Начало / Новини / Новини и събития / Публична дискусия на тема: „Политики за професионално развитие: какво е необходимо на културното наследство?“

   
Публична дискусия на тема: „Политики за професионално развитие: какво е необходимо на културното наследство?“

На 27 октомври 2021 г. в Конферентната зала на Ректората на Софийския университет се проведе публична дискусия по темата „Политики за професионално развитие: какво е необходимо на културното наследство?“. Събитието е част от научната задача „Професионално развитие в областта на културното наследство“, изпълнявана от екип, ръководен от проф. д.н. Иван Кабаков и финансирана по национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Публичната дискусия е включена и в програмата със събития, с които се отбелязват 30 години от създаването на специалност „Културология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Сред официалните гости бяха г-жа Амелия Гешева, бивш зам.-министър на културата, доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“, а също и проф. д.пс.н. Соня Карабельова, декан на Философския факултет, проф. д-р Мариана Асенова, ръководител на катедра „Туризъм“ в Геолого-географския факултет, проф. д-р Даниела Колева, ръководител на Катедра „История и теория на културата“ във Философския факултет, доц. д-р Анета Дончева, председател на Българската библиотечно-информационна асоциация и др.

Представяне на националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ направи Добромир Добрев, представител на екипа за координация на програмата за Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

web-pokana

Проф. Иван Кабаков представи научната задача, по която ръководеният от него екип от Философския и Историческия факултет работи в продължение на три години. Вниманието на аудиторията беше насочено към установените в рамките на изследването дефицити в професионалното образование и обучение на специалистите в областта на културното наследство, постигнатите изследователски резултати, както и към необходимостта от създаване на общност от изследователи и преподаватели с различна професионална насоченост, подготовка и експертиза преди всичко в опазването, социализацията и управлението на културното наследство. Устойчивото съществуване на тази общност от изследователи и специалисти в коментираната област, според повечето от участниците, предполага изграждането на специална структура на университетско равнище, която да координира и подпомага инициативите на различните специалности и факултети в областта на културното наследство, както и да осъществява дейности, които насърчават участието на различни заинтересовани лица и организации в процесите на неговото опазване, социализация и управление.

Представени бяха две научни изследвания – „Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България“ - от проф. д.н. Иван Кабаков и „Валидиране на знания и умения в областта на културното наследство“ с автор Милена Колева-Звънчарова - от проф. д-р Райна Гаврилова. Доц. д-р Георги Вълчев представи третото издание с обучителни програми за професионално развитие в областта на културното наследство, изработени в рамките на научната задача, чрез което екипът предлага решения на част от установени дефицити и проблеми в практиката.

Модератор на последващата дискусия по темата „Политики за професионално развитие: какво е необходимо на културното наследство?“ беше проф. д-р Райна Гаврилова. В резултат на изказаните мнения се очертаха три основни проблема, които същевременно предлагат и перспективи за развитие: необходимостта от диалог и комуникация между различните специалисти и институции, търсене на институционално решение за устойчивост и развитие на постигнатите резултати, както и предлагането на институционални и управленски решения на управляващите и публичната администрация с оглед на постигането на полезни взаимодействия на теорията и научните изследвания с практиката в областта на културното наследство.