Начало / Новини / Новини и събития / Центърът по компетентност “Clean&Circle” организира среща-дискусия „Кръговите решения на Clean & Circle“

   
Центърът по компетентност “Clean&Circle” организира среща-дискусия „Кръговите решения на Clean & Circle“

Центърът по компетентност “Clean&Circle” отбеляза Деня на народните будители със среща-дискусия „Кръговите решения на Clean & Circle”. С разбиране за необходимостта науката да отговори на съвременните проблеми и да подпомогне хората и индустриите в справянето с предизвикателствата, организираната среща беше насочена към дискусия с представители от практиката за постигнатите до момента резултати и възможностите на „Clean&Circle”.

Вече три години Центърът работи за развитието на кръгови решения в три направления: води, отпадъци и енергия. Дейностите на Центъра включват разрабоване на чисти технологии в тези направления чрез съвременна високотехнологична апаратура, професионални обучения и квалификации както за обучаващи се, така и за бизнеса.

Събитието протече в два модула: „Води и енергия“ и „Отпадъци и енергия“. Участници бяха водещите изследователи в Центъра по компетентност „Clean&Circle”, както и водещите на акселератора за технологично предприемачество и трансфер на технологии. Основнити теми, които адресираха говорителите бяха: Каква е инфраструктурата на Центъра (апаратура, лаборатории)?; Какви технологии се разработват в Центъра с готовност за приложение в практиката?; Как науката може да отговори на нуждите на бизнеса?

Можете да се запознаете с презентациите от събитието ТУК.

Повече за ЦК “Clean&Circle

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност

Водеща организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски“

Партньори: УАСГ, Лесотехнически университет, Университет „Професор д-р Асен Златаров" – Бургас, Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН, Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН, Фондация „Клийнтех България".

Асоциирани партньори: Столична община, Столично предприятие за третиране на отпадъци, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ – ЕООД, Енергийна Агенция – Пловдив, Университет на Модена, Италия.

Бюджет на проекта:

Обща стойност: 23 667 925,86 лв.

Европейски структурни и инвестиционни фондове: 20 117 736.97 лв.

Национално съфинансиране: 3 550 188.89 лв.

Срок за изпълнение: 30 март 2018 – 30 ноември 2023

Цел на проекта:

Изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци