Начало / Новини / Новини и събития / Първа пресконференция по съвместен проект на Софийския университет и Националния военен университет "В. Левски"

   
Първа пресконференция по съвместен проект на Софийския университет и Националния военен университет "В. Левски"

Във Велико Търново се проведе първата пресконференция по проект BG05M2OP001-2.016-0003-C01 „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски"- гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски"- гр. София. Бюджетът е в размер на 1 963 234 лв. Ръководител на проекта от страна на Националния военен университет е доц. Ваня Димитрова, координатор е зам.-началникът на университета полк. Николай Урумов, а от страна на Софийския университет е проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географския факултет.

Настоящият проект е разработен съвместно от Националния военен университет „В. Левски“-гр. В. Търново в качеството му на водеща организация в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и асоциирания партньор Военно-техническата академия, гр. Букурещ. Планираните в проекта дейности са насочен към професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника и се базират на резултатите от извършените самооценки на двете висши училища-партньори в инструмента HEInnovate.

В рамките на проекта партньорите ще разработят общо пет съвместни програми, от които четири магистърски и една докторска. Всички новоразработени програми ще бъдат дигитализирани, в допълнение три от тях ще бъдат разработени на английски език за обучение с асоциирания партньор. Предвидено е изграждането на виртуален университет с онлайн учебно-методически комплекти, включително онлайн ГИС образователна платформа, както и закупуване на необходимото оборудване и софтуер за въвеждане на дигиталното образователно съдържание, чрез които да се постигне ефективно използване на иновативни цифрови технологии в образователния процес.

1

Проектът предвижда обучения за усъвършенстване на чуждоезиковите и дигиталните умения на преподавателите, включително за работа с иновативни ИКТ базирани образователни технологии, както и изходящи мобилности и краткосрочни специализации при асоциирания партньор, резултатите от които ще бъдат мултиплицирани чрез споделяне на преподаватели между Националния военен университет и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За създаване на ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и за постигане на адекватно съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, партньорите по проекта ще изградят единен кариерен център и система за проследяване на реализацията на завършилите студенти.

Предвидено е също така организиране на кариерни борси и акселератори, както и допълнителни курсове за студентите, насочени към придобиване на предприемачески умения и социални компетентности. Основна цел на организациите-партньори в настоящия проект е изграждането на модерна и устойчива образователна система в двете висши училища, базирана на иновативни и съвременни модели на преподаване, посредством осигуряване на цифрова трансформация, дигитализация на програмите и мултидисциплинарност, чрез което да се гарантира ефективна връзка между двете висши училища и пазара на труда и да бъде постигнато адекватно съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование.

Чрез модернизиране на учебното съдържание и методите на преподаване, включително чрез предвидените дейности за повишаване на уменията на преподавателите за работа с цифрови и облачни технологии, за прилагане на гъвкави образователни модели и насърчаване на трансграничното сътрудничество, организациите партньори Национален военен университет „В. Левски“ и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ си поставят като цел повишаване на коефициентите в Рейтинговата система на висшите училища в България на професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

2

Новите учебни програми, които ще бъдат разработени в рамките на проекта, имат за цел да отговорят на потребностите на индустрията и бизнеса и на нарасналото търсене на висококвалифицирани инженерни специалисти. Предвиденото дигиталното съдържание на програмите ще улесни достъпа до учебни ресурси и ще даде възможност за преподаване, съобразено със съвременните образователни изисквания В допълнение, организациите-партньори ще реализират обучения за преподаватели, които целят повишаване на техните чуждоезикови знания, дигитални и професионални умения. Предвидените специализации в асоциираните партньори ще им дадат възможност за въвеждане на иновативни модели на преподаване. В последствие тези умения ще бъдат мултиплицирани чрез провеждане на обучения със студенти от партньорския университет по проекта.

Предвидените дейности за квалификация и продължаващо обучение на младите учени, както и осигуряването на достъп и прилагане на съвременни софтуерни продукти, имат за цел да повишат капацитета на изследователите за участие в международни проекти, да изградят умения у преподавателския състав за работа в иновативна експериментална среда, което ще има висока добавена стойност за научния и човешки капацитет на университетите. Успешното изпълнение на тези дейности ще има висок принос за интернационализацията на научните постижения и трансграничното сътрудничество на двете висши училища.