Начало / Новини / Новини и събития / Д-р Султанка Петрова изнесе лекция на тема „Демографски политики и приоритети на България“

   
Д-р Султанка Петрова изнесе лекция на тема „Демографски политики и приоритети на България“

В Заседателна зала 1 в Ректората заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова се срещна със студенти и преподаватели и изнесе лекция на тема „Демографски политики и приоритети на България“.

Срещата бе открита от доц. Георги Бърдаров, заместник-декан на Геолого-географския факултет и ръководител на Катедра „Социално-икономическа география“. Доц. Бърдаров е тесен специалист по етнорелигиозни конфликти и демография. От юни 2017 г. той работи и към Министерството на труда и социалната политика като съветник на зам.-министър Султанка Петрова.

1

Доц. Бърдаров заяви, че проблемът за демографията има много различни аспекти, много трудности и пътища за решение. Той добави, че демографската ситуация в България е много сложна и трудна, но според него има лостове и механизми, с които в близко бъдеще това може да се промени.

Д-р Султанка Петрова поздрави присъстващите с празника на християнското семейство и отбеляза, че през последните 27 години демографската ситуация непрекъснато се усложнява и един от най-големите проблеми е недостатъчно активната работа по тази проблематика.

Един от най-важните приоритети според д-р Петрова е да задържим младите хора в България. Тя отбеляза, че Софийският университет е домът на младите, където те израстват и намират своето бъдеще и изрази радостта си, че студентите проявяват интерес към тази важна проблематика, която е много значима за бъдещето на България.

2

В лекцията си тя очерта основните демографски предизвикателства пред България – отрицателният естествен прираст (-6,1% за 2016 г.); намаляването на населението с над 2 млн. души; застаряването на българската нация и промяната в структурите на населението (етническа и възрастова); обезлюдяването и депопулацията на големи части от страната; регионалните демографски дисбаланси.

В демографски план застаряването на населението се очертава като дълготраен и трудно обратим процес. През 2016 г. лицата на 65+ години са 1 472 116, 20.7% от населението на страната, отбеляза д-р Петрова. Тя добави, че според прогнозни данни на НСИ до 2070 г. делът на възрастните хора у нас ще бъде почти 2/5 от населението, а според прогнозни данни на ООН през 2050 г. България ще бъде една от най-застаряващите държави в Европа и света.

В лекцията си тя обърна внимание и на интегрирането на ромите и включването им в пазара на труда. Д- р Султанка Петрова се спря и на връзката социални помощи – работа – образование.

Заместник-министърът разгледа и въпроса за демографско депресивните региони – Северозападна България, Централна северна България, региона на Странджа-Сакар и разказа за срещите си с хората там, техните трудности и възможности за справяне със сложната ситуация. Тя проследи предизвикателствата пред човешкия потенциал в малките селища – обезлюдяване и депопулация, капацитет на човешкия капитал, трайната безработица, изключително ниското заплащане на труда, липсата на комуникация, липсата на чувство за общност, апатия и липса на инициативност.

Д-р Султанка Петрова обърна внимание на възможността за привличане на неизползвания ресурс на българите зад граница – привличане на трудови ресурси от българската диаспора в Бесарабия и създаването на национална програма за адаптация, интеграция и насочване към определени, депопулирани части на страната.

В лекцията си д-р Петрова говори още за национална емигрантска политика; регионалните демографски политики; дуалното образование; за връзката бизнес-висше образование-реализация и други.

8

Тя посочи и възможни демографски мерки, сред които нисколихвени и безлихвени кредити с дълъг срок на погасяване за закупуване на жилища от образовани семейства с две или повече деца, както и за развитие на малък и среден бизнес с цел той да се предава на поколенията; поемане на издръжката на третото дете от държавата при определени условия и други.

Грижата за децата трябва да обхваща всички деца, а не само тези в риск, подчерта д-р Петрова и добави, че изработването на Закон за детето и семейството ще гарантира правата на всички деца. Посещението не само на училище, но и на детска градина трябва да бъде обвързано с изплащането на социални помощи, каза още тя. Д-р Петрова посочи възможност за по-тясно обвързване на социалните помощи с полагането на обществено-полезен труд, отговорното родителство и редовното посещаване от децата на детските градини и училищата.

По думите й, приоритетите на бюджет 2018 г. са фокусирани върху мерки, свързани с продължаване на реформите в сектор „Образование“, с отбраната и сигурността, социалната и здравна политика. С бюджет 2018 г. се осигурява подкрепа за педагогическите специалисти и привличане на млади хора в професията, каза д-р Петрова и допълни, че продължава стартиралото през август 2017 г. увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование с цел постигане двойно увеличение на размера на средствата за възнаграждения до 2021 г.

Презентацията на д-р Султанка Петрова бе последвана от оживена диксусия със студентите. Те зададоха множество въпроси за състоянието на образованието в България и положението с ромската малцинствена група. Студентите дадоха и конкретни предложения по най-наболелите демографски проблеми на България. Дискусията завърши с думите на д-р Петрова, че България има бъдеще, ако всички работим заедно и с мисъл за България.