Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Стипендии, отпуснати от Правителството на Китайската народна република

   

Срок за кандидатстване: 17 март 2014 г.

 

О Б Я В А

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати от Правителството на Китайската народна република за обучение на български студенти и докторанти, и за едногодишни специализации по китайски език в китайски държавни висши училища през учебната 2014/2015 година

 

Правителството на Китайската народна република предоставя на Република България 27 допълнителни стипендии за обучение и специализация през академичната 2014-2015 г. Стипендиите са предназначени за придобиване на образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър” и „магистър” след придобита степен „бакалавър”, на образователната и научна степен „доктор”, както и за едногодишна специализация по китайски език. Разпределението на стипендиите по видовете обучение и специализация ще се извърши по време на конкурса от комисите на МОН, провеждащи конкурсите за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в чужбина.

Стипендиите за обучаващите се в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след придобита степен „бакалавър”, както и в образователната и научна степен „доктор”, осигуряват едногодишен подготвителен курс по китайски език.

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да владеят китайски или английски език (препоръчително);
 3. Възраст на кандидатите:
  • за обучение в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър” – до 30 г.
  • за обучение в образователната и научна степен „доктор” – до 40 г.
  • за преподаватели и изследователи – до 50 г.
 4. Да притежават международен паспорт със срок на валидност не по-малък от 18 месеца от началната дата на обучението.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

А. За пълен срок на обучение в ОКС „бакалавър”:

- Да са студенти от всички специалности без „Медицина”, в първи курс, редовно обучение в български държавни висши училища през учебната 2013/2014 г. с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50;

- Да са установили контакт с приемащ университет относно възможността за обучение по желаната специалност.

 

Б. За пълен срок на обучение в ОКС „магистър”:

- Да притежават диплома за завършена ОКС „бакалавър” или „магистър” във висше училище на Република България със среден успех не по-нисък от „много добър” 4.50;

- Да са установили контакт с приемащ университет относно възможността за обучение по желаната магистърска програма.

 

В. За придобиване на образователната и научна степен „доктор”:

- Да са докторанти, записани в редовна форма на обучение в български държавни висши училища или научни организации;

- Да притежават диплома за завършено висше образование на степен "магистър";

- Да са установили контакт с китайски университетски преподавател.

 

Г. За едногодишна специализация по китайски език:

- Да са студенти, записани във втори или трети курс за редовно обучение в бакалавърска степен по специалностите „Китаистика” или „Приложна лингвистика с китайски език” през учебната 2013-2014 г. с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4.50, или

- Да работят на щатна длъжност като учители, преподаватели или изследователи в държавни средни или висши училища, или научни организации в областта на китайския език;

- Да са установили контакт с приемащ университет относно възможността за специализация.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи;
 2. Копие от личната карта;
 3. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОН;
 4. Мотивация;
 5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за студентите по т. А и Г);
 6. Копие от дипломата за средно образование (за кандидатите по т. А);
 7. Копие от диплома за висше образование (за кандидатите по т. Б, В и Г);
 8. Копие от кореспонденция с приемащ университет (за кандидатите по т. А, Б и Г);
 9. Копие от документ за владеене на китайски или английски език (ако има такъв документ). Не се изисква за студенти от професионалното направление „Филология”, изучаващи посочените езици;
 10. За работещите на щатна длъжност - договор за повишаване на квалификацията съгласно чл. 234 от Кодекса на труда за периода на обучение;
 11. За докторантите – заповед за записване, писмено съгласие на научния ръководител и документ за установен контакт с китайски университетски преподавател;
 12. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на МОН кратък отчет за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.

 

Кандидатите по т. А и Б следва да декларират още, че ежегодно ще удостоверяват с документ пред МОН, а кандидатите по т. А и пред българското висше училище, в което са приети, че са изпълнили учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

 

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А до 17 март 2014 г.

На 19 март 2014 г. от 10.00 ч. в МОН ще се проведе събеседване с всички кандидати.

 

Телефони за справки: 9217 530, 9217 784 и 9217 543.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.