Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по математика и информатика получи отличието „Знак за качество“ на Софийския университет за 2019 г.

   
Факултетът по математика и информатика получи отличието „Знак за качество“ на Софийския университет за 2019 г.

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет бяха връчени годишните отличия „Знак за качество“. Отличието „Знак за качество“ е признание за постиженията на представители на академичната общност, които допринасят за развиване на университетската система за управление на качеството и за утвърждаване на високи стандарти за качество.

Ръководителят на Университетския център по управление на качеството доц. Геновева Златева припомни, че през тази година беше открита процедура за номиниране на кандидати във второто издание на конкурса "Знак за качество“ в трите категории: „Устойчиво развитие“ – за постигнати резултати през последните не по-малко от три години, които отговарят и надхвърлят стандартите за качество в съответствие със системата за управление на качеството в Софийския университет; „Успешна промяна“ – постиженията да представляват добра практика, внедрена в рамките на поне една от последните три години и водеща до значими резултати, чрез която се повишава качеството на конкретни университетски дейности, системи, процеси и т.н.; „Значима иновация“ – иновация в рамките на последната година, която е предпоставка за създаване и развитие на нови стандарти за качество в Софийския университет.

Доц. Златева представи и комисията, прегледала и оценила подадените кандидатури за отличието „Знак за качество“ за 2019 г.: председател: доц. д-р Елиза Стефанова – заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация и членове: доц. д-р Геновева Златева – ръководител на Университетски център по управление на качеството; проф. дфн Цветан Давидков – ръководител катедра „Стопанско управление“ в Стопанския факултет; доц. д-р Йоана Сиракова – заместник-декан по научноизследователската дейност и академичното израстване на Факултета по класически и нови филологии; доц. д-р Мая Стоянова – заместник-декан по академичния състав във Факултета по математика и информатика; доц. д-р Силвия Цветанска – Факултет по педагогика, ръководител на Университетски център по управление на качеството до май 2019 г.; проф. д-р Теодора Петрова – ръководител на катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Мнението на комисията е, че всички представени номинации заслужават поздравления за екипите, осъществяващи описаните в проектните формуляри и приложените към него дейности, осигуряващи по-високо качество на обучението, професионалното развитие, научната дейност, както на студентите и докторантите, така и на академичния състав на факултетите. Описаните мероприятия несъмнено са много добри и вече утвърдени практики, показващи наистина реални резултати“, каза доц. Златева и връчи сертификатите на отличените екипи.

Сертификати за номинация получиха:

В категория „Успешна промяна“: Факултет по журналистика и масова комуникация, Катедра „История и теория на журналистиката“, доц. д-р Мария Попова, ръководител на катедрата, за дискусиите „Бъдещето на журналистиката“, организирани от екип от преподаватели от катедра „История и теория на журналистиката“ на Факултета по журналистика и масова комуникация – доц. д-р Мария Попова, доц. д-р Луливера Кръстева, гл. ас. д-р Ралица Ковачева и хон. преподавател д-р Кристина Баксанова, журналист в bTV.

1

В категория „Устойчиво развитие“ бяха връчени две награди:

Библиотека „Теология“ и Библиотека „Библика“, екип: доц. д-р Иво Янев, гл. ас. д-р Росен Русев, Ружа Доновска, Ангелина Петрова. Отличието е за непрекъснатото поддържане и обогатяване на библиотечния фонд и организиране и участие в редица мероприятия и дейности за повишаване качеството на обучението, научно-изследователската дейност и библиотечното обслужване.

2

Факултет по науки за образованието и изкуствата, Катедра „Музика“, проф. д-р Адриан Георгиев, ръководител на катедрата. Отличието се дава за разработването на няколко нови магистърски програми към бакалавърската програма „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ с разработени стратегии и дейности по посока промяна на присъствието на Университета в медийната среда и привличане на интереса на кандидат-студенти, както и за активна семинарна и концертна дейност и участие в подготовката на акредитирането на Филиала на Софийския университет в гр. Бургас.

3

Знакът за качество на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2019 г. бе връчен на Факултета по математика и информатика. Високото отличие се връчва за програмата ЕОС (Ефективност на Обучението на Студенти), която се провежда без прекъсване вече седем последователни години. Тя е съвкупност от инструменти за създаване на критерии и стимули за повишаване качеството и ефективността на обучението на студентите от Факултета по математика и информатика, като допринася за засилване интереса към обучението по математика и информатика в Софийския университет.

4

Деканът на Факултета по математика и информатика доц. Първан Първанов получи отличието от ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков.

„Приемам тази награда като награда, която се полага на всички мои колеги във факултета, за неуморния труд, който са положили“, каза доц. Първанов и подчерта, че програмата действа вече седем години и обхваща най-различни дейности, но нямаше да бъде толкова успешна без участието на студентите на Факултета по математика и информатика.

Финансирането на програмата ЕОС е със средства от бюджета на ФМИ, предоставени за издръжка на обучението по комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, които факултетът използва именно за по-нататъшно повишаване на качеството на дейността си в един прозрачен и много добре организиран процес, който непрекъснато се усъвършенства.

Стъпките, които следват работещите по програмата, започват с определяне на приоритетите по повишаване на качеството на дейностите във факултета, въз основа на ясни, прозрачни и колективни решения. По същия начин следва разпределението на средствата, необходими за съответните дейности, които се правят от специални комисии, отново при ясни и прозрачни правила и също се утвърждават колективно. Разработва се цялата организационна платформа за осъществяване на дейността – съответна документация (бланки, формуляри, документи), разпределение на задачи, работни програми и др. На всеки етап решенията подлежат на приемане от Факултетния съвет и се информира академичният колектив. При провеждане на всички мероприятия по програмата е предвидена и непрекъсната обратна връзка, на базата на която се вземат решения за евентуални корекции за по-успешна реализация на поставените цели.

6

Наградата „Знак за качество“ е учредена през 2018 г., по инициатива на Университетския център по управление на качеството с решение на Академичния съвет. Единствено по рода си сред другите университети, отличието има за цел да насърчи и популяризира постижения и добри практики по прилагане и утвърждаване на високи стандарти за качество в Софийския университет. Присъжда се ежегодно на екипи или отделни представители от университетската общност, които допринасят съществено за развитието на системата за управление на качеството.