Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ стартира нов голям проект по процедурата „Модернизация на висшите училища“

   
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ стартира нов голям проект по процедурата „Модернизация на висшите училища“

На 22 юли 2021 г. бе подписан договор, с който Софийският университет, в качеството си на координатор, започва изпълнението на проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ BG05M2OP001-2.016-0018-C01. Проектът получи най-висока оценка от всички участвали предложения по процедурата „Модернизация на висшите училища“. Той се изпълнява в партньорство с още осем висши училища в България, три организации на работодателите (Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България) и над 20 асоциирани партньори от чужбина.

На състоялата се откриваща среща, в която взеха участие над 80 експерти от всички участващи в проекта организации, ректорът на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков изрази надежда, че с приемане на предложения проект за промени в Закона за висше образование създадените в рамките на програмата за модернизация на висшето образование съвместни програми, част от тях дистанционни, ще дадат възможност за качествено образование на студенти в цялата страна, изграждайки компетенции, които бизнесът очаква.

1-1-1

В рамките на дейността ще бъдат създадени 15 съвместни програми на Софийския университет с други български висши училища в три области - педагогически, природоматематически и технически науки, във връзка с които ще се осъществи обмен на преподаватели между български висши училища. Планирано е създаването и на две магистърски програми на чужд език, които ще се разработят съвместно с чуждестранни висши училища - асоциирани партньори. Важен акцент в проекта е внедряването на програми с дигитално съдържание, включително за дистанционно обучение и разработването на електронни и облачни технологии за нуждите на учебния процес.

Дейностите по проекта предвиждат обучение на преподаватели, специализации в чужди висши училища, мобилност на учени и студенти, включително входяща мобилност на преподаватели от единадесет европейски университета. В Софийския университет и в още два университета от партньорската мрежа ще бъдат създадени студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност.

2-2

В резултат на проекта в Софийския университет ще бъде изградена архитектура на облачна академична екосистема, която ще даде възможност на преподавателите да споделят дигитално съдържание. Очаква се проектът да има силно въздействие върху преподавателите, студентите, докторантите и младите учени като повиши качеството на обучението и изгради модерни програми и широка мрежа за научни контакти и трансфер на иновации.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е планирано да приключи в края на 2023 година.

3-3