Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / МОН обявява конкурс за стипендии в Китайската народна република

   

Срок за кандидатстване: 07 март 2017 г.

 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА

КОНКУРС за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република. Стипендиите са предоставени за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища за учебната 2017-2018 г.

Предоставените 33 стипендии са предназначени за придобиване на образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър” и „магистър” след придобита степен „бакалавър” или „магистър“, както и за едногодишна специализация по китайски език. Допуска се обучение по всички специалности, с изключение на специалностите от регулирани професии Медицина, Дентална медицина и Фармация. Разпределението на стипендиите по видовете обучение и специализация ще се извърши по време на конкурса от комисите на МОН, провеждащи конкурсите за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в чужбина.

Стипендиите за обучаващите се в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър” или „магистър“ осигуряват едногодишен подготвителен курс по китайски език.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 • Да са български граждани;
 • Да владеят китайски или английски език (препоръчително);
 • Възраст на кандидатите:
  - за обучение в ОКС „бакалавър” – до 25 г.;
  - за обучение в ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър” - до 35 г.;
  - за преподаватели и изследователи – до 50 г.
 • Да притежават международен паспорт със срок на валидност не по-малък от 18 месеца към 1 август 2017 година;
 • Да са информирани, че специалността на обучение и специализация фигурира в китайските висши училища.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
А. За пълен срок на обучение в ОКС „бакалавър”:

 • Да са студенти в първи курс, редовно обучение в български държавни висши училища през учебната 2016-2017 г., от всички специалности без горепосочените, с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50.

Б. За пълен срок на обучение в ОКС „магистър”:

 • Да притежават диплома за завършена ОКС „бакалавър” или „магистър” във висше училище на Република България със среден успех не по-нисък от „много добър” 4.50.

В. За едногодишна специализация по китайски език:

 • Да са студенти в българско държавно висше училище, записани във втори или трети курс за редовно обучение в бакалавърска степен по специалностите „Китаистика”, „Приложна лингвистика с китайски език”, „Педагогика на обучението по български език и китайски език“ и „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ през учебната 2016-2017 г., с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4.50, или
 • Да работят на щатна длъжност като учители, преподаватели или изследователи в държавни средни или висши училища, или научни организации в областта на китайския език, и да са установили контакт с приемащ университет относно възможността за специализация.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи.
 2. Копие от личната карта.
 3. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОН.
 4. Мотивация.
 5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за студентите по т. А и В).
 6. Копие от дипломата за средно образование (за кандидатите по т. А).
 7. Копие от дипломата за висше образование (за кандидатите по т. Б и преподавателите и изследователите по т. В).
 8. Копие от документ за владеене на китайски или английски език (ако има такъв документ). Не се изисква за студенти от професионалното направление „Филология”, изучаващи посочените езици.
 9. За работещите на щатна длъжност - договор за повишаване на квалификацията съгласно чл. 234 от Кодекса на труда за периода на обучение.
 10. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Протокол и международно сътрудничество” на МОН кратък отчет за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.

Кандидатите по т. А и Б следва да декларират още, че ежегодно ще удостоверяват с документ пред МОН, а кандидатите по т. А - и пред българското висше училище, в което са приети, че са изпълнили учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А до 7 март 2017 г.

На 10 март 2017 г. от 10.00 ч. в МОН ще се проведе събеседване с всички кандидати.

Телефони за справки: 9217 530, 9217 784 и 9217 543.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.