Начало / Новини / Новини и събития / Центърът по компетентност „Clean&Circle“ развива нови области на сътрудничество с ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

   
Центърът по компетентност „Clean&Circle“ развива нови области на сътрудничество с ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

На 29 юли 2021 г. се проведе среща между координатора на Центъра по компетентност “Clean&Circle” – проф. дбн Яна Топалова и г-н Фридрих Катцер, изпълнителен директор на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО). Целта на срещата беше запознаването на г-н Катцер с развитието на проекта, технологиите в процес на активна разработка, закупена и очаквана високотехнологична апаратура със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Въз основа на това бяха очертани възможните полета за сътрудничество: Продължаване на съществуващата съвместна дейност, водена от Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по пречистване на инфилтратни и производствени води от ОП СПТО; Прилагане на подходящи технологии за охарактеризиране на пепели, които да бъдат преработени и включени в състава на строителни материали; Разработване и представяне на нови програми за обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на водопречистването, които да се приложат сред служителите на ОП СПТО от експертите в Центъра по компетентност “Clean&Circle”.

Наред с това ще продължи специализираната подготовка на студенти-магистри в Софийския университет в близко сътрудничество с бизнеса, благодарение на което науката и практиката са в постоянна взаимовръзка.

Повече за Центъра по компетентност „Clean&Circle

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност

Водеща организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Партньори: УАСГ, Лесотехнически университет, Университет „Професор д-р Асен Златаров" – Бургас, Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН, Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН, Фондация „Клийнтех България".

Асоциирани партньори: Столична община, Столично предприятие за третиране на отпадъци, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ – ЕООД, Енергийна Агенция – Пловдив, Университет на Модена, Италия.

Бюджет на проекта:

Обща стойност: 23 667 925,86 лв.

Европейски структурни и инвестиционни фондове: 20 117 736.97 лв.

Национално съфинансиране: 3 550 188.89 лв.

Срок за изпълнение: 30 март 2018 – 30 ноември 2023

Цел на проекта: Изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци

www.clean-circle.eu