Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет започва нов проект за сътрудничество в областта на висшето образование по програма Еразъм +

   
Софийският университет започва нов проект за сътрудничество в областта на висшето образование по програма Еразъм +

Софийският университет се присъединява към международен консорциум, координиран от UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU – Румъния, в нов проект, финансиран от програма Еразъм+ (KA220-HED – Партньорства за сътрудничество във висшето образование). Проектът LEARN.Inc - Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research (Инкубатор за преподаване и обучение чрез изследователски проекти) обединява и партньори от Гърция – Hellenic Open University, Турция – Canakkale Onsekiz Mart Universitesi, както и българска неправителствена организация, Фондация Рисърч & Tрейнинг Пойнт.

LEARN.Inc има за цел да насърчи иновациите в преподаването и ученето в партньорските университети чрез междуинституционално сътрудничество, споделяне на знания и работа в мрежа, която се простира отвъд академичните среди и търси вдъхновение, обратна връзка и валидиране от местните общности и заинтересовани страни. Тригодишният проект се фокусира върху насърчаване на творчеството и редизайн на възможностите за учене за студенти в магистърски и докторски програми, чрез проекти и практически казуси, като студентите съвместно ще създават гъвкави и модулни формати за електронно обучение, разработени в отговор на актуални обществени проблеми.

logosbeneficaireserasmusright_withthesupport-01_0

Като доближава формалното образование до дневния ред на обществото и местния контекст, проектът се стреми да създаде подкрепяща среда за инициативи „отдолу-нагоре“, при които преподавателите и студентите развиват знания по гъвкав начин, при който изследванията са ключов елемент в процеса на учене и студентите следват персонализирани учебни пътеки, с индивидуализирани резултати и постижения. Партньорите по проекта ще създадат виртуален „пясъчник“ за тестване на изследователски идеи, инкубатор за изследователски проекти, и отворен дигитален архив. По този начин LEARN.Inc ще допринесе за развитието на високоефективна дигитална образователна екосистема, свързваща преподаватели и студенти, както и образователната инфраструктура на партньорските университети. Чрез тясното сътрудничество с местни изследователски организации и общности, проектът също така има за цел да повиши чувствителността и отговорността на висшето образование към наболели обществени предизвикателства, и да предостави възможности за социална и гражданска ангажираност на академичната общност.