Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет "Св. Климент Охридски" запазва убедително водещото си място в Рейтинговата система на висшите училища

   
Софийският университет "Св. Климент Охридски" запазва убедително водещото си място в Рейтинговата система на висшите училища

Софийският университет “Св. Климент Охридски” заема първо място в 23 от 27 професионални направления, в които обучава студенти, в седмото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2017 г. Алма матер е на първо място в професионалните направления “Икономика” и “Администрация и управление”. За първа година Университетът е класиран на първо място и в професионално направление „Здравни грижи“.

Данните от рейтинговата система категорично показват, че Софийският университет продължава да е лидер по отношение на качеството на научните си изследвания. Той е сред трите висши училища с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации заедно с Медицинския университет-София, и Химикотехнологичния и металургичен университет.

Допълнително се затвърждава положителната тенденция за нарастване на средния осигурителен доход на студентите, завършващи Софийския университет, особено в направленията „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Политически науки“. Завършилите Софийския университет в направление „Информатика и компютърни науки“ продължават да са най-високо платените в страната със среден осигурителен доход 2 212 лв., а средният им облагаем доход вече е 3 494 лв.

Новото издание на класацията показва продължаваща тенденция за подобряване на реализацията на завършилите висше образование на пазара на труда. Според данните в рейтинговата системата за 2017 г. делът на регистрираните безработни сред завършилите български висши училища през последните 5 години спада до 2,91 % от 3,38 % през миналата година и от над 4 % през 2013 година. На този фон средната безработица на студентите, завършили професионално направление "Информатика и компютърни науки" е 0,90 %, а на завършилите направление "Здравни грижи" - 0,30 %, което е неколкоратно по-висок резултат от средните за страната. Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, спада до 21,5 % от над 23 % през миналата година и от близо 25 % през 2015 година. В същото време делът на наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства до 48,56 % от 47,34 % преди година. И по този показател данните в отделни направления на Софийския университет многократно надвишават средните - например в професионално направление "Информатика и компютърни науки" процентът е над 90, а в направление "Здравни грижи" - над 87 %. Средният осигурителен доход на завършилите също нараства, достигайки до 1075 лева при 1020 лева през миналата година и при нива от под 900 лева през 2013 година. Данните за Софийския университет са в горните нива и са над тези усреднени стойности.

Общите данни за Софийския университет доказват, че академичното ниво на студентите, завършващи висшето си образование в Алма матер, е на значително по-високо ниво от това в останалите висши училища, а данните за тяхната реализация и научните постижения на академичния състав го правят сравним с нивото на висшите училища в чужбина.

Уеб-порталът „Рейтингова система на висшите училища в България” се актуализира и се поддържа от консорциум "ИОО­С", съставен от Институт "Отворено общество" – София и Сирма Солюшънс в изпълнение на договор с предмет "Актуализиране и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в България за 2017 г.