Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН сключиха договор за сътрудничество

   
Софийският университет и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН сключиха договор за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (UN Global Compact Bulgaria) и основател и собственик на TechnoLogica, подписаха споразумение за сътрудничество във връзка с развитието на новата магистърска програма в Стопанския факултет – "Отговорно и устойчиво управление". На събитието присъстваха и деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и Даринка Георгиева – изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

По време на срещата беше връчен и сертификатът за членство на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН за 2021 г.

Целта на споразумението е двете институции да си оказват съдействие за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на отговорното и устойчиво управление чрез обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, свързани с устойчивото развитие на бизнеса и корпоративната социална отговорност, включително въвеждане на нови курсове и специалности, както и представяне на реални казуси от практиката на членовете на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и включването им в учебния процес.

1-1

Предвижда се още изнасяне на практически ориентирани презентации в областта на корпоративната социална отговорност и устойчивост на бизнеса и осигуряване на студентски стажове и посещения, както и подпомагане кариерното ориентиране и мотивиране на студентите от Стопанския факултет.

Планирано е провеждането на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация на Софийския университет.

Двете страни ще съдействат за популяризиране на партньорството и съвместните инициативи за увеличаване на обществения им престиж, както и на професиите в сферата на корпоративната устойчивост и отговорност.

2-2

Съгласно меморандума предстои и съдействие за подобряване на материалната среда на образователния процес в съответствие с нуждите на преподаването в областта на финансите, икономиката и управлението.

Създаването на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление” е в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за доближаване на магистърските програми до практиката и обслужване на нейните потребности от добре подготвени специалисти. Програмата цели подготовката на изцяло ново направление специалисти по устойчиво развитие, корпоративна социална отговорност и техните проявления за българската политика и администрация, индустрия и граждански сектор. Структурирана е по начин, позволяващ висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на всички основни проявления на устойчивото развитие в практиката – бизнес моделиране, корпоративно съответствие, управление на природния и човешкия капитал, инвестиране и отчитане на обществения напредък.

Повече за програмата можете да видите тук https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/specialnosti/magist_rski_programi/stopanski_fakultet/specialnost_stopansko_upravlenie/magist_rski_programi_za_specialisti/otgovorno_i_ustojchivo_upravlenie