Начало / Новини / Новини и събития / Докторантски четения във Факултета по журналистика и масова комуникация

   
Докторантски четения във Факултета по журналистика и масова комуникация

На 27 ноември 2020 г. Факултетът по журналистика и масова комуникация провежда ежегодния си Докторантски семинар „Медии и комуникации“. Семинарът традиционно се включва в Климентовите дни на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тази година заради епидемичната обстановка той се организира онлайн в платформата за видеоконференции Teams във връзка с отбелязването на патронния празник на Софийския университет.

В словото си при откриването деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова посочи, че сред целите на подобни научни форуми са обменът на идеи и подходи с колеги от сродни научни специалности в рамките на направлението „Обществени комуникации и информационни науки“, а също така и традицията за периодични научни изяви на докторантите и апробиране на изследователски тези, за публикуване на изследователски резултати и сверяване на часовници по проблематиките в научното поле, което са избрали. Тя допълни, че макар и индивидуалните изследователски усилия на всеки колега да са най-съществената част от работата по докторския текст, все пак съвместните обсъждания, участието във форуми и публикационната активност дават смисъл и „проверяват” постигнатото в определен колегиален контекст, а така се изгражда и нужната изследователска рефлексия, критичното отношение към тези, подходи, методологии и оценката и самооценката на резултатите. Така че, целта на занимание като днешното, е да повиши общия образователен и изследователски капацитет на докторската степен чрез допълнително мотивиране и подпомагане на докторантите и създава метаумения за изследователска работа.

Докторантски семинар ФЖМК20

Наред с методологическите курсове по изготвяне на дисертационен проект, по изследователски методи, подготовка на автореферат, наред със специализираните тематични курсове, които би трябвало да разчупват дисциплинарни рамки, да въвеждат в обращение нови теории, актуални концепции и пр., както и с усилията на научните ръководители да формират активна изследователска позиция у своите докторанти, е и много важното участие във форуми като докторантските четения. Именно така се изграждат професионални компетенции от най-висок порядък, подчерта проф. Вълканова.

Тридесет докторанти от всички катедри на Факултета по журналистика и масова комуникация ще вземат участие в семинара с 10-минутни доклади, свързани с докторантските им тези или с актуални изследвания в полето на обществените комуникации и информационните науки. Работата на форума ще се организира в четири сесии - Предизвикателства пред комуникационния мениджмънт и маркетинг, Комуникация и медийна грамотност в променени условия, Прекрачените граници: реалност, фикция, памет, разказ и Многоликата визуална комуникация. На форума са поканени преподаватели, докторанти и студенти, за да изслушат представянията на младите изследователи и да участват в дискусиите.

Докторантски семинар ФЖМК(2)