Начало / Новини / Новини и събития / Позиция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Позиция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

С протокол № РД 16-694 от 8.12.2021 г. министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров преобразува МБАЛ „Лозенец“ чрез вливане в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“. За тази цел с т. 1 от протокола министърът прекратява МБАЛ „Лозенец“.

В медийните си изяви министърът упорито нарича МБАЛ „Лозенец“ „Правителствена болница“, каквато дружеството от години не е, и се опитва да си играе с емоциите на хората, наричайки болните деца „дечицата“, но зад тези манипулативни внушения се крие не искрена загриженост за здравето на децата, а целта е унищожаването на работеща болница, изграждана с години.

МБАЛ „Лозенец“ предоставя специализирана извънболнична помощ на всички здравноосигурени граждани срещу направление за съответния специалист. Много граждани са включени и в пациентската листа на общопрактикуващия лекар към МБАЛ „Лозенец“. Какво ще стане с всички тези пациенти?

Когато през 2018 г. отново предколедно беше направен подобен опит за закриване на Болница „Лозенец“, много педиатри зададоха следните въпроси: Материалната и легловата база на МБАЛ „Лозенец“ достатъчна ли е за нуждите на бъдещата детска болница, каква площ е необходима за нея, какви преустройства са необходими и т.н. Медицинското оборудване в Болница „Лозенец“ не е предназначено за лечение на деца. За какво ще се използва то и каква ще бъде съдбата му? Не е налице ясна визия за бъдещето на детското здравеопазване. Няма яснота и по много въпроси, свързани с бъдещата детска болница – колко и какви клиники ще обхваща тя и пр. По думите на Председателя на УС на Българската педиатрична асоциация „Тук не е въпросът само да я назовем „Детска болница“, а въпросът е тя да изпълнява целите, които сме си поставили: да бъде център за развитие на детското здравеопазване и действително да може да обслужва комплексно децата в България“.

Няма да привеждаме отново всички аргументи на педиатрите от преди три години за това защо превръщането на една многопрофилна болница в педиатрия е невъзможно. Няма да се спираме подробно и на значението на МБАЛ „Лозенец“ като многопрофилна болница, като единствен център за трансплантации на повече от един орган, а в момента – и като център за лечение на пациенти с COVID-19.

Това, с което Софийският университет „Св. Климент Охридски“ няма да се съгласи, е закриването на неговата университетска болница, основна база за обучение на студентите от няколко медицински специалности.

В продължение на близо 20 години държавата не осигури сграда на Медицинския факултет на Софийския университет, като в някои случаи отнемаше други сгради на Университета с обещанието да реши въпроса със сградата на Медицинския факултет. Междувременно обучението на студентите се провеждаше в Болница „Лозенец“. За неговото осигуряване Софийският университет е инвестирал в болницата милиони левове за ремонти и оборудване – в същата болница, която министърът сега щедро преобразува, влива и прекратява.

С прекратяването на МБАЛ „Лозенец“ Медицинският факултет на Софийския университет остава без учебно-клиничната си база, а на практика и без препoдаватели. При преобразуването на болница „Лозенец“ в национална детска болница ще се закрият 17 от съществуващите 18 клиники/отделения, а от наличния към момента академичен състав ще остане не повече от 20-30%. При отсъствието на материално-техническа база и законово определения академичен състав, Медицинския факултет няма да може да продължи да функционира и получената акредитация за обучение на студенти може да бъде отнета.

Дори многопрофилният характер на болницата да се запази, след преобразуването ѝ в детска болница тя няма как да продължи да функционира като университетска болница и като учебно-клинична база на Медицинския факултет на Софийския университет, тъй като студентите не могат да усвоят необходимите знания в болница, специализирана единствено в лечение на деца. Същото важи за обучението на медицинските специалисти, провеждано в МБАЛ „Лозенец“, и за научните изследвания на лекарите-преподаватели.

Дълбоко неясен е и въпросът за акредитацията на болницата като университетска от страна на Министерството на здравеопазването и за акредитацията на Софийския университет в професионални направления „Медицина“ и „Здравни грижи“ от страна на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Националната агенция за оценяване и акредитация използва богат набор от критерии, но само два критерия са задължителни и елиминаторни по закон – академичен състав на основен трудов договор и материална база. Това е така съгласно чл. 83, ал. 4 от Закона за висшето образование и чл. 64, ал. 4 от Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (ПДНАОА).

Чл. 59, ал. 2 от ПДНАОА гласи, че в резултат на следакредитационно наблюдение и контрол при наличие на основанията на чл. 64, ал. 4 или на чл. 66, ал. 3 акредитационният съвет може да отнеме акредитацията на висшето училище. Чл. 64, ал. 4 посочва именно неизпълнението на изисквания за академичен състав и/или за материалната база като основание постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол да внесе в акредитационния съвет предложение за отнемане на акредитацията на висшето училище, а чл, 59, ал. 3 вменява на акредитационния съвет задължението в тези случаи да отнеме акредитацията. В случай че в даден момент Университетът не отговаря на някой от двата критерия, той е длъжен да уведоми НАОА за промяната в декларираните при акредитацията обстоятелства, след което започва посочената процедура по проверка и отнемане на акредитацията.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ не може да допусне да загуби акредитацията на медицинските си специалности и по този начин да се стигне до закриване на Медицински факултет поради промяна на профила на Болница „Лозенец“ т. е. на учебно-клиничната база, която е предоставена на Университета с ПМС № 316 от 2003 г. и въз основа на която Университетът е получил акредитация.

Прекратяването на МБАЛ „Лозенец“ на 8 декември очевидно е подаръкът на министъра на здравеопазването за 1000 студенти в Медицинския факултет на Софийския университет по случай студентския празник. Освен 1000 студенти бъдещето на Медицинския ни факултет засяга съдбата и на докторантите и на няколкостотин специализанти по различни специалности за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

През последните години многократно сме изразявали подкрепата си за изграждането на нова многопрофилна детска болница на територията на МБАЛ „Лозенец“. Това, което няма да приемем, е една работеща и изградена с много усилия модерна болница да бъде разрушена заради неясни планове, а Медицинският факултет на Софийския университет да остане без учебно-клинична база, без преподаватели и без акредитация заради лобистки интереси в полза на частна болница.

Изходът продължава да бъде същият, какъвто беше и преди три години – да се осигурят достатъчно средства за нова сграда с необходимия брой легла и нужната апаратура. По този начин държавата ще удовлетвори желанието на обществото за създаването на многопрофилно лечебно заведение за комплексно лечение на деца, без да разрушава добре изградената и функционираща Болница „Лозенец“ с нейните 18 клиники/отделения, от които 15 са с най-високото ниво на компетентност III, болница, осъществяваща дейност по 37 медицински специалности, специализирана в образната диагностика, инвазивната кардиология, ендоскопската хирургия и получила най-високата акредитационна оценка „отлична“ за цялостната медицинска дейност в лечебното заведение, както и за 17 от акредитираните 18 клиники/отделения.

Прекратяването на МБАЛ „Лозенец“, последствията за Медицинския факултет и ответните действия на Софийския университет ще бъдат обсъдени на заседанието на Академичния съвет на 15 декември 2021 г.. При предишното посегателство преди три години срещу учебно-клиничната база на Медицинския факултет Академичният съвет обяви протестна готовност, но разумът у управляващите надделя, преди да се стигне до ефективен протест. Трябва ли всеки път да стигаме до сблъсък, за да спрем необмислените атаки и лобизма?