Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Ива Николова-Новакова бе удостоенa с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

   
Проф. д-р Ива Николова-Новакова бе удостоенa с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония, която се състоя в Аулата в Ректората, проф. д-р Ива Николова-Новакова, професор І-ва степен на Университета Гренобъл Алпи – Франция, бе удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по класически и нови филологии и е по повод ярките й постижения във френското и съпоставително езикознание, както и за приноса й за развитието на научното и образователно сътрудничество между Университета Гренобъл Алпи и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Церемонията бе открита от декана на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова, която представи проф. Новакова и нейната дейност.

1-1

Проф. д-р Ива Николова-Новакова е възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1981 г. завършва с отличие специалност "Френска филология" във Факултета по класически и нови филологии. От 1983 до 1987 г. е хоноруван преподавател по френски език към Катедрата по романски филологии. През 1998 г. защитава успешно (cum Laude) докторската си дисертация в Университета Стендал Гренобъл 3 (понастоящем Университет Гренобъл Алпи). След постдокторантска специализация в Университета в Лозана, за която печели две престижни стипендии, Ива Новакова работи от 20 години в Университета в Гренобъл. Там е назначена, след национални конкурси, най-напред като асистент, след това като доцент и от 2014 г. като редовен професор в Катедра "Езикови науки и френски като чужд език" към Факултета "Език, литература, сценични изкуства, информация и комуникация, журналистика" на Университета Гренобъл Алпи. За изключителната си научна и преподавателска дейност през 2019 г. тя е повишена в ранг професор I степен от Националния съвет на университетите (CNU) във Франция. През януари 2021 г. е избрана единодушно за Директор на Лабораторията по лингвистика и дидактика на чуждите и родните езици (LIDILEM) (със 155 преподаватели-изследователи и докторанти, една от най-големите в тази област във Франция).

2-2

Проф. Данова подчерта, че предложението за удостояване на проф. д-р Ива Новакова с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се основава на ярките й постижения в областта на френското и съпоставително езикознание: синтаксис, семантика, анализ на дискурса, фразеология, корпусна лингвистика, както и на участието й в създаването на големи лингвистични бази данни със свободен достъп, предоставени за ползване от международната научна общност. Трудовете й са цитирани във Франция и в други европейски страни. През 2013 г. проф. Новакова е поканена да представи научните си изследвания в областта на лексикaта на емоциите в пет европейски езика пред престижното Парижко лингвистично дружество (Société de linguistique de Paris), основано през 1864 г.

Деканът на Факултета по класически и нови филологии припомни, че през 2019 г. проф. Ива Николова-Новакова поканена да изнесе лекция пред членовете на Секцията по фразеология на Полската академия на науките във Варшава. От двадесет години тя развива неуморно многобройни международни научни сътрудничества с екипи от изследователи от десет европейски университета (Софийския университет, Университетите в Кьолн, Оснабрюк, Ерланген, Лозана, Астрахан, Краков, Орхус (Дания) и др.), където е била и гостуващ професор или поканен лектор.

В словото си проф. Данова акцентира върху научната дейност на проф. Новакова, автор на повече от 120 научни публикации и доклади. Организирала е или е участвала в над 50 научни форума с международно значение. Проф. Новакова ръководи важни международни проекти със значително финансиране от Френската национална агенция за научни изследвания (ANR) и Германското дружество за научни изследвания (DFG), в които участват над 50 изследователи и сътрудници от Франция, Германия, Полша и Швейцария. Ръководила е и ръководи 13 докторски дисертации, хабилитационни трудове и постдокторантури. Участва в създаването на съвместна магистърска програма по лингвистика с Педагогическия университет в Краков (Полша).

3-3

По думите на проф. Данова, сред най-забележителните научни приноси на проф. Новакова могaт да бъдaт посочени нейният функционален интегративен модел за синтактичен, семантичен и дискурсивен анализ на лексиката на емоциите; развитието и прилагането на понятието фразеологичен мотив за разграничаване на литературните жанрове; нейният функционален интегративен модел за анализ на глаголните времена в български и френски език, основаващ се на аспектуални, темпорални и модални параметри; нейният функционален интегративен модел за анализ на каузативни конструкции във френски, български, английски и руски език (монография Syntaxe et sémantique des prédicats. Approche contrastive et fonctionnelle, Editions Universitaires Européennes).

