Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер” на СУ обявява конкурс за отпускане на четири стипендии за извършване на изследователска дейност

   

Краен срок за кандидатстване: 12 юни 2016 г.

 

УНИВЕРСИТЕТСКИ КОМПЛЕКС ПО ХУМАНИТАРИСТИКА „АЛМА МАТЕР“

НАУЧНА ПРОГРАМА VІ „АКАДЕМИЧНИ ДИАЛОЗИ И ИНОВАЦИИ“

Проект „Бъдеще за миналото – научна и културна дипломация,

инструменти на „меката сила”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧЕТИРИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ

ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

 

Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер” на СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за отпускане на четири стипендии за извършване на изследователска дейност по тема "Публичната история - инструмент на културната и научна дипломация на България в обединена Европа". Стипендиите са в размер от 500 лв. и се отпускат въз основа на договор между одобрените кандидати и СУ „Св. Климент Охридски“ за срок от 4 месеца в периода юли – октомври 2016 г. Те ще бъдат изплатени еднократно при предаване на предвидения краен продукт (научен доклад в обем до 30 стандартни печатни страници (1800 знака на страница). Подготовката на научните доклади ще бъде извършена под ръководството на хабилитиран преподавател – член на проектния екип. Резултатите ще бъдат публикувани в края на 2016 г.

 

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

  • да са студенти (бакалаври или магистри [1]), докторанти или млади учени [2];
  • да се обучават и/или работят в една от следните специалности: история, политология, право, международни отношения, журналистика, социология, философия, културология, европеистика, филологии, балканистика;
  • да имат интереси в сферата на съвременната история/политика и международен дипломатически и културен обмен;
  • да владеят английски, френски и/или руски език;
  • да не са бенефициенти по предишни конкурси, проведени от УКХ „Алма Матер” и Институт „Диалог Европа”.

 

Кандидатите следва да представят:

  • апликационна форма (по образец) , включваща мотивационно писмо с кратко резюме на тезите, които биха развили по темата на изследването;
  • препоръка от поне едно хабилитирано лице - техен преподавател/научен ръководител/консултант (по образец):
  • копие от: студентска книжка (само за кандидатите студенти)/заповед за зачисляване (само за кандидатите докторанти)/диплома за придобита ОНС „Магистър” (само за кандидатите млади учени).

 

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е 12 юни 2016 г. Документите се подават сканирани на електронна поща: centreofexcellence.su@gmail.com. Кандидатите ще бъдат инормирани за резултатите от конкурса по електронна поща в срок до 20 юни 2016 г.

 

[1] С предимство се ползват студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „Магистър” в последен семестър на обучението.

[2] Съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания "Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й.