Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на новата магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“

   
Представяне на новата магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе представена новата магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“ на Факултета по педагогика.

На събитието, организатори на което са Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Представителството на Върховния комисариат за бежанците към ООН, присъстваха ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков, г-н Матайс льо Рут, представител на Върховния комисариат за бежанците към ООН, проф. д-р Бончо Господинов, декан на Факултета по педагогика, г-жа Лиляна Станкова, заместник-председател на Държавната агенция за бежанците, преподаватели, студенти и гости.

Проф. Анастас Герджиков отбеляза, че въпросите във фокуса на обсъждането са достатъчно представителни за важните теми, на които е посветена магистърската програма – социалното включване на бежанците и подготовката на социалните работници за работа с бежанци. Проф. Герджиков подчерта, че едва ли има по-подготвена институция от Софийския университет в областта на обучението на педагози и социални работници.

3

Ректорът благодари на всички, които са помогнали тази програма да се осъществи – на Факултета по педагогика, Представителството на Върховния комисариат за бежанците към ООН и на всички други институции, които са подкрепили и направили възможно това начинание. Проф. Герджиков пожела голям успех на новата магистърска програма, а на колегите си – да имат много студенти, които да завършат тази програма.

5

Г-н Матайс льо Рут посочи, че в света в момента има най-много бежанци, откакто е създадена ООН. Той отбеляза, че това не са просто числа, а човешки животи и начинът, по който се откликва на бежанската криза, често създава неразбиране. Във Върховния комисариат за бежанците често наричат това „криза на осъзнаването“. „Бежанците сами по себе си не са проблемът, това, което ние казваме за тях, това понякога е проблем“, посочи г-н Льо Рут и добави, че това изисква политически отклик и хуманитарна реакция. Поради тази причина за Върховния комисариат за бежанците към ООН тази нова магистърска програма в Алма матер е толкова вълнуваща.

9

„Университетите са места, където хората се учат, но също и места, на които се гради промяната, места за дискусия, за обмен на идеи. Но те са места на надежда и преди всичко за вдъхновение“, посочи още г-н Матайс льо Рут. Той добави, че договорът за сътрудничество и разбирателство между Софийския университет и Върховния комисариат ще помогне за обединяване на усилията в подкрепа на бежанците.

111

Зам.-председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет г-жа Лиляна Станкова отбеляза, че е убедена в бъдещия успех на новата магистърска програма. По думите й, това ще е поредната от многото конкретни и полезни стъпки в процеса, свързан с интеграцията на лицата, получили международна закрила в България. Г-жа Станкова посочи необходимостта от добре обучени социални работници, експерти и ръководители, тъй като със своята ползотворна работа тези нови кадри ще допринесат и улеснят взаимодействието между държавните институции, местната власт и неправителствените организации за осъществяване и предлагане на ефективен механизъм за адаптация на чужденците, потърсили международна закрила в страната ни.

Лиляна Станкова заяви своята лична подкрепа и тази на Държавната агенция в това начинание. Тя пожела успех и изрази увереността си, че с общи усилия ще успеем да изведем в ново качество присъщата ни толерантност и подкрепа на търсещите международна закрила в България чрез реални практически действия и резултати.

13

Събитието продължи с поздрав към гостите от деца бежанци, представяне на магистърската програма „Социална работа с бежанци и мигранти” от нейния ръководител проф. Сийка Чавдарова – Костова. Присъстващите имаха възможност да се запознаят с опита на Софийския университет в обучението на педагози и социални работници за работа с бежанци. Бяха обсъдени и перспективите пред сътрудничеството за ефективност на социалното включване на бежанците.

Основната насоченост на магистърската програма е към подготовката на специалисти в областта на социалната работа с бежанци и мигранти в нейните процесуални и съдържателни измерения – жилищно настаняване, здравеопазване, образование, социална и културна ориентация, психосоциална подкрепа и др. Завършилите програмата ще бъдат висококвалифицирани специалисти в различните сфери на социалната работа с бежанци и мигранти, ще имат специализирана теоретична подготовка в областта на социалната работа в различните й измерения и институционални форми. На студентите ще бъде осигурена методическа подготовка за изпълнение на основните помагащи дейности в практиката с чужденци, търсещи убежище, и бежанци.

Завършилите магистърската програма ще могат да намерят професионална реализация като социални работници в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците; в системата за социално подпомагане; в отдел „Закрила на детето”; в неправителствени организации, осигуряващи социални услуги за бежанци и мигранти и др.