Новини и събития / Управителният съвет на Съвета на ректорите и ВОН – КНСБ обсъдиха бюджета за висше образование за 2022 г.

   
Управителният съвет на Съвета на ректорите и ВОН – КНСБ обсъдиха бюджета за висше образование за 2022 г.

На среща в Софийския университет Управителният съвет на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и Националният браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ обсъдиха субсидията за издръжка на обучението и политиката по доходите на преподавателския и непреподавателския състав като част от националната политика за повишаване на размера на работните заплати в отрасъл образование във връзка с обсъждането на проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г.

След срещата ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков и председателят на ВОН-КНСБ доц. Лиляна Вълчева запознаха медиите с приетото на срещата становище на Съвета на ректорите и ВОН-КНСБ, което ще бъде изпратено до председателя на Народното събрание, председателите на парламентарно представените партии в 47-то Народно събрание, до министър-председателя и министрите на финансите и на образованието и науката.

СТАНОВИЩЕ

относно публикувания от МФ проект на Закон за държавния бюджет за 2022 г.

Във връзка с обсъждането на проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г. ВОН-КНСБ и УС на Съвета на ректорите обсъдиха субсидията за издръжка на обучението и политиката по доходите на преподавателския и непреподавателския състав като част от националната политика за повишаване на размера на работните заплати в отрасъл Образование и изразяват следното становище.

1. Настояваме за увеличаване на средствата за висше образование и обвързването им с БВП – не по-малко от 1% от БВП.

2. При определяне на Субсидията за издръжка на обучението е необходимо да се спазва Националното споразумение Д01-335 от 25.11.2020 г., регистрирано като Браншов колективен трудов договор в ИА ГИТ – МТСП с № 21004869/01.02.2021г. и вписан в специалния РЕГИСТЪР на ИА ГИТ на 01.02.2021 г. под № 6, съгласно чл. 53, ал. 3 от Кодекса на труда.

3. Субсидията за издръжка на обучението за 2022 г., изчислена при средно-приравнен брой обучаващи се в ДВУ от 140 000, да се определи при средно претеглен норматив от 3990 лв., което е с 590 лв. повече спрямо 2021 г. Това увеличение ще осигури увеличение на субсидията за издръжка на обучението със 71 милиона лв. (около 15%), което включва разходите за работни заплати, осигуровки и текуща издръжка. Това ще позволи да се постигне:

3.1 Актуализиране на началната основна месечна работна заплата на най-ниската академична длъжност – „асистент“. Тя следва да бъде равна на 150% от средната работна заплата, който размер следва да се актуализира с ПМС в изпълнение на чл. 92, ал. 1 от Закона за висшето образование.

3.2 Актуализиране на възнагражденията и на останалите академични длъжности в съответствие с условията на Колективния трудов договор и Вътрешните правила за работната заплата във всяко висше училище и съгласно изискванията на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, което означава ръст на работните заплати на преподавателския състав с 15 % в първото полугодие и с още 5% за второто.

3.3 Актуализиране на възнагражденията на непреподавателския състав. Това се отнася особено за служителите на длъжности, за които се изисква висше образование, защото техните служебни задължения изискват висока квалификация в съответната област, владеене на чужди езици, познаване на нормативната уредба и тяхното заплащане би трябвало да е съизмеримо със съответното заплащане в сектор Държавно управление, което според НСИ към месец септември 2021 се равнява на 1 643 лв.

3.4 Увеличаване на коефициента за издръжка на обучението от 5,3 на 7,2 в Професионални направления 8.2. Изобразително изкуство, 8.3. Музикално и танцово изкуство и 8.4. Театрално и филмово изкуство, които сега са недофинансирани.

4. Средствата за присъщата на висшето училище научна или художествено-творческа дейност и за издаване на учебници и научни трудове са в размер на 8 018 865 лв., което е в нарушение на чл. 91, ал. 9 от Закона за висшето образование, съгласно който те се определят в размер не по-малко от 10 на сто спрямо издръжката на обучението. За да се постигне този процент от субсидията за издръжка на обучението и да се изпълни законът, са необходими допълнителни 47 милиона лв., или общо в Държавния бюджет за 2022 г. са необходими 55 млн. лв.

5. За актуализиране на стипендиите на студентите и докторантите са необходими 24,6 милиона лв. (8.4 млн. лева за увеличение на студентските стипендии с 15% и 16,2 млн. лева за да могат стипендиите на докторантите да достигнат размер от не по-малко от 1000 лв., или общо в Държавния бюджет за 2022 г. са необходими 79,9 млн.лв.

В заключение, необходими са допълнителни 142,6 млн. лв., както следва:

– 71 млн. лв. допълнително субсидия за издръжка на обучението;

– 47 млн. лв. допълнително за научна и художествено-творческа дейност и за издаване на учебници и научни трудове;

– 24,6 млн. лв. допълнително за стипендии на студентите и докторантите.

Отделно от това са необходими допълнителни средства по Национални програми за компенсиране на инфлацията, повишени разходи за ел.енергия, парно и т.н. (за това увеличение е необходима 100% компенсация, иначе висшите училища няма да издържат финансово) и други дейности (поддръжка на материално-техническата база, квалификация и специализация на преподавателите и служителите и т.н.).