Начало / Новини / Научни прояви / Юбилейна XХ Национална конференция по етика на тема „Академична етика“

   

Юбилейната XX Национална конференция по етика на тема „Академична етика“ се организира от катедра „Логика, етика и естетика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ и секция „Етически изследвания“, Институт по философия и социология, Българска академия на науките. Традиционно форумът има за цел да разгърне различни аспекти на етическия дебат по значими за съвременното общество проблеми, събирайки заедно специалисти от различни научни направления, представители на държавни институции и неправителствени организации. През тази година отново предлагаме тема, която е актуална и социално значима. С нея насочваме вниманието към изследванията и практиките в областта на академичната етика в широките рамки и контекст на образованието и науката. За участие в конференцията ще се приемат доклади, ангажирани както с теоретичните проблеми на академичната етика, така и с практическите предизвикателства и проблеми на академизма през ХХI в.

 

ТЕМАТИЧНИ РАМКИ

Тематичните направления на XX Национална конференция по етика са насочени към следните аспекти на академичната етика, но не са ограничени единствено до тях:

  • Академичната етика като общност и традиция: история, настояще и перспективи; приоритети, тенденции, структура и свързаност; академични фигури.
  • Институционални аспекти: етиката в академичната периодика и научната комуникация - структура, тенденции, приоритети; професионализъм и академизъм в академичното общуване; институционализация и стратификация на академичната общност.
  • Нормативни аспекти и проблеми на академичната етика: етически стандарти, кодекси, комисии; неетични практики в академичната дейност и тяхното предотвратяване – плагиатство, фалшификация, корупция, псевдонаука и др.; морални проблеми и етически рискове при оценката на научното изследване и научния резултат.
  • Образователни аспекти: съвременно състояние и проблеми на академичното преподаване и образованието по етика - програми, приоритети, новаторски подходи и професионален опит; възпитателни ресурси в преподаването – етически игри, самоуправление в образователната среда, етнокултурно възпитание и др.
  • Икономически аспекти: институционална стратификация и комерсиализация на научните изследвания; индустриализация и бюрократизация на академичното образование и науката; етически рискове при финансирането на научните изследвания – конкуренция, конфликт на интереси, прозрачност и манипулация на научните резултати.
  • Социални аспекти: академична етика и академични ценности – свобода, автономия и обществена отговорност на науката и университета; отворена наука и науката в полза на обществото; академичната етика и обществото, основано на знанието – политики, програми и проекти.
  • Интердисциплинарни аспекти и проблеми на академичната етика: академичната етика пред предизвикателствата на технологичния прогрес - Изкуствен интелект, глобализация и културни различия в условията на социален и етически риск; етика на научното изследване – специфики според обекта и предмета на изследване; етически принципи на интердисциплинарната научна комуникация и сътрудничество.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ

Двадесетата национална конференция по етика ще се проведе присъствено на 7 и 8 ноември 2024 г. в Конферентна зала, СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат (Северно крило), ет. 2, бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София.

 

КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Заявки за участие в конференцията се изпращат по имейл на адрес ethicsbg@gmail.com до 1 октомври 2024г. Заявките следва да съдържат както имена, титла, афилиация, имейл адрес на автора, така и заглавие, ключови думи, резюме на доклада (до 150 думи). Информация за одобрените заявки ще бъде изпратена до 10 октомври.

 

КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Организационният комитет на XX Национална конференция по етика предоставя възможност на участниците в конференцията да публикуват завършените текстове на докладите си в академичното онлайн списание „Етически изследвания“ (ISSN 2534-8434). Публикуването се осъществява съгласно условията, правилата и процедурите на списанието, които могат да бъдат намерени на неговия официален сайт jesbg.com.

Текстовете, кандидатстващи за включване в кн.2/2023 следва да бъдат изпратени най-късно до 1 ноември 2024 г. Получените след тази дата текстове ще бъдат насочени към процедурите за публикуване в кн. 1/2025.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Обем на текста до 10 стандартни страници (1800 знака), форматиране според изискванията на списание „Етически изследвания“ (https://jesbg.com). Формат: .docx, .odt; шрифт Times New Roman 12, междуредие 1.5, цитирания, бележки (ръчни), библиография – в края на доклада.

 

ИНКЛУЗИВНОСТ И ДОСТЪПНОСТ

Националните конференции по етика са част от поощряването и разширяването на изследователската мрежа по академична етика. Ние се стремим към осигуряването на добронамерена, колегиална и лишена от предразсъдъци среда както за младите учени, така и за утвърдените изследователи. Ако имате въпроси или специални потребности, свързани с формата на провеждане на конференцията, можете да се свържете се с нас.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Съпредседатели:

Проф. д-р Силвия Минева – СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. дфн Емилия Маринова – ИФС, БАН

Членове:

Доц. д-р Валентина Кънева – СУ „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Петър Горанов – СУ „Св. Климент Охридски“

Гл. ас. д-р Ивайло Добрев – СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. дфн Стоян Ставру – ИФС, БАН

Гл. ас. д-р Александра Трайкова – ИФС, БАН

Гл. ас. д-р Иван Миков – ИФС, БАН

Технически сътрудник:

Тинка Кушева – ИФС, БАН

 

ЗА КОНТАКТ

Секция „Етически изследвания”: ethicsbg@gmail.com

Проф. Силвия Минева silvia_mineva@abv.bg

Проф. Емилия Маринова ema_marinova@abv.bg