Проф. Данова припомни още, че проф. Новакова участва и в разработването и прилагането на оригинална методология за извличане на езикови данни, както и за статистически анализ на синтактично анотирани големи текстови корпуси. В ръководените от нея международни проекти е създаден и новаторски функционален метод за анализ на статистически специфични фразеологични словосъчетания в пет литературни жанра и в три европейски езика (френски, английски и немски). Триезичните лингвистични корпуси от литературни и журналистически текстове, наброяващи повече от 250 милиона думи, са интегрирани в две бази данни Emobase et Phraseobase, създадени в рамките на тези проекти и се използват от изследователи и докторанти от много страни.

Книгата й Grammaire et lexique: regard croisés, издадена в съавторство с доц. Е. Донченко от Астраханския държавен университет (Русия), получава втора награда в Конкурса за най-добра книга за академичната година 2013-2014 на 6-ия национален конкурс на Сибирския Федерален университет. През 2016 и 2020 г. проф. Новакова получава Награда за ръководство на докторанти и за научни постижения, присъдена с конкурс от Академичния съвет на Университета Гренобъл Алпи.

Деканът на Факултета по класически и нови филологии обърна внимание и на приноса на проф. Новакова за развитието на научното и образователно сътрудничество между Университета Гренобъл Алпи и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Като ученичка на проф. Красимир Манчев тя допринася за разпространението във Франция на теоретичните основи на неговото оперативно езикознание. Публикува статия в сборника Didactique du lexique (De Boeck) (2013 г.), в която представя структурознанието на К. Манчев, както и Cours systématique de langue française (Системен курс по френски език), основаващ се на неговата теория и по който се преподава и до днес констуктивната лексика на студентите по френска филология в Софийския университет.

Професор Новакова допринася с много енергия и ентусиазъм за подписването на две споразумения по програма "Еразъм" между Софийския университет и Университета Гренобъл Алпи. Осъществява девет преподавателски мобилности (2011-2019 г.) и редовно изнася лекции по френска лингвистика пред студенти и преподаватели в Софийския университет. През тези години приема и трима български колеги в рамките на програмата "Еразъм" в университета в Гренобъл, които изнасят лекции и семинари пред нейни студенти и колеги. Участвала е в журита за защита на докторантури и хабилитационен труд на трима български преподаватели от Софийския университет.

4-4

Проф. д-р Ива Новакова бе удостоена със званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет от заместник-ректора на Софийския университет акад. проф. дфзн Николай Витанов.

7-7

Проф. д-р Ива Николова-Новакова благодари на академичното ръководство за огромната чест, която й оказва с присъждането на почетното звание и произнесе академично слово на тема: „За структурно-функционалния подход в лингвистиката“. Тя отбеляза, че всеки творчески път е процес на съзряване, а пътят на това съзряване рядко следва права линия. „Моят беше нелинеен и бих казала нетипичен. От дистанцията на времето, считам това за интелектуално и научно предимство“, посочи проф. Новакова. Тя изтъкна солидната подготовка, която е получила като възпитаник на Софийския университет, таланта на нейните преподаватели по френска филология – проф. К. Манчев, доц. Р. Бешкова, доц. А. Чаушев, доц. Е. Драганова, Ал. Манчева, Р. Каменова и всички други, събудили у нея интерес към съпоставителното езикознание, към изучаването на спецификите във функционирането на френския и българския език.

5-5

В словото си проф. Новакова подчерта, че е изключително горда, че е възпитаник на Софийския университет и благодари на доц. Георги Жечев, ръководител на Катедра „Романистика“, и на доц. Маргарита Руски, преподавател в същата катедра. „Тези колеги, които дълбоко уважавам, бяха инициатори на предложението за удостояването ми с титлата „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет. Благодаря, разбира се, и на семейството ми, без чиято подкрепа нямаше да бъде възможно да извървя този път и да бъда днес тук на тази вълнуваща тържествена церемония!“, каза в заключение проф. Новакова.

8-8

Можете да видите цялото слово на проф. Новакова - на български език и на френски език .

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